Ktl-icon-tai-lieu

Lãi suất tiền tệ

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 2777 lần   |   Lượt tải: 10 lần
LAÕI SUAÁT

Chương 4        

LAÕI SUAÁT4 tieát )

1 Khaùi nieäm vaø caùc loaïi laõi suaát
2 Laõi suaát vaø tæ suaát lôïi töùc
•
2.1 Caùc coâng cuï nôï
•
2.2 Hieän giaù
•
2.3 Tæ suaát lôïi töùc
• 3 Caùc nhaân toá quyeát ñònh laõi suaát thị
tröôøng
•
3.1 Cung caàu traùi phieáu vaø quyõ cho vay
•
3.2 Söï thay ñoåi laõi suaát thò tröôøng
• 4 Caáu truùc ruûi ro vaø caáu truùc kyø haïn cuûa
laõi suaát
•
•  Giaûng phaàn  1 ,  2 ,  3  
•  Sinh vieân töï tìm hieåu vaø nghieân cöùu phaàn  4

• I. KHAÙI NIEÄM VAØ CAÙC LOAÏI LAÕI SUAÁT
• 1. Khaùi nieäm laõi suaát 
- Tieàn laõi (interest) laø chi phí cho vieäc
söû duïng voán vay
- Laõi suaát: ( rate of interest) laø tæ leä %
giöõa tieàn laõi
treân toång soá voán vay
• Laõi suaát laø giaù caû maø ngöôøi ñi vay
phaûi traû cho vieäc söû duïng tieàn cuûa
ngöôøi cho vay. Noùi khaùc ñi, laõi suaát laø
soá tieàn phaûi traû ñeå thueâ möôïn voán
trong moät khoaûng thôøi gian nhaát ñònh.
LS ñöôïc hình thaønh treân cô sôû thoûa
thuaän giöõa ngöôøi ñi vay & ngöôøi cho vay
vôùi nhieàu yeáu toá aûnh höôûng nhö: thôøi
haïn vay, ruûi ro tín duïng, chi phí cô hoäi…

2­ Caùc loaïi laõi suaát :
• Trong neàn kinh teá thò tröôøng voán vay
chuû yeáu döôùi daïng tieàn teä, do ñoù söùc
khoeû cuûa ñoàng tieàn bieåu hieän qua tæ
leä laïm phaùt trong töøng thôøi kyø cuõng
aûnh höôûng ñeán giaù voán vay laø laõi
suaát.
• Do ñoù, ngöôøi ñaàu tö thöôøng quan taâm
ñeán caù́c loại LS sau:
- Laõi suaát danh nghóa(nominal interest
rate-NIR)
Loaïi laõi suaát naøy ñöôïc nieâm yeát
treân baùo chí, nieâm yeát taïi caùc ngaân
haøng, treân caùc phöông tieän truyeàn
thoâng khaùc

- Laõi suaát thöïc (real interest rate - RIR)
Laø soá laõi maø ngöôøi vay phaûi
traû tính theo giaù trò thöïc teá, noùi
caùch khaùc ñaây laø loaïi laõi suaát ñöôïc
vaän haønh trong khoâng gian vaø thôøi
gian maø trong ñoù laïm phaùt ñöôïc giaû
söû baèng khoâng.
RIR = NIR - tæ leä laïm phaùt
Trong ñôøi soáng kinh teá haàu nhö
khoâng coù quoác gia naøo duy trì ñöôïc
tæ leä laïm phaùt baèng 0 nhö giaû
ñònh.ï.

Ñaëc bieät ñoái vôùi caùc ngaân haøng ñeå
baûo ñaûm quaù

trình huy ñoäng ñaït hieäu quaû, noùi
caùùch khaùc
ñeå RIR luoân > 0 caùùc ngaân haøng
luoân phaûi
giöõ cho NIR> tæ leä laïm phaùt. Ñaây
laø ñieàu
hoaøn toaøn khoâng ñôn giaûn neáu
ngaân haøng
aùp duïng chính saùch laõi suaát coá
ñònh. Ñieàu

Ñoái vôùi laõi suaát coá ñònh, ngaân
haøng coù saün khung laõi suaát huy
ñoäng, ñieàu naøy giuùp ngaân haøng
coù theå tính toaùn khaù chính xaùc lôïi
nhuaän thu veà. Tuy nhieâ...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lãi suất tiền tệ - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
Lãi suất tiền tệ 9 10 38