Ktl-icon-tai-lieu

kinh doanh chứng khoán

Được đăng lên bởi Nguyễn Phương Thảo
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 841 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO CHỨNG KHOÁN

PHÂN TÍCH VÀ ĐẦU TƯ
TRÁI PHIẾU (Bài 1)
ThS. Nguyễn Thúy Hoàn
Tel: (84 4) 553 5876
Email: hoan_nguyen@srtc.org.vn
srtc.org.vn

PT 01/2008

1

NỘI DUNG:
„

Kiến thức cơ bản

„

Lợi ích và Rủi ro trong đầu tư trái phiếu

„

Lợi suất trái phiếu, đường cong lợi
suất/cấu trúc kỳ hạn

„

Định giá trái phiếu

srtc.org.vn

PT 01/2008

2

A – KIẾN THỨC CƠ BẢN
1-Khái niệm
„Lãi

thường kỳ (lãi coupon)
„Mệnh giá (Face value)
„Thời gian đáo hạn (maturity)

srtc.org.vn

PT 01/2008

3

A – KIẾN THỨC CƠ BẢN
2 – Phân loại trái phiếu
„Kỳ

hạn
„Nhà phát hành
„Định mức tín nhiệm
„Hình thức thanh toán...

srtc.org.vn

PT 01/2008

4

A – KIẾN THỨC CƠ BẢN
2 – Phân loại trái phiếu
Kỳ hạn
„Trái

phiếu ngắn hạn
„Trái phiếu dài hạn
Chú ý:
Kỳ hạn ảnh hưởng đến độ biến động giá của
trái phiếu
srtc.org.vn

PT 01/2008

5

A – KIẾN THỨC CƠ BẢN
2 – Phân loại trái phiếu
Nhà phát hành
„Chính

phủ
„Chính quyền địa phương
„Công ty (trong nước, quốc tế…)

srtc.org.vn

PT 01/2008

6

A – KIẾN THỨC CƠ BẢN
2 – Phân loại trái phiếu
Định mức tín nhiệm/mức đảm bảo
„Trái

phiếu hạng đầu tư/TP hạng đầu cơ
„Trái phiếu có đảm bảo bằng tài sản
„Trái phiếu không có đảm bảo tài sản…

srtc.org.vn

PT 01/2008

7

A – KIẾN THỨC CƠ BẢN
2 – Phân loại trái phiếu
Hình thức thanh toán
„Trái

phiếu không trả lãi định kỳ (trái phiếu
Zero-coupon)
„Trái phiếu trả lãi coupon định kỳ…

srtc.org.vn

PT 01/2008

8

B – LỢI ÍCH VÀ RỦI RO TRONG
ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU
„

Lợi ích đối với các chủ thể phát hành

„

Lợi ích đối với các nhà đầu tư

„

Lợi ích trong điều tiết kinh tế vĩ mô…

srtc.org.vn

PT 01/2008

9

B – LỢI ÍCH VÀ RỦI RO TRONG
ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU
„

Rủi ro lãi suất

„

Rủi ro tái đầu tư

„

Rủi ro thanh toán

„

Rủi ro lạm phát

„

Rủi ro tỷ giá hối đoái

„

Rủi ro thanh khoản…

srtc.org.vn

PT 01/2008

10

C – LỢI SUẤT TRÁI PHIẾU
1 – Lãi coupon (lợi suất danh nghĩa)
2 – Lợi suất hiện hành
3 – Lợi suất đáo hạn (YTM)
4 – Lợi suất mua lại (YTC)
5 – Lợi suất thực

srtc.org.vn

PT 01/2008

11

C – LỢI SUẤT TRÁI PHIẾU
1 – Lãi coupon (lợi suất danh nghĩa)
Ví dụ:
Nếu lãi coupon hàng năm của một trái phiếu có mệnh giá 100.000
đồng là 8.000 đồng thì lợi suất danh nghĩa của trái phiếu đó là bao
nhiêu?

8.000/100.000 = 0,08 (hay 8%)

srtc.org.vn

PT 01/2008

12

C – LỢI SUẤT TRÁI PHIẾU
2 – Lợi suất hiện hành
Lãi coupon so với giá hiện hành của trái phiếu
Ví dụ:
Một trái phiếu mệnh giá 100.000 đồng, lợi suất danh nghĩa là
8%/năm hiện đang được giao dịch với giá 103.000 đồng,...
srtc.org.vn PT 01/2008
1
PHÂN TÍCH VÀ ĐẦU TƯ
TRÁI PHIU (Bài 1)
ThS. Nguyn Thúy Hoàn
Tel: (84 4) 553 5876
Email: hoan_nguyen@srtc.org.vn
TRUNG TÂM NGHIÊN CU VÀ ĐÀO TO CHNG KHOÁN
kinh doanh chứng khoán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
kinh doanh chứng khoán - Người đăng: Nguyễn Phương Thảo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
kinh doanh chứng khoán 9 10 38