Ktl-icon-tai-lieu

Lãi suất và tỷ giá tác động đến thị trường tài chính

Được đăng lên bởi tramho
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 4853 lần   |   Lượt tải: 11 lần
1

PHẦN MỘT:

MỘT SỐ KHÁI NIỆM CHUNG VỀ LÃI SUẤT THỊ TRƯỜNG,
TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI VÀ THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH
I. LÃI SUẤT:
1. Khái niệm lãi suất:
Lãi suất là giá cả của quyền được sử dụng vốn trong một thời gian nhất
định mà người sử dụng trả cho người sở hữu nó.
2. Nguyên nhân cấu thành lãi suất:
Đó là mục tiêu đầu tiên và quan trọng nhất của phần lớn NHTW của các
nước trên thế giới cũng như NHNN Việt Nam là ổn định giá trị đồng tiền của
quốc gia – thông qua việc kiểm soát lạm phát. Trong đó, lãi suất là một trong
những công cụ điều hành chính sách tiền tệ. , lãi suất không chỉ tác động đến
quyết định mở rộng hay thu hẹp sản xuất kinh doanh của các chủ thể trong nền
kinh tế, mà còn là công cụ điều tiết vĩ mô nền kinh tế, là công cụ phân phối có
hiệu quả nhằm khai thác và sử dụng triệt để các nguồn lực của nền kinh tế.
II. TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI:
1. Khái niệm tỷ giá hối đoái:
Có rất nhiều cách định nghĩa khác nhau về tỷ giá hối đoái, do cách tiếp cận
vấn đề khác nhau, đôi khi do cách diễn đạt khác nhau. Tỷ giá hối đoái là giá của
đồng tiền này được tính theo một đồng tiền khác. Tỷ giá hối đoái cũng được
hiểu là tỉ lệ trao đổi giữa hai đồng tiền của hai quốc gia khác nhau. Tỷ giá hối
đoái xuất hiện và phát triển cùng với sự ra đời, phát triển của thương mại quốc
tế, nó được giải thích bởi một hiện tượng đơn giản, hàng hóa không có biên giới
trong khi tiền chỉ được chấp nhận trên lãnh thổ quốc gia phát hành ra nó.
2. Cơ sở hình thành tỷ giá hối đoái:
Tỷ giá hối đoái, tức tỷ lệ trao đổi giữa hai đồng tiền cao hay thấp được quyết
định bởi các lực lượng thị trường, cung và cầu. Cung ngoại tệ là lượng ngoại tệ
mà thị trường muốn bán ra để thu về nội tệ. Cầu ngoại tệ là lượng ngoại tệ mà
thị trường muốn mua vào bằng các đồng nội tệ. Giá cả ngoại tệ, tỷ giá hối đoái
cũng được xác định theo quy luật cung cầu như đối với các hàng hoá thông
thường. Khi cung ngoại tệ lớn hơn cầu ngoại tệ sẽ làm cho giá ngoại tệ giảm, tức
tỷ giá hối đoái giảm. Ngược lại, khi cầu ngoại tệ lớn hơn cung ngoại tệ giá ngoại
tệ sẽ tăng, tức tỷ giá tăng. Ở vị trí cung ngoại tệ bằng cầu ngoại tệ xác định trạng
Môn: Thị trường tài chính
Tú

GVHD: Nguyễn Thị Ngọc

2

thái cân bằng, không có áp lực làm cho tỷ giá thay đổi. Ta có thể hình dung cơ
chế hình thành tỷ giá được hiểu là khi có sự khác nhau về cung và cầu ngoại tệ.
III. THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH:
1. Khái niệm thị trường tài chính:
Thị trường tài chính là nơi diễn ra các hoạt động mua bán những sản phẩm
phát hành bởi những cơ sở tài chính như ngân hàng, hãng...
1
PHẦN MỘT:
MỘT SỐ KHÁI NIỆM CHUNG VỀ LÃI SUẤT THỊ TRƯỜNG,
TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH
I. LÃI SUẤT:
1. Khái niệm lãi suất:
Lãi suất giá cả của quyền được sử dụng vốn trong một thời gian nhất
định mà người sử dụng trả cho người sở hữu nó.
2. Nguyên nhân cấu thành lãi suất:
Đó là mục tiêu đầu tiên và quan trọng nhất của phần lớn NHTW của các
nước trên thế giới ng n NHNN Việt Nam là ổn định g trị đồng tiền của
quốc gia thông qua việc kiểm soát lạm phát. Trong đó, lãi suất là một trong
những công cụ điều hành chính sách tiền tệ. , lãi suất không chỉ tác động đến
quyết định mở rộng hay thu hẹp sản xuất kinh doanh của các chủ thể trong nền
kinh tế, còn công cụ điều tiết nền kinh tế, công cụ phân phối
hiệu quả nhằm khai thác và sử dụng triệt để các nguồn lực của nền kinh tế.
II. TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI:
1. Khái niệm tỷ giá hối đoái:
rất nhiều cách định nghĩa khác nhau về tỷ giá hối đoái, do cách tiếp cận
vấn đề khác nhau, đôi khi do cách diễn đạt khác nhau. Tỷ giá hối đoái giá của
đồng tiền này được tính theo một đồng tiền khác. Tỷ giá hối đoái cũng được
hiểu tỉ lệ trao đổi giữa hai đồng tiền của hai quốc gia khác nhau. Tỷ giá hối
đoái xuất hiện phát triển cùng với sự ra đời, phát triển của thương mại quốc
tế, nó được giải thích bởi một hiện tượng đơn giản, hàng hóa khôngbiên giới
trong khi tiền chỉ được chấp nhận trên lãnh thổ quốc gia phát hành ra nó.
2. Cơ sở hình thành tỷ giá hối đoái:
Tỷ giá hối đoái, tức tỷ lệ trao đổi giữa hai đồng tiền cao hay thấp được quyết
định bởi các lực lượng thị trường, cung cầu. Cung ngoại tệ lượng ngoại tệ
thị trường muốn bán ra để thu về nội tệ. Cầu ngoại tệ lượng ngoại tệ
thị trường muốn mua vào bằng c đồng nội tệ. Giá cả ngoại tệ, tỷ giá hối đoái
cũng được c định theo quy luật cung cầu như đối với các hàng h thông
thường. Khi cung ngoại tệ lớn hơn cầu ngoại tệ sẽ làm cho giá ngoại tệ giảm, tức
tỷ giá hối đoái giảm. Ngược lại, khi cầu ngoại tệ lớn hơn cung ngoại tệ giá ngoại
tệ sẽ tăng, tức tỷ giá tăng. Ở vị trí cung ngoại tệ bằng cầu ngoại tệ xác định trạng
Môn: Thị trường tài chính GVHD: Nguyễn Thị Ngọc
Lãi suất và tỷ giá tác động đến thị trường tài chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lãi suất và tỷ giá tác động đến thị trường tài chính - Người đăng: tramho
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Lãi suất và tỷ giá tác động đến thị trường tài chính 9 10 629