Ktl-icon-tai-lieu

Kiến thức về chứng khoán

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 279 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KIẾN THỨC VỀ CHỨNG KHOÁN 
Nguồn:  
BÀI 29: Bảng cân đối kế toán 
BÀI 28: Sử dụng các hệ số để phân tích 
Bài 27: Các hệ số về khả năng sinh lời (Tiếp theo) 
Bài 26: Các hệ số về khả năng sinh lời (tiếp theo) 
Bài 25: Các hệ số về khả năng sinh lời 
Bài 24: Tình trạng nợ của công ty 
Bài 23: Hệ số hàng lưu kho 
Bài 22: Hệ số thanh toán trung bình 
Bài 21: Các hệ số hoạt động 
Bài 20: Hệ thống thông tin thị trường chứng khoán (tiếp theo) 
Bài 19: Hệ thống thông tin thị trường chứng khoán 
Bài 18: Chăm sóc các khoản đầu tư 
Bài 17: Thị trường thứ cấp (Tiếp theo) 
Bài 16: Thị trường thứ cấp (Tiếp theo) 
Bài 15: Thị trường thứ cấp (Tiếp theo) 
Bài 14: Thị trường thứ cấp (Tiếp theo) 
Bài 13: Thị trường thứ cấp (Tiếp theo) 
Bài 12: Thị trường thứ cấp (Tiếp theo) 
Bài 11: Thị trường thứ cấp 
Bai 10: Bảo lãnh phát hành 
Bài 09: Quy trình phát hành chứng khoán lần đầu ra công chúng 
Bài 08: Phát hành CK lần đầu ra công chúng (IPO). 
Bài 07: Thị trường sơ cấp 
Bài 06: Các công cụ phái sinh 
Bài 05: Chứng khoán có thể chuyển đổi 
Bài 04: Giới thiệu trái phiếu 
Bài 02: Giới thiệu về Cổ phiếu 
Bài 02: Giới thiệu về Cổ phiếu 
Bài 01: Khái quát về thị trường chứng khoán

Bài 01: Khái quát về thị trường chứng khoán 
I.Thị trường chứng khoán là gì? 
Thị trường chứng khoán là một thị trường mà ở nơi đó người ta mua bán, chuyển nhượng, trao đổi chứng khoán nhằm 
mục đích kiếm lời. Tuy nhiên, đó có thể là TTCK tập trung hoặc phi tập trung. Tính tập trung ở đây là muốn nói đến việc 
các giao dịch được tổ chức tập trung theo một địa điểm vật chất. 
Hình thái điển hình của TTCK tập trung là Sở giao dịch chứng khoán ( Stock exchange). Tại Sở giao dịch chứng khoán 
(SGDCK), các giao dịch được tập trung tại một địa điểm; các lệnh được chuyển tới sàn giao dịch và tham gia vào quá 
trình ghép lệnh để hình thành nên giá giao dịch. 
TTCK phi tập trung còn gọi là thị trường OTC (over the counter). Trên thị trường OTC, các giao dịch được tiến hành qua 
mạng lưới các công ty chứng khoán phân tán trên khắp quốc gia và được nối với nhau bằng mạng điện tử. Giá trên thị 
trường này được hình thành theo phương thức thoả thuận. 
II.Chức năng của TTCK 
1. Huy động vốn đầu tư cho nền kinh tế: 
Khi các nhà đầu tư mua chứng khoán do các công ty phát hành, số tiền nhàn rỗi của họ được đưa vào hoạt động sản 
xuất kinh doanh và qua đó góp phần mở rộng sản xuất xã hội. Thông qua TTCK, Chính phủ và chính quyền ở các địa 
phương cũng huy động được các nguồn vốn cho mục ...
KIẾNTHỨCVỀCHỨNGKHOÁN
Nguồn:http://vcbs.com.vn/vietnam/ktck.asp
I29:Bảngcânđốikếtoán
I28:Sửdụngcáchệsốđểphântích
Bài27:Cáchệsốvềkhảnăngsinhlời(Tiếptheo)
Bài26:Cáchệsốvềkhảnăngsinhlời(tiếptheo)
Bài25:Cáchệsốvềkhảnăngsinhlời
Bài24:Tìnhtrạngnợcủacôngty
Bài23:Hệsốhànglưukho
Bài22:Hệsốthanhtoántrungbình
Bài21:Cáchệsốhoạtđộng
Bài20:Hệthốngthôngtinthịtrườngchứngkhoán(tiếptheo)
Bài19:Hệthốngthôngtinthịtrườngchứngkhoán
Bài18:Chămsóccáckhoảnđầutư
Bài17:Thịtrườngthứcấp(Tiếptheo)
Bài16:Thịtrườngthứcấp(Tiếptheo)
Bài15:Thịtrườngthứcấp(Tiếptheo)
Bài14:Thịtrườngthứcấp(Tiếptheo)
Bài13:Thịtrườngthứcấp(Tiếptheo)
Bài12:Thịtrườngthứcấp(Tiếptheo)
Bài11:Thịtrườngthứcấp
Bai10:Bảolãnhpháthành
Bài09:Quytrìnhpháthànhchứngkhoánlầnđuracôngchúng
Bài08:PháthànhCKlầnđầuracôngchúng(IPO).
Bài07:Thịtrườngsơcấp
Bài06:Cáccôngcụpháisinh
Bài05:Chứngkhoáncóthểchuyểnđổi
Bài04:Giớithiệutráiphiếu
Bài02:GiớithiệuvềCổphiếu
Bài02:GiớithiệuvềCổphiếu
Bài01:Kháiquátvềthịtrườngchứngkhoán
Kiến thức về chứng khoán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kiến thức về chứng khoán - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Kiến thức về chứng khoán 9 10 451