Ktl-icon-tai-lieu

Kinh tế lượng

Được đăng lên bởi Nguyễn Nam
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 401 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1. Để đo lường hệ số “beta” của chứng khoán công ty Vinamilk, người ta thu thập dữ liệu theo tháng về tỉ suất sinh
lợi của Vinamil (RVNM - %), lãi suất trái phiếu chính phủ thời hạn 10 năm đóng vai trò là lãi suất rủi ro (rf - %) và tỉ
suất sinh lợi của chỉ số VN-Index đóng vai trò là tỉ suất sinh lợi của thị trường (RMKT - %) từ tháng 10/2012 đến
tháng 10/2013. Sau đó, dùng phương pháp OLS để ước lượng mô hình lý thuyết CAPM:
RVNM – rf = VNM(RMKT – rf)
Dựa trên mẫu dữ liệu thu thập được, kết quả hồi quy như sau:

·
R
VNM  rf  1,0999  R MKT  rf 
se

R 2  0,9175

= (0,039)

a) Nêu ý nghĩa của hệ số hồi quy trong mô hình.
b) Chứng khoán có hệ số beta lớn hơn 1 là chứng khoán năng động. Với mức ý nghĩa 5%, kiểm tra xem chứng

khoán Vinamilk có phải là chứng khoán năng động không?
c) Hệ số R2 trong kết quả hồi quy trên có ý nghĩa gì?
d) Giá trị Jarque-Bera khi kiểm định chuỗi sai số của mô hình trên là 1,2548. Với mức ý nghĩa 5%, bạn có thể

đưa ra kết luận gì từ giá trị thống kê này?
e) Khi tỉ suất sinh lợi của thị trường tăng 1% thì tỉ suất sinh lợi của chứng khoán Vinamilk sẽ thay đổi trong

khoảng nào, với độ tin cậy 95%?
2. Bảng sau là tổng giá trị sản phẩm nội địa tính theo tỷ USD từ năm 2000 – 2010 ở Việt Nam:
Năm
2000
2001
2002
2003
GDP
31
32
35
39
Đặt t = 0 : năm 2000 ; t = 1 : năm 2001 …

2004
45

2005
52

2006
60

2007
70

2008
89

2009
91

2010
101

Tiến hành hồi quy ln(GDP) theo t, ta có kết quả mô hình như sau :
Dependent Variable: LOG(GDP)
Sample: 2000 2010
Variable
Coefficient
C
3.332928
T
0.130396
R-squared
0.982979
Adjusted R-squared
0.981088
S.E. of regression
0.059987
Sum squared resid
0.032386
Log likelihood
16.44522
Durbin-Watson stat
1.154918

Std. Error

t-Statistic
98.49844
22.79829
Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
F-statistic
Prob(F-statistic)

Prob.
0.0000
0.0000
3.984909
0.436203
-2.626404
-2.554060
519.7618
0.000000

a. Viết lại mô hình hồi quy mẫu. Nêu ý nghĩa hệ số β của mô hình.
b. Tìm khoảng tin cậy của hệ số hồi quy đứng trước t trong mô hình trên với độ tin cậy 95% ?
c. Có ý kiến cho rằng : tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam trong giai đoạn 2000 – 2010 là 14% có đáng
tin không ? với mức ý nghĩa 2% .
3. Một công ty bất động sản thu thập dữ liệu của 25 ngôi nhà tại một tỉnh thành gồm hai biến:
- GIA (triệu đồng) : giá của ngôi nhà
- DT (m2) : diện tích của ngôi nhà

Mô hình hồi quy đề nghị như sau: GIA = 1 + 2DT2 + U
Kết quả hồi quy bằng Eviews như sau:
Dependent Variable:...
1. Để đo lường hệ số “beta” của chứng khoán công ty Vinamilk, người ta thu thập dữ liệu theo tháng về tỉ suất sinh
lợi của Vinamil (R
VNM
- %), lãi suất trái phiếu chính phủ thời hạn 10 năm đóng vai trò là lãi suất rủi ro (r
f
- %) và tỉ
suất sinh lợi của chỉ số VN-Index đóng vai trò là tỉ suất sinh lợi của thị trường (R
MKT
- %) từ tháng 10/2012 đến
tháng 10/2013. Sau đó, dùng phương pháp OLS để ước lượng mô hình lý thuyết CAPM:
R
VNM
– r
f
=
VNM
(R
MKT
– r
f
)
Dựa trên mẫu dữ liệu thu thập được, kết quả hồi quy như sau:
·
2
VNM f MKT f
R r 1,0999 R r 0,9175
se
R
= (0,039)
a) Nêu ý nghĩa của hệ số hồi quy trong mô hình.
b) Chứng khoán có hệ số beta lớn hơn 1 là chứng khoán năng động. Với mức ý nghĩa 5%, kiểm tra xem chứng
khoán Vinamilk có phải là chứng khoán năng động không?
c) Hệ số R
2
trong kết quả hồi quy trên có ý nghĩa gì?
d) Giá trị Jarque-Bera khi kiểm định chuỗi sai số của mô hình trên là 1,2548. Với mức ý nghĩa 5%, bạn có thể
đưa ra kết luận gì từ giá trị thống kê này?
e) Khi tỉ suất sinh lợi của thị trường tăng 1% thì tỉ suất sinh lợi của chứng khoán Vinamilk sẽ thay đổi trong
khoảng nào, với độ tin cậy 95%?
2. Bảng sau là tổng giá trị sản phẩm nội địa tính theo tỷ USD từ năm 2000 – 2010 ở Việt Nam:
Năm 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
GDP 31 32 35 39 45 52 60 70 89 91 101
Đặt t = 0 : năm 2000 ; t = 1 : năm 2001 …
Tiến hành hồi quy ln(GDP) theo t, ta có kết quả mô hình như sau :
Dependent Variable: LOG(GDP)
Sample: 2000 2010
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 3.332928 98.49844 0.0000
T 0.130396 22.79829 0.0000
R-squared 0.982979 Mean dependent var 3.984909
Adjusted R-squared 0.981088 S.D. dependent var 0.436203
S.E. of regression 0.059987 Akaike info criterion -2.626404
Sum squared resid 0.032386 Schwarz criterion -2.554060
Log likelihood 16.44522 F-statistic 519.7618
Durbin-Watson stat 1.154918 Prob(F-statistic) 0.000000
a. Viết lại mô hình hồi quy mẫu. Nêu ý nghĩa hệ số β của mô hình.
b. Tìm khoảng tin cậy của hệ số hồi quy đứng trước t trong mô hình trên với độ tin cậy 95% ?
c. Có ý kiến cho rằng : tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam trong giai đoạn 2000 – 2010 là 14% có đáng
tin không ? với mức ý nghĩa 2% .
3. Một công ty bất động sản thu thập dữ liệu của 25 ngôi nhà tại một tỉnh thành gồm hai biến:
- GIA (triệu đồng) : giá của ngôi nhà
- DT (m
2
) : diện tích của ngôi nhà
Kinh tế lượng - Trang 2
Kinh tế lượng - Người đăng: Nguyễn Nam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Kinh tế lượng 9 10 549