Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ thuật phân tích chứng khoán

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 338 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chúng ta mải đi tìm những cái thật cao siêu, nhưng hãy xem lại!. Chỗ dựa vững
chắc nhất đang ở ngay dưới chân ta.
Em bảo anh bán đi
Sao anh ham giữ lại?
Em bảo: còn đỏ tiếp
Sao anh cố cãi xanh?
Bảng điện tử màu đỏ,
Và mắt em màu xanh
Sao anh nhìn bảng giá,
Chẳng nói em câu nào?

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT (SƯU TẦM TỪ INTERNET)
PHẦN I – TỔNG QUAN VÀ CÁC MÔ HÌNH CƠ BẢN
Phân tích kĩ thuật P.1
Thị trường chứng khoán đang trở thành một điểm nóng thu hút sự quan tâm rất lớn của mọt đối tượng
trong xã hội. Cùng với sự quan tâm đó, giới tham gia thị trường chứng khoán cũng bắt đầu quan tâm đến
những kĩ thuật ứng dụng trong phân tích và đánh giá để đưa ra quyết định đầu tư phù hợp. Hai hệ thống kĩ
thuật phân tích được nói đến nhiều nhất là phân tích cơ bản và phân tích kĩ thuật. Trong khi đa số chúng ta
đều ít nhiều có những kiến thức nhất định về phân tích cơ bản thì số lượng người hiểu và nắm về phân tích
kĩ thuật còn hạn chế, hơn thế nữa khả năng ứng dụng và tính chính xác của nó còn là một vấn đề đang bàn
cãi hàng trăm năm nay. Để thành viên Saga cũng có kiến thức nhất định về khía cạnh phân tích kĩ thuật,
chúng tôi quyết định cung cấp loạt bài nghiên cứu về phân tích cơ bản. Đây là loạt bài lấy từ bài nghiên
cứu của hai thành viên của Saga. Hy vọng có thể giúp các bạn một chút về kiến thức và nhận được góp ý
của các Saganors.
--------------------------------------------------------------------Lịch sử hình thành
Lịch sử của Phân tích kỹ thuật bắt nguồn từ cách đây hơn 100 năm, từ một người tên là Charles H. Dow.
Ông là người đã sáng lập lên tạp chí phố Wall (The Wall Street Journal). Sau nhiều năm nghiên cứu, năm
1884 ông đưa ra chỉ số bình quân của giá đóng cửa của 11 cổ phiếu quan trọng nhất thị trường Mĩ thời
gian đó. William Peter Hamilton là người thực sự mang lại sức sống cho những nghiên cứu của Dow bằng
việc tiếp tục nghiên cứu và xuất bản cuốn sách “The Stock Market Barometer” (Phong vũ biểu thị trường
chứng khoán) vào năm 1922. Suốt những năm 1920 và 1930, Richard W. Schabacker là người đã đã đi
sâu vào những nghiên cứu của Dow và Hamilton, Schabacker là người đã đưa ra khái niệm đầu tiên về
Phân tích kỹ thuật. Schabacker từng là chủ biên của tạp chí Forbes nổi tiếng. Ông chỉ ra rằng những dấu
hiệu mà lý thuyết Dow đưa ra được với chỉ số bình quân thị trường vẫn giữ nguyên giá trị và tầm quan
trọng khi áp dụng vào đồ thị của từng cổ phiếu riêng lẻ. Điều này đã được ông thể hiện và chứng minh
trong cuốn sách của mình: “Stock Market Theory and Practice, Technic...
1
Chúng ta mi đi tìm nhng cái tht cao siêu, nhưng hãy xem li!. Ch da vng
chc nht đang ngay dưới chân ta.
Em bo anh bán đi
Sao anh ham gi li?
Em bo: còn đỏ tiếp
Sao anh c cãi xanh?
Bng đin t màu đỏ,
Và mt em màu xanh
Sao anh nhìn bng giá,
Chng nói em câu nào?
PHÂN TÍCH K THUT (SƯU TM T INTERNET)
PHN I – TNG QUAN VÀ CÁC MÔ HÌNH CƠ BN
Phân tích kĩ thut P.1
Th trường chng khoán đang tr thành mt đim nóng thu hút s quan tâm rt ln ca mt đối tượng
trong xã hi. Cùng vi s quan tâm đó, gii tham gia th trường chng khoán cũng bt đầu quan tâm đến
nhng kĩ thut ng dng trong phân tích và đánh giá để đưa ra quyết định đầu tư phù hp. Hai h thng kĩ
thut phân tích được nói đến nhiu nht là phân tích cơ bn và phân tích kĩ thut. Trong khi đa s chúng ta
đều ít nhiu có nhng kiến thc nht định v phân tích cơ bn thì s lượng người hiu và nm v phân tích
kĩ thut còn hn chế, hơn thế na kh năng ng dng và tính chính xác ca nó còn là mt vn đề đang bàn
cãi hàng trăm năm nay. Để thành viên Saga cũng có kiến thc nht định v khía cnh phân tích kĩ thut,
chúng tôi quyết định cung cp lot bài nghiên cu v phân tích cơ bn. Đây là lot bài ly t bài nghiên
cu ca hai thành viên ca Saga. Hy vng có th giúp các bn mt chút v kiến thc và nhn được góp ý
ca các Saganors.
---------------------------------------------------------------------
Lch s hình thành
Lch s ca Phân tích k thut bt ngun t cách đây hơn 100 năm, t mt người tên là Charles H. Dow.
Ông là người đã sáng lp lên t
p chí ph Wall (The Wall Street Journal). Sau nhiu năm nghiên cu, năm
1884 ông đưa ra ch s bình quân ca giá đóng ca ca 11 c phiếu quan trng nht th trường Mĩ thi
gian đó. William Peter Hamilton là người thc s mang li sc sng cho nhng nghiên cu ca Dow bng
vic tiếp tc nghiên cu và xut bn cun sách “The Stock Market Barometer” (Phong vũ biu th trường
chng khoán) vào năm 1922. Sut nhng năm 1920 và 1930, Richard W. Schabacker là người đã đã đi
sâu vào nhng nghiên cu ca Dow và Hamilton, Schabacker là người đã đưa ra khái nim đầu tiên v
Phân tích k thut. Schabacker tng là ch biên ca tp chí Forbes ni tiếng. Ông ch ra rng nhng du
hiu mà lý thuyết Dow đưa ra được vi ch s bình quân th trường vn gi nguyên giá tr và tm quan
trng khi áp dng vào đồ th ca tng c phiếu riêng l. Điu này đ
ã được ông th hin và chng minh
trong cun sách ca mình: “Stock Market Theory and Practice, Technical Market Analysis and Stock
Market Profit”. Như vy nhng cơ s đầu tiên ca Phân tích k thut đã xut hin t trong lý thuyết Dow,
Kỹ thuật phân tích chứng khoán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỹ thuật phân tích chứng khoán - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Kỹ thuật phân tích chứng khoán 9 10 79