Ktl-icon-tai-lieu

Kinh nghiệm quản lý rủi ro ngân hàng của một số nước

Được đăng lên bởi minhthanh128
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 489 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Kinh nghiệm quản trị rủi ro hoạt động của
một số NHTM trên thế giới và bài học cho
Việt Nam
Quản trị RRHĐ trong những năm gần đây đã trở thành một hoạt động quan
trọng đối với các NHTM. Mức độ hiện đại hóa đòi hỏi các NHTM phải dựa
vào công nghệ tự động ngày càng phức tạp; phát triển đa dạng hơn các sản
phẩm; xu hướng toàn cầu hóa, cạnh tranh, mở rộng quy mô, tham gia vào hoạt
động mua lại, sáp nhập, hợp nhất. Quản trị rủi ro hoạt động là quá trình tổ
chức tín dụng tiến hành các hoạt động tác động đến rủi ro hoạt động, bao gồm
việc thiết lập cơ cấu tổ chức, xây dựng hệ thống các chính sách, phương pháp
quản lý rủi ro hoạt động để thực hiện quá trình quản lý rủi ro đó là xác định,
đo lường, đánh giá, quản lý, giám sát và kiểm tra kiểm soát rủi ro hoạt động
nhằm bảo đảm hạn chế tới mức thấp nhất rủi ro xảy ra.
Quản trị RRHĐ hiệu quả nghĩa là rủi ro xảy ra trong mức độ dự đoán trước và
NHTM có thể kiểm soát được.
Rất nhiều ngân hàng trên thế giới đã áp dụng các biện pháp quản trị RRHĐ
ngay sau khi Basel II có hiệu lực. Nhiều ngân hàng ở Mỹ, Châu Âu, Nhật Bản,
Australia đã áp dụng cách tiếp cận đo lường hiện đại AMA (Advanced
Measurement Approach). Kết quả nghiên cứu do Ủy ban Basel thực hiện đối
với 121 ngân hàng tại 17 quốc gia cho đến hết năm 2008 đã kết luận rằng vốn
RRHĐ của các ngân hàng sử dụng AMA thấp hơn các ngân hàng không sử
dụng AMA (10,8% so với 12-18%).
Hơn 50% ngân hàng Tây Ban Nha đã thực hiện đổi mới hoạt động và tổ chức
nhằm mục tiêu quản trị RRHĐ như: thành lập một bộ phận riêng biệt chuyên
về RRHĐ, đổi mới hệ thống báo cáo và áp dụng công nghệ hiện đại.
Một số ngân hàng sử dụng tối đa nguồn lực từ bên ngoài để quản trị RRHĐ,
như ING Group thuê IBM để quản trị RRHĐ, Citibank sử dụng phần mềm
CLS (continuous linked settlement). Citibank thực hiện quản trị RRHĐ theo
các tiêu chuẩn và chính sách rủi ro và kiểm soát trên cơ sở tự đánh giá rủi ro.
Hoạt động của các phòng ban, đơn vị kinh doanh được xác định, đánh giá
thường xuyên; từ đó các quyết định điều chỉnh và sửa đổi hoạt động để giảm
thiểu RRHĐ được đưa ra. Các hoạt động này được tài liệu hóa và công bố
trong ngân hàng. Các chỉ số đo lường rủi ro chính được xác định kỹ lưỡng và
cụ thể - và đấy là điều kiện để Citibank thực hiện quản trị RRHĐ.
Khung quản trị RRHĐ cũng được vận dụng một cách linh hoạt cho phù hợp
với điều kiện của từng quốc gia, từng ngân hàng. Ngân hàng DBS (Singapore)
đã cụ thể hóa khung quản trị trên như sau:
Các RRHĐ được phân tích trên hai giác độ: tần suất xuất hiện v...
