Ktl-icon-tai-lieu

Kiến thức thị trường chứng khoán

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 48 trang   |   Lượt xem: 2395 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Kiến thức thị trường chứng khoán
4.1 Bản cáo bạch
4.2 Chỉ số Nasdaq 100
4.3 Chỉ số trung bình DOW JONES (DJIA)
4.4 Giao dịch chứng khoán
4.5 Giao dịch chứng khoán
4.6 Giá tham chiếu của cổ phiếu trong những ngày đặc biệt
4.7 Khái quát chung
4.8 Mô hình triển khai
4.9 Nguyên tắc hoạt động của Thị trường cổ phiếu Nasdaq ( NASDAQ )
4.10 Nguyên tắc hoạt động của Thị trường cổ phiếu New York ( NYSE )
4.11 Phát hành và niêm yết chứng khoán
4.12 Phân loại Thị trường chứng khoán
4.13 Phương pháp tính chỉ số giá cổ phiếu
4.14 Sử dụng chỉ số nào ?
4.15 Thị trường chứng khoán - cơ chế vận hành
4.16 Tìm hiểu và cách đọc Bản cáo bạch
4.17 Tổng quan về Thị trường Chứng khoán
4.18 Tổng quan về thị trường chứng khoán( Phần 1)
4.19 Tổng quan về thị trường chứng khoán( Phần 2)
4.20 Vai trò của các chuyên gia và nhà tạo lập thị trường trên thị trường chứng khoán
4.21 Vai trò của nhà môi giới, nhà kinh doanh chứng khoán

Kiến thức chứng khoán
Bản cáo bạch
1. Bản cáo bạch là gì?
Khi phát hành chứng khoán ra công chúng, công ty phát hành phải công bố cho người mua
chứng khoán những thông tin về bản thân công ty, nêu rõ những cam kết của công ty và những
quyền lợi cơ bản của người mua chứng khoán...để trên cơ sở đó người đầu tư có thể ra quyết
định đầu tư hay không. Tài liệu phục vụ cho mục đích đó gọi là Bản cáo bạch hay Bản công bố
thông tin.
Bản cáo bạch chính là một lời mời hay chào bán để công chúng đầu tư đăng ký hoặc mua chứng
khoán của công ty phát hành. Bản cáo bạch bao gồm mọi thông tin liên quan đến đợt phát hành.
Do đó, thông tin đưa ra trong Bản cáo bạch sẽ gắn với các điều khoản thực hiện lời mời hay chào
bán.
Thông thường, một công ty muốn phát hành chứng khoán phải lập Bản cáo bạch để Uỷ ban
Chứng khoán Nhà nước xem xét, gọi là Bản cáo bạch sơ bộ. Bản cáo bạch sơ bộ khi đã được Uỷ
ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận sẽ được coi là Bản cáo bạch chính thức. Khi thực hiện
chào bán chứng khoán, ngoài Bản cáo bạch chính thức, công ty phát hành thường cung cấp Bản
cáo bạch tóm tắt. Nội dung Bản cáo bạch tóm tắt là tóm gọn lại những nội dung chính của Bản
cáo bạch chính thức nhưng vẫn phải đảm bảo tuân thủ theo các quy định của Uỷ ban Chứng
khoán Nhà nước.

2. Tại sao cần phải đọc Bản cáo bạch
Bản cáo bạch là một tài liệu rất quan trọng.Với tư cách là một nhà đầu tư, Bản cáo bạch là
phương tiện giúp bạn đánh giá mức độ sinh lời và triển vọng của công ty trước khi bạn quyết
định có đầu tư vào công ty hay không. Một quyết định thiếu thông tin có thể làm bạn phải trả
giá ...
Kiến thc th trường chng khoán
4.1
Bn cáo bch
4.2
Ch s Nasdaq 100
4.3
Ch s trung bình DOW JONES (DJIA)
4.4
Giao dch chng khoán
4.5
Giao dch chng khoán
4.6
Giá tham chiếu ca c phiếu trong nhng ngày đặc bit
4.7
Khái quát chung
4.8
Mô hình trin khai
4.9
Nguyên tc hot động ca Th trường c phiếu Nasdaq ( NASDAQ )
4.10
Nguyên tc hot động ca Th trường c phiếu New York ( NYSE )
4.11
Phát hành và niêm yết chng khoán
4.12
Phân loi Th trường chng khoán
4.13
Phương pháp tính ch s giá c phiếu
4.14
S dng ch s nào ?
4.15
Th trường chng khoán - cơ chế vn hành
4.16
Tìm hiu và cách đọc Bn cáo bch
4.17
Tng quan v Th trường Chng khoán
4.18
Tng quan v th trường chng khoán( Phn 1)
4.19
Tng quan v th trường chng khoán( Phn 2)
4.20
Vai trò ca các chuyên gia và nhà to lp th trường trên th trường chng khoán
4.21
Vai trò ca nhà môi gii, nhà kinh doanh chng khoán
Kiến thc chng khoán
Bn cáo bch
1. Bn cáo bch là gì?
Khi phát hành chng khoán ra công chúng, công ty phát hành phi công b cho người mua
chng khoán nhng thông tin v bn thân công ty, nêu rõ nhng cam kết ca công ty và nhng
quyn li cơ bn ca người mua chng khoán...để trên cơ s đó người đầu tư có th ra quyết
định đầu tư hay không. Tài liu phc v cho mc đích đó gi là Bn cáo bch hay Bn công b
thông tin.
Bn cáo bch chính là mt li mi hay chào bán để công chúng đầu tư đăng ký hoc mua chng
khoán ca công ty phát hành. Bn cáo bch bao gm mi thông tin liên quan đến đợt phát hành.
Do đó, thông tin đưa ra trong Bn cáo bch s gn vi các điu khon thc hin li mi hay chào
bán.
Thông thường, mt công ty mun phát hành chng khoán phi lp Bn cáo bch để U ban
Chng khoán Nhà nước xem xét, gi là Bn cáo bch sơ b. Bn cáo bch sơ b khi đã được U
ban Chng khoán Nhà nước chp thun s được coi là Bn cáo bch chính thc. Khi thc hin
chào bán chng khoán, ngoài Bn cáo bch chính thc, công ty phát hành thường cung cp Bn
cáo bch tóm tt. Ni dung Bn cáo bch tóm tt là tóm gn li nhng ni dung chính ca Bn
cáo bch chính thc nhưng vn phi đảm bo tuân th theo các quy định ca U ban Chng
khoán Nhà nước.
Kiến thức thị trường chứng khoán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kiến thức thị trường chứng khoán - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
48 Vietnamese
Kiến thức thị trường chứng khoán 9 10 718