Ktl-icon-tai-lieu

lãi suất thời giá tiền tệ

Được đăng lên bởi huynhbang92-gmail-com
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 1588 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Chương 6

LÃI SUẤT
(Interest Rate)
1. Các khái niệm về lãi:
1.1 Lãi tức (tiền lời) (Interest)
(Lãi tức) = (Tổng vốn tích lũy) - (Vốn gốc ban đầu) Principal
1.2 Lãi suất:
Khi lãi tức biểu thị theo tỉ lệ phần trăm đối với số vốn ban đầu cho một đơn vị thời
gian thì được gọi là lãi suất.
Lãi suất trong 1 đơn vị thời gian
(Lãi suất) =

*100%
Vốn gốc

1.3 Sự tương tương:
Từ lãi suất, chúng ta có thể thiết lập khái niệm tương đương. Đó là những số tiền
khác nhau ở các thời điểm khác nhau có thể bằng nhau về giá trị kinh tế.
Ví dụ:
Nếu lãi suất là 12% một năm thì 1 triệu đồng hôm nay sẽ tương đương với 1,12 triệu
đồng sau một năm.
Tổng tiền lũy tính = 1+1*12% = 1,12 triệu đồng.
1.4 Lãi tức đơn (Simple Interest)
Khi lãi tức chỉ tính theo số vốn gốc mà không tính thêm lãi tức lũy tích, phát sinh từ
lãi ở các thời đoạn trước, người ta gọi là lãi tức đơn.
1.5 Lãi tức ghép (Compound Interest)
Trong tính toán lãi tức ghép, lãi tức ở mỗi thời đoạn được tính theo số vốn gốc và cả
tổng số tiền lãi lũy tích được trong các thời đoạn trước đó.
Như vậy, lãi tức ghép phản ánh được hiệu quả giá trị theo thời gian của đồng tiền cho
cả phần tiền lãi trước đó.
Cách tính lãi tức ghép thường được dùng cho thực tế.
2. Lãi tức đơn:
2.1 Lãi tức đơn I
I=Prt
P: số vốn gốc hay trị giá hiện tại (Present Value)
r: lãi suất đơn tính theo thời đoạn (năm, quý, tháng...)
t: số thời đoạn vay.

Cao Hào Thi

53

Ví dụ: Một người vay 1 triệu đồng với lãi suất đơn 4% tháng và sẽ trả cả vốn lẫn lãi sau 6
tháng. Hỏi anh ta phải trả bao nhiêu tiền?
Giải:
Tiền lời trong 6 tháng:
I = Prt = 1000000 × 0.04 × 6 = 240000đ
Số tiền phải trả:
F = P + I = 1000000 + 240000 = 1240000đ
2.2 Tổng vốn lũy tích (Amount) hay giá trị tương lai F (Future Value):
F = P + I = P + Prt
F = P(1 + rt)
Ví dụ:
Tìm tổng số tiền phải trả (kể cả vốn gốc lần tiền lãi) của món nợ 800$ lãi suất đơn 12%
năm sau 4 tháng?
P = 800
r = 12% năm

t=

4 1
= năm
12 3

Số tiền phải trả:
1
F = P(1 + rt) = 800 (1 + 0.12× ) = 848$
3
Ví dụ:
Ông A cho Công ty X vay một số tiền với lãi suất đơn 10% năm. Sau 9 tháng Công ty trả
cho ông A số tiền là 5000$. Hỏi ông A đã cho Công ty vay bao nhiêu tiền?
Giải:
F = P(1+rt)
F = 5000$
r = 10% năm.

t=

9
= 0.75 năm
12

P=

F
5000
=
= 465116$
.
1 + rt 1 + 01
. * 0.75

Ví dụ:
Nếu bạn hùn vốn vào môt doanh nghiệp với số tiền 960$. Sau 6 tháng bạn nhận được số
tiền gồm cả vốn lẫn lãi là 1000$. Hỏi lãi suất đơn tính cho mỗi năm là bao nhiêu?
F = P(1+rt)
F = 1000$

Cao Hào Thi

54

P = 960$
t=

6 1
= = 0.5 năm
12 ...
Cao Hào Thi 53
Chương 6
LÃI SUT
(Interest Rate)
1. Các khái nim v lãi:
1.1 Lãi tc (tin li)
(Interest)
(Lãi tc) = (Tng vn tích lũy) - (Vn gc ban đầu) Principal
1.2 Lãi sut:
Khi lãi tc biu th theo t l phn trăm đối vi s vn ban đầu cho mt đơn v thi
gian thì được gi là lãi sut.
Lãi sut trong 1 đơn v thi gian
(Lãi sut) = *100%
Vn gc
1.3 S tương tương:
T lãi sut, chúng ta có th thiết lp khái nim tương đương. Đó là nhng s tin
khác nhau các thi đim khác nhau có th bng nhau v giá tr kinh tế.
Ví d:
Nếu lãi sut là 12% mt năm thì 1 triu đồng hôm nay s tương đương vi 1,12 triu
đồng sau mt năm.
Tng tin lũy tính = 1+1*12% = 1,12 triu đồng.
1.4 Lãi tc đơn (Simple Interest)
Khi lãi tc ch tính theo s vn gc mà không tính thêm lãi tc lũy tích, phát sinh t
lãi các thi đon trước, người ta gi là lãi tc đơn.
1.5 Lãi tc ghép
(Compound Interest)
Trong tính toán lãi tc ghép, lãi tc mi thi đon được tính theo s vn gc và c
tng s tin lãi lũy tích được trong các thi đon trước đó.
Như vy, lãi tc ghép phn ánh được hiu qu giá tr theo thi gian ca đồng tin cho
c phn tin lãi trước đó.
Cách tính lãi tc ghép thường được dùng cho thc tế.
2. Lãi tc đơn:
2.1 Lãi tc đơn I
I = P r t
P: s vn gc hay tr giá hin ti (Present Value)
r: lãi sut đơn tính theo thi đon (năm, quý, tháng...)
t: s thi đon vay.
lãi suất thời giá tiền tệ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
lãi suất thời giá tiền tệ - Người đăng: huynhbang92-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
lãi suất thời giá tiền tệ 9 10 778