Ktl-icon-tai-lieu

Lạm phát và chính sách tiền tệ trong việc kiểm soát lạm phát ở Việt Nam

Được đăng lên bởi huynhdiemhuong
Số trang: 57 trang   |   Lượt xem: 5251 lần   |   Lượt tải: 12 lần
Chuyên Đề Môn Học
GVHD: Ths. Nguyễn Thị Hạnh Hiền
LỜI MỞ ĐẦU.........................................................................................................................4

1) Lý do chọn đề tài..............................................................................................4
2) Đối tượng và phạm vi nghiên cứu...................................................................5
3) Phương pháp nghiên cứu.................................................................................6
4) Kết cấu của đề tài: ...........................................................................................6
5) Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài........................................................6
1.1 Tổng quan về lạm phát:.................................................................................7
1.1.1 Những quan điểm khác nhau về lạm phát:..............................................7
1.1.2 Các nguyên nhân gây ra lạm phát:..........................................................8
1.1.3 Tác động của lạm phát đến nền kinh tế: ...............................................11
1.2 Tổng quan về chính sách tiền tệ trong nền kinh tế thị trường:.................13
1.2.1 Khái niệm và phân loại chính sách tiền tệ:............................................13
1.2.1.1 Khái niệm: ...................................................................................................13
1.2.1.2 Phân loại:......................................................................................................13

1.2.2 Vị trí và mục tiêu của chính sách tiền tệ trong nền kinh tế thị trường: 14
1.2.2.1 Vị trí:..............................................................................................................14
1.2.2.2 Mục tiêu:........................................................................................................14

1.2.4 Vai trò của chính sách tiền tệ trong việc kiểm soát lạm phát: .............20
1.3 Mối quan hệ giữa chính sách tiền tệ và lạm phát trong một nền kinh tế: 21
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG SỬ DỤNG CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ NHẰM KIỂM SOÁT LẠM
PHÁT TẠI VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN QUA................................................................23

2.1 Đặc điểm nền kinh tế Việt Nam:..................................................................23
2.2.2 Chính sách tiền tệ kiểm soát lạm phát:..................................................36
2.2.2.1 Hoạt động ngân hàng – tăng trưởng tín dụng: ....................................
Chuyên Đề Môn Học
GVHD: Ths. Nguyễn Thị Hạnh Hiền
L I M Đ U .........................................................................................................................4
1) Lý do chọn đề tài..............................................................................................4
2) Đối tượng và phạm vi nghiên cứu...................................................................5
3) Phương pháp nghiên cứu.................................................................................6
4) Kết cấu của đề tài: ...........................................................................................6
5) Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài........................................................6
1.1 Tổng quan về lạm phát:.................................................................................7
1.1.1 Những quan điểm khác nhau về lạm phát:..............................................7
1.1.2 Các nguyên nhân gây ra lạm phát:..........................................................8
1.1.3 Tác động của lạm phát đến nền kinh tế: ...............................................11
1.2 Tổng quan về chính sách tiền tệ trong nền kinh tế thị trường:.................13
1.2.1 Khái niệm và phân loại chính sách tiền tệ:............................................13
1.2.1.1 Khái ni m: ...................................................................................................13
1.2.1.2 Phân lo i: ......................................................................................................13
1.2.2 Vị trí và mục tiêu của chính sách tiền tệ trong nền kinh tế thị trường: 14
1.2.2.1 V trí: ..............................................................................................................14
1.2.2.2 M c tiêu: ........................................................................................................14
1.2.4 Vai trò của chính sách tiền tệ trong việc kiểm soát lạm phát: .............20
1.3 Mối quan hệ giữa chính sách tiền tệ và lạm phát trong một nền kinh tế: 21
CH NG 2: TH C TR NG S D NG CHÍNH SÁCH TI N T NH M KI M SOÁT L M ƯƠ
PHÁT T I VI T NAM TRONG TH I GIAN QUA. ...............................................................23
2.1 Đặc điểm nền kinh tế Việt Nam:..................................................................23
2.2.2 Chính sách tiền tệ kiểm soát lạm phát:..................................................36
2.2.2.1 Ho t đ ng ngân hàng – tăng tr ng tín d ng: ưở ...........................................36
2.2.2.2 Th t ch t ti n t ti p thêm năng l ng cho cu c đua lãi su t, t giá: ế ượ ........38
CH NG 3: M T S GI I PHÁP HOÀN THI N CHÍNH SÁCH TI N T CÓ HI U QU ƯƠ
TRONG M C TIÊU KI M SOÁT L M PHÁT Đ I V I N N KINH T VIÊT NAM ............45
SVTH:Huỳnh Diễm Hương 1
Lớp: CDTN11QN
Lạm phát và chính sách tiền tệ trong việc kiểm soát lạm phát ở Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lạm phát và chính sách tiền tệ trong việc kiểm soát lạm phát ở Việt Nam - Người đăng: huynhdiemhuong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
57 Vietnamese
Lạm phát và chính sách tiền tệ trong việc kiểm soát lạm phát ở Việt Nam 9 10 399