Ktl-icon-tai-lieu

KIỂM SOÁT NỘI BỘ

Được đăng lên bởi Nguyễn Kim Chi
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 1584 lần   |   Lượt tải: 6 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
ĐƠN VỊ: KHOA TÀI CHÍNH KẾ TÓAN

Mã hoa: HS/8.2.1/13/PKT
Ban hành lần: 06
Hiệu lực từ: 15/04/2013
Trang /tổng số trang :

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN
Hình thức TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN
1.Tên môn học (hoặc học phần): KIỂM SÓAT NỘI BỘ
2.Mã môn học (hoặc học phần): 07200025
3.Số tiết (hoặc số tín chỉ): 30 tiết ( 2 tín chỉ )
4.Hệ đào tạo: ĐẠI HỌC CHÍNH QUI
Câu 1: Trong các nội dung dưới đây, nội dung nào không thuộc kiểm toán nội bộ:
a. Kiểm toan bao cao kế toan
b. Kiểm toan hoạt động
c. Kiểm toan tuân thủ
d. Kiểm toan bao cao quyết toan ngân sach
Câu 2: Theo COSO, câu nào sau đây không phải là 1 trong 5 thành phần của HTKSNB:
a. Đanh gia rủi ro
b. Giam sat , theo dõi
c. Chính sach kiểm sóat nội bộ
d. Thông tin , truyền thông
Câu 3: Chuẩn mực về tính độc lập thuộc:
a. Cac chuẩn mực chung
b. Cac chuẩn mực trong điều tra
c. Cac chuẩn mực bao cao
d. Không câu nào đúng
Câu 4: Theo COSO , mục đích của ERM – Enterprise Risk Management – Integrated
Framework là :
a. Quản trị rủi ro
b. Giam sat rủi ro
c. Đanh gia rủi ro
d. Cả 3 câu trên đều đúng
Câu 5: Các khoản chi trả tiền cho khách hàng về các tài sản, vật tư đã nhận:
a. Là sự kiện kinh tế ngoại sinh có kéo theo sự trao đổi
b.Là sự kiện kinh tế nội sinh
c. Là sự kiện kinh tế ngoại sinh nhưng không dẫn đến sự trao đổi
d. Không câu nào đúng
Câu 6: Sự kiện kinh tế là gì?
a. Là cac sự phat sinh thực tế trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
b. Là sự phat sinh cac hoạt động trong đơn vị.
c. Là cac sự kiện phat sinh trong hoạt động của cac đơn vị.
d. Là sự phat sinh trong hoạt động tài chính của đơn vị.
Page 1 of 19

Câu 7: Trong các hành vi sau đây, hành vi nào không thuộc hành vi gian lận:
a. Giả mạo, sửa chữa, sử lý chứng từ theo ý muốn chủ quan.
b. Giấu giếm, xuyên tạc số liệu, tài liêu.
c. Bỏ sót, ghi trùng.
d. Cố tình ap dụng sai cac nguyên tắc ghi chép kế toan.
Câu 8: Giao dịch là gì?
a. Là sự kiện kinh tế đã được công nhận để xử lý bởi hệ thống kế toan của doanh nghiệp.
b. Là sự kiện kinh tế chưa được công nhận và xử lý.
c. Là sự kiện kinh tế đã được công nhận để xử lý bởi hệ thống kiểm soat nội bộ
d. Là sự kiện kinh tế không được công nhận
Câu 9: Trong các biểu hiện dưới đây, biểu hiện nào không phải là biểu hiện của sai sót?
a. Tính toan sai
b. Giấu giếm, xuyên tạc số liệu, tài liệu
c Bỏ sót, ghi trùng
d.Vận dụng không đúng cac nguyên tắc ghi chép kế toan do hiểu sai
Câu 10: Yếu tố nào cấu thành hệ thống kiểm soát nội bộ:
a. M...




 ! ""#$
%&'(')*'+,
-./)0123"4+5!+"#
6&'728'79:26&'7

;'2<1=$>?@A
" B'CD'E1FG1E1H*'I
! CD'E1FG1E1H*'I
# :2-J2FG19:2K'1LI !" # $%&'()
5 .M(2N?@
*+,-.%/&0&%1!2+%/234!5*67%1!2+%/%8.9':%/ '+1&9!;< .0%%1!=1
& $-OC2'P1QJ2'
P $-OC2'N2MR'7
1 $-OC2'2/S'2T
U $-OC2'P1V/WJ22''7S'91
*+'>.7&*+%8.?@+5*69':%/A'B!C8, -.%/ '8%'A'D%&E@
& '7-6T-6
P -C92X2YUZ-
1 K'91Q-OC9[&2'R-PR
U D'72-'X26/W\'2D'7
*+'+F%<G&HI $%'51&CJA '+1&
& 11/]'C011/'7
P 11/]'C0126'7M-\/26&
1 11/]'C01P1
U $D'71S/'(M^'7
*+K'>.7<L&5$&'&E@MNOM% >-A-!?>N!?9@%@/><>% O% >/-@ >2
P-@<>Q.-9C8
& ?/_'26`6T-6
P -C926T-6
1 '7-6T-6
U _#1S/26B'M\/M^'7
*+0&9'.B%&'! -B !I%&'.9'0&''8%/HI&0& 8!?B%7HJ  35R%'J%
& a(90Q-.'Q-'2J'7N-9-'1[Qb2Y9026&M8-
P a(90Q-.'Q-'2J'R-9-'
1 a(90Q-.'Q-'2J'7N-9-''c'7QD'7Ud'MJ'9026&M8-
U $D'71S/'(M^'7
*+SG9!T%9!%' "C8/UV
& a(1190H29-'2012J26'7N2MR'79_'e/f2Q-'U&'1T&U&''7-.H
P a(90H29-'11N2MR'726'7Mg'h`
1 a(1190Q-.'H29-'26'7N2MR'71T&11Mg'h`
U a(90H29-'26'7N2MR'72(-1K'1T&Mg'h`
Page 1 of 19
KIỂM SOÁT NỘI BỘ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
KIỂM SOÁT NỘI BỘ - Người đăng: Nguyễn Kim Chi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
KIỂM SOÁT NỘI BỘ 9 10 293