Kinh nghiệm quản trị rủi ro hoạt động của
một số NHTM trên thế giới và bài học cho
Việt Nam
Quản trị RRHĐ trong những năm gần đây đã trở thành một hoạt động quan
trọng đối với các NHTM. Mức độ hiện đại hóa đòi hỏi các NHTM phải dựa
vào công nghệ tự động ngày càng phức tạp; phát triển đa dạng hơn các sản
phẩm; xu hướng toàn cầu hóa, cạnh tranh, mở rộng quy mô, tham gia vào hoạt
động mua lại, sáp nhập, hợp nhất. Quản trị rủi ro hoạt động là quá trình tổ
chức tín dụng tiến hành các hoạt động tác động đến rủi ro hoạt động, bao gồm
việc thiết lập cơ cấu tổ chức, xây dựng hệ thống các chính sách, phương pháp
quản lý rủi ro hoạt động để thực hiện quá trình quản lý rủi ro đó là xác định,
đo lường, đánh giá, quản lý, giám sát và kiểm tra kiểm soát rủi ro hoạt động
nhằm bảo đảm hạn chế tới mức thấp nhất rủi ro xảy ra.
Quản trị RRHĐ hiệu quả nghĩa là rủi ro xảy ra trong mức độ dự đoán trước và
NHTM có thể kiểm soát được.
Rất nhiều ngân hàng trên thế giới đã áp dụng các biện pháp quản trị RRHĐ
ngay sau khi Basel II có hiệu lực. Nhiều ngân hàng ở Mỹ, Châu Âu, Nhật Bản,
Australia đã áp dụng cách tiếp cận đo lường hiện đại AMA (Advanced
Measurement Approach). Kết quả nghiên cứu do Ủy ban Basel thực hiện đối
với 121 ngân hàng tại 17 quốc gia cho đến hết năm 2008 đã kết luận rằng vốn
RRHĐ của các ngân hàng sử dụng AMA thấp hơn các ngân hàng không sử
dụng AMA (10,8% so với 12-18%).
Hơn 50% ngân hàng Tây Ban Nha đã thực hiện đổi mới hoạt động và tổ chức
nhằm mục tiêu quản trị RRHĐ như: thành lập một bộ phận riêng biệt chuyên
về RRHĐ, đổi mới hệ thống báo cáo và áp dụng công nghệ hiện đại.
Một số ngân hàng sử dụng tối đa nguồn lực từ bên ngoài để quản trị RRHĐ,
như ING Group thuê IBM để quản trị RRHĐ, Citibank sử dụng phần mềm
CLS (continuous linked settlement). Citibank thực hiện quản trị RRHĐ theo
các tiêu chuẩn và chính sách rủi ro và kiểm soát trên cơ sở tự đánh giá rủi ro.
Hoạt động của các phòng ban, đơn vị kinh doanh được xác định, đánh giá
thường xuyên; từ đó các quyết định điều chỉnh và sửa đổi hoạt động để giảm
thiểu RRHĐ được đưa ra. Các hoạt động này được tài liệu hóa và công bố
trong ngân hàng. Các chỉ số đo lường rủi ro chính được xác định kỹ lưỡng và
cụ thể - và đấy là điều kiện để Citibank thực hiện quản trị RRHĐ.
Khung quản trị RRHĐ cũng được vận dụng một cách linh hoạt cho phù hợp
với điều kiện của từng quốc gia, từng ngân hàng. Ngân hàng DBS (Singapore)
đã cụ thể hóa khung quản trị trên như sau:
Các RRHĐ được phân tích trên hai giác độ: tần suất xuất hiện và mức độ tác
động. Từ đó, DBS xác định cách thức tổ chức và xây dựng các chương trình
giảm thiểu các mức RRHĐ như: kiểm soát nội bộ, bảo hiểm quốc tế. Tại DBS,
các công cụ và kĩ thuật quản trị RRHĐ được sử dụng như kiểm soát tự đánh
giá, quản lý sự kiện, phân tích rủi ro và báo cáo.
Một số bài học kinh nghiệm cho các NHTM Việt Nam:
Thông qua các nguyên tắc của Ủy ban Basel II, và thực tiễn thành công cũng
Kinh nghiệm quản lý rủi ro ngân hàng của một số nước - Trang 2
Kinh nghiệm quản lý rủi ro ngân hàng của một số nước - Người đăng: minhthanh128
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Kinh nghiệm quản lý rủi ro ngân hàng của một số nước 9 10 902