Ktl-icon-tai-lieu

KINH TẾ HỌC NHẬP MÔN

Được đăng lên bởi sofolo
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1780 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KINH TẾ HỌC NHẬP MÔN

I. Một số khái niệm

Một số khái niệm
Ba vấn đề cơ bản và đường giới
hạn khả năng sản xuất
Thị trường và chu chuyển kinh tế

I.
II.
III.

Kinh tế học ( Economics)
Kinh tế vi mô ( MicroEconomics)
 Kinh tế vĩ mô(MacroEconomics)






11/11/2012

Tran Bich Dung

1

1.Kinh tế học








11/11/2012

Tran Bich Dung

2

1. Kinh tế học

Nhu cầu của con
người là vô hạn
Nguồn lực sản xuất là
khan hiếm :


KTH thực chứng(Positive Economics)
KTH chuẩn tắc( Normative Economics)



Con người phải lựa
chọn nhằm:


đất đai, khoáng sản…
nguồn lao động
nguồn vốn
trình độ kỹ thuật sản
xuất…





Đạt mục tiêu:Tối ưu
hoá lợi ích của các cá
nhân, tổ chức và nền
kinh tế
Trong ràng buộc là
nguồn lực SX có giới
hạn

Kinh tế học là một môn khoa học
xã hội
nghiên cứu việc lựa chọn cách sử
dụng hợp lý các nguồn lực khan hiếm
 để sản xuất hàng hoá và dịch vụ
 nhằm thoả mãn cao nhất nhu cầu cho
các thành viên trong xã hội



11/11/2012

Tran Bich Dung

3

Kinh tế vi mơ &Kinh tế vĩ mơ
Kinh tế vi mơ






Nghiên cứu nền kinh tế ở giác
độ chi tiết, bộ phận riêng lẽ
nghiên cứu cách ứng xử

của người tiêu dùng

người sản xuất
nhằm lý giải sự hình thành và
vận động của giá cả từng sản
phẩm trong từng dạng thị trường








11/11/2012

Kinh tế học thực chứng:
 Mô tả

lý giải

và dự báo
 các vấn đề kinh tế đã,
đang và sẽ xảy ra
 một cách khách quan và
khoa học

Nghiên cứu nền kinh tế ở giác
độ tổng thể, toàn bộ thông qua
các biến số kinh tế:


tổng sản phẩm quốc gia
tốc độ tăng trưởng kinh tế
tỉ lệ lạm phát, tỉ lệ thất nghiệp
Tình hình ngân sách
cán cân thương mại…..
→ đề ra các chính sách kinh
tế nhằm ổn định và thúc đẩy
tăng trưởng kinh tế

Tran Bich Dung

Tran Bich Dung

4

KTH thực chứng & KTH chuẩn tắc

Kinh tế vĩ mơ


11/11/2012

5

11/11/2012

Kinh tế học chuẩn tắc)
Đưa ra những chỉ dẫn,
những quan điểm cá nhân
về cách giải quyết các vấn
đề kinh tế
 Mang tính chủ quan

Là nguồn gốc bất đồng
quan điểm giữa cacù nhà
kinh tế học


Tran Bich Dung

6

1

II. Ba vấn đề cơ bản



2. Cách giải quyết 3 vấn đề

1. Ba vấn đề cơ bản:
Xuất phát từ KNSX của nền KT bị giới
hạn, buộc các quốc gia phải giải quyết 3
vấn đề cơ bản sau:


...
1
11/11/2012 Tran Bich Dung 1
KINH TEÁ HOÏC NHAÄP MOÂN
I. Moät soá khaùi nieäm
II. Ba vaán ñeà cô baûn vaø ñöôøng giôùi
haïn khaû naêng saûn xuaát
III. Thò tröôøng vaø chu chuyeån kinh teá
11/11/2012 Tran Bich Dung 2
I. Moät soá khaùi nieäm
Kinh teá hoïc ( Economics)
Kinh teá vi moâ ( MicroEconomics)
Kinh teá vó moâ(MacroEconomics)
KTH thöïc chöùng(Positive Economics)
KTH chuaån taéc( Normative Economics)
1.Kinh teá hoïc
Nhu caàu cuûa con
ngöôøi laø voâ haïn
Nguoàn löïc saûn xuaát laø
khan hieám :
ñaát ñai, khoaùng saûn…
nguoàn lao ñoäng
nguoàn voán
trình ñoä kyõ thuaät saûn
xuaát…
Con ngöôøi phaûi löïa
choïn nhaèm:
Ñaït muïc tieâu:Toái öu
hoaù lôïi ích cuûa caùc caù
nhaân, toå chöùc vaø neàn
kinh teá
Trong raøng buoäc laø
nguoàn löïc SX coù giôùi
haïn
11/11/2012 Tran Bich Dung 3
11/11/2012 Tran Bich Dung 4
1. Kinh teá hoïc
Kinh teá hoïc laø moät moân khoa hoïc
xaõ hoäi
nghieân cöùu vieäc löïa choïn caùch söû
duïng hôïp lyù caùc nguoàn löïc khan hieám
ñeå saûn xuaát haøng hoaù vaø dòch vuï
nhaèm thoaû maõn cao nhaát nhu caàu cho
caùc thaønh vieân trong xaõ hoäi
Kinh tế vi mô &Kinh tế vĩ mô
Kinh tế vi mô
Nghieân cöùu neàn kinh teá ôû giaùc
ñoä chi tieát, boä phaän rieâng leõ
nghieân cöùu caùch öùng xöû
cuûa ngöôøi tieâu duøng
ngöôøi saûn xuaát
nhaèm lyù giaûi söï hình thaønh vaø
vaän ñoäng cuûa giaù caû töøng saûn
phaåm trong töøng daïng thò tröôøng
Kinh tế vĩ mô
Nghieân cöùu neàn kinh teá ôû giaùc
ñoä toång theå, toaøn boä thoâng qua
caùc bieán soá kinh teá:
toång saûn phaåm quoác gia
toác ñoä taêng tröôûng kinh teá
tæ leä laïm phaùt, tæ leä thaát nghieäp
Tình hình ngaân saùch
caùn caân thöông maïi…..
ñeà ra caùc chính saùch kinh
teá nhaèm oån ñònh vaø thuùc ñaåy
taêng tröôûng kinh teá
11/11/2012 Tran Bich Dung 5
Kinh teá hoïc thöïc chöùng:
Moâ taû
lyù giaûi
vaø döï baùo
caùc vaán ñeà kinh teá ñaõ,
ñang vaø seõ xaûy ra
moät caùch khaùch quan vaø
khoa hoïc
Kinh teá hoïc chuaån taéc)
Ñöa ra nhöõng chæ daãn,
nhöõng quan ñieåm caù nhaân
veà caùch giaûi quyeát caùc vaán
ñeà kinh teá
Mang tính chuû quan
Laø nguoàn goác baát ñoàng
quan ñieåm giöõa cacù nhaø
kinh teá hoïc
11/11/2012 Tran Bich Dung 6
KTH thöïc chöùng & KTH chuaån taéc
KINH TẾ HỌC NHẬP MÔN - Trang 2
KINH TẾ HỌC NHẬP MÔN - Người đăng: sofolo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
KINH TẾ HỌC NHẬP MÔN 9 10 745