Ktl-icon-tai-lieu

KIỂM TOÁN

Được đăng lên bởi Diem Huong
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 838 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BỘ ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN KIỂM TOÁN
Giao trinh kiêm toan:

GT-+Kiem+Toan

Câu 1: Một trong những chức năng của kiêm toan là:
1.
Điều chỉnh hoạt động quản lý.
2.
Sử lý vi phạm.
3.
Xac minh và bày tỏ ý kiến.
4.
Không trường hợp nào đúng.
Câu 2: Khi phân loại kiêm toan theo chức năng, trong cac loại kiêm toan dưới đây loại nào
không thuộc phạm vi phân loại này ?
1.
Kiểm toán hoạt động.
2.
Kiêm toan nội bộ.
3.
Kiểm toán tuân thủ.
4.
Kiểm toán báo cáo tài chính.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

Câu 3: Kiêm toan nhà nước có thê trực thuộc:
Chính phủ.
Tòa án.
Quốc hội.
Tất cả cac câu trên.
Câu 4: Trong cac nôi dung sau đây, nội dung nào không thuộc kiêm toan tuân th ủ:
Kiểm tra tính tuân thủ luật pháp…
Kiểm tra tình hình chấp hành chính sách, nghị quyết, quy ch ế…
Kiêm tra kết quả hoạt động kinh doanh.
Kiểm tra việc chấp hành các nguyên tắc, các chuẩn mực kế toán, ki ểm toán.
Câu 5: Kiêm toan đanh gia tính hiệu lực, hiệu quả của đơn vị thuộc lo ại kiêm toan:
Tuân thủ.
Báo cáo tài chính.
Hoạt động.
Tất cả các câu trên.
Câu 6: Trong cac nguyên tắc sau đây, nguyên tắc nào không phù hợp với nguyên t ắc ki êm
toan bao cao tài chính:
Tuân thủ luật pháp.
Tuân thủ đạo đức nghề nghiệp.
Tuân thủ các chuẩn mực kiểm toán và kiểm toán viên có thái độ hoài nghi ngh ề nghi ệp.
Tuân thủ nguyên tắc công khai, thống nhất.
Câu 7: Kiêm tra tính tuân thủ luật phap, chính sach chế độ quản lý kinh t ế tài chính thu ộc
nội dung của loại kiêm toan nào?
Tuân thủ.
Báo cáo tài chính.
Hoạt động
Không câu nào đúng.
Câu 8: Khi phân loại kiêm toan theo chủ thê tiến hành kiêm toan, loại kiêm toan nào trong
cac loại kiêm toan dưới đây không thuộc phậm vi phân loại này?
Kiêm toan bao cao tài chính.
Kiểm toán nhà nước.
Kiểm toán độc lập.
Kiểm toán nội bộ.
Câu 9: Cuộc kiêm toan được tiến hành có thu phí kiêm toan do:

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.

1.
2.

Cơ quan kiểm toán nhà nước thực hiện.
Cơ quan kiêm toan độc lập thực hiện.
Bộ phận kiểm toán nội bộ thực hiện.
Bao gồm tất cả các câu trên.
Câu 10: Trong cac nội dung dưới đây, nội dung nào không thu ộc kiêm toan nội b ộ:
Kiểm toán báo cáo kế toán.
Kiểm toán hoạt động.
Kiểm toán tuân thủ.
Kiêm toan bao cao quyết toan ngân sach.
Câu 11: Nếu lấy chức năng liêm toan làm tiêu chí phân loại thi ki êm toan được phân thành:
Kiểm toán tuân thủ.
Kiểm toán báo cáo tài chính.
Kiểm toán hoạt động.
Bao gồm tất cả cac câu trên.
Câu 12: Tron...
BỘ ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN KIỂM TOÁN
 ê GT-+Kiem+Toan
       ă ê
1. i u ch nh ho t ng qu n lý.Đ độ
2. S vi ph m.
    ế
4. Không tr ng h p nào úng.ườ đ
 !   ê "   ă #  $    ê ướ đ
% ! ! &
1. Ki m toán ho t ng. độ
   ê
3. Ki m toán tuân th .
4. Ki m toán báo cáo tài chính.
   '   ê ướ ê
1. Chính ph .
2. Tòa án.
3. Qu c h i.
( )  *
()%$+ # $%   đ ê
1. Ki m tra tính tuân th lu t pháp…
2. Ki m tra tình hình ch p hành chính sách, ngh quy t, quy ch ế ế
  ,   $ê ế độ
4. Ki m tra vi c ch p hành các nguyên t c, các chu n m c k toán, ki m toán. ế
-   .  # ,       ê đ đơ ê
1. Tuân th .
2. Báo cáo tài chính.
 /   độ
4. T t c các câu trên.
0)* + #* %!1 ! *   đ ê
.
1. Tuân th lu t pháp.
2. Tuân th o c ngh nghi p. đạ đứ
3. Tuân th các chu n m c ki m toán và ki m toán viên có thái hoài nghi ngh nghi p. độ
( ) * %#  
2  .  !!#.+ ,  . ê ế độ ế
$   & ê
 )
2. Báo cáo tài chính.
3. Ho t ng độ
4. Không câu nào úng.đ
3 !  "    #   ê ê ế ê ê
  $  % ! ! & ê ướ đ
 .ê
2. Ki m toán nhà n c. ướ
3. Ki m toán c l p. độ
4. Ki m toán n i b .
4    '!. $ ê đượ ế ê
KIỂM TOÁN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
KIỂM TOÁN - Người đăng: Diem Huong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
KIỂM TOÁN 9 10 326