Ktl-icon-tai-lieu

Lạm phát và giải pháp từ lý thuyết Keynes

Được đăng lên bởi Tuyết Nhi
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 646 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LẠM PHÁT VÀ GIẢI PHÁP TỪ LÝ THUYẾT KEYNES

TS. PHẠM QUỐC VIỆT

G

iới thiệu sơ nét về Keynes và lý
thuyết Keynes
John Maynard Keynes (1883-1946) là
nhà kinh tế học người Anh, tư tưởng của
Ông đã ảnh hưởng lớn đến lý luận và
thực tiễn kinh tế học vĩ mô. Ông đã hoàn
thiện các công trình nghiên cứu về chu
kỳ kinh tế, trong đó đề nghị sử dụng các
công cụ tài khoá và tiền tệ để giảm thiểu
tác động tiêu cực của tình trạng suy thoái
(recession) và đình đốn (depression). Tư
tưởng của Ông là cơ sở hình thành nên
trường phái Keynes.
Vào những năm 1930, Ông đã dẫn
đầu cuộc cách mạng trong tư tưởng kinh
tế học, lật đổ các tư tưởng của trường
phái kinh tế học tân cổ điển, vốn cho
rằng thị trường tự do có thể tự động đảm
bảo toàn dụng lao động trong ngắn hạn.
Nền tảng lý luận của Keynes là nguyên
lý cầu hữu hiệu, nguyên lý này khẳng
định rằng lượng cung hàng hóa là do
lượng cầu quyết định. Vì vậy, tổng cầu
xác định mức độ hoạt động kinh tế trong
tổng thể, và tổng cầu không phù hợp có
thể dẫn đến giai đoạn thất nghiệp cao kéo
dài. Do đó, vào những thời kỳ suy thoái
kinh tế, nếu tăng lượng cầu đầu tư hàng
hóa công cộng (tăng chi tiêu công cộng),
thì sản xuất và việc làm sẽ tăng theo, nhờ
đó giúp cho nền kinh tế ra khỏi thời kỳ

suy thoái. Khi Chiến tranh thế giới thứ II
nổ ra, tư tưởng của Keynes liên quan đến
chính sách kinh tế được các nhà lãnh đạo
các nước phương Tây áp dụng. Trong
suốt những năm 1950 – 1960, kinh tế học
trường phái Keynes đã được áp dụng
trong hầu hết chính phủ các nước tư bản.
Ảnh hưởng của Keynes sụt giảm trong
thập niên 1970, một phần bởi vì các vấn
đề mà các nền kinh tế Anh – Mỹ phải
đương đầu, phần khác bởi vì các chỉ trích
từ Milton Friedman và các nhà kinh tế
khác, vốn bi quan về khả năng chính phủ
có thể điều chỉnh chu kỳ kinh tế bằng
chính sách tài khoá. Tuy nhiên, sự kiện
khủng hoảng tài chính toàn cầu năm
2007 đã gây ra sự hồi sinh của tư tưởng
Keynes.
Keynes được coi là cha đẻ của
kinh tế học vĩ mô hiện đại. Năm 1999,
Tạp chí Times đã đưa Ông vào trong
danh sách 100 người quan trọng và có
ảnh hưởng nhất thế kỷ 20 và bình luận
rằng: “tư tưởng cơ bản của Ông là chính
phủ phải tiêu tiền mà họ không có để cứu
chủ nghĩa tư bản”.
Lạm phát và giải pháp theo lý thuyết
Keynes
Lạm phát là tình trạng mức giá bằng tiền
của hầu hết các hàng hoá và dịch vụ mà
4

người dân trong nước mua sắm tăng lên
theo thời gian.
Milton Friedman (1912-2006) sau
này có câu kết luận rất nổi tiếng: “lạm
phát mọi nơi và mọi lúc đều là hiện
tượng tiền tệ”, nghĩa là khi tă...
LẠM PHÁT VÀ GIẢI PHÁP TỪ LÝ THUYẾT KEYNES
TS. PHẠM QUỐC VIỆT
iới thiệu nét về Keynes
thuyết Keynes
G
John Maynard Keynes (1883-1946)
nhà kinh tế học người Anh,tưởng của
Ông đã nh hưởng lớn đến luận và
thực tiễn kinh tế học vĩ mô. Ông đã hoàn
thiện các công trình nghiên cứu về chu
kỳ kinh tế, trong đó đề nghị sử dụng các
công cụ tài khoá tiền tệ để giảm thiểu
tác động tiêu cực của tình trạng suy thoái
(recession) và đình đốn (depression).
tưởng của Ông s hình thành n
trường phái Keynes.
Vào những năm 1930, Ông đã dẫn
đầu cuộc cách mạng trong ởng kinh
tế học, lật đổ các tưởng của trường
phái kinh tế học tân cổ điển, vốn cho
rằng thị trường tự do có thể tự động đảm
bảo toàn dụng lao động trong ngắn hạn.
Nền tảng lý luận của Keynes nguyên
cầu hữu hiệu, nguyên này khẳng
định rằng lượng cung hàng hóa do
lượng cầu quyết định. vậy, tổng cầu
xác định mức độ hoạt động kinh tế trong
tổng thể, tổng cầu không phù hợp
thể dẫn đến giai đoạn thất nghiệp cao kéo
dài. Do đó,o những thời kỳ suy thoái
kinh tế, nếu tăng lượng cầu đầu hàng
hóa công cộng (tăng chi tiêu công cộng),
thì sản xuất và việc làm sẽ tăng theo, nhờ
đó giúp cho nền kinh tế ra khỏi thời kỳ
suy thoái. Khi Chiến tranh thế giới thứ II
nổ ra, tưởng của Keynes liên quan đến
chính sách kinh tế được các nhà lãnh đạo
các nước phương Tây áp dụng. Trong
suốt nhng năm 1950 – 1960, kinh tế học
trường phái Keynes đã được áp dụng
trong hầu hết chính phủ các nước tư bản.
Ảnh hưởng của Keynes sụt giảm trong
thập niên 1970, một phần bởi các vấn
đề mà các nền kinh tế Anh Mỹ phải
đương đầu, phần khác bởi vì các chỉ trích
từ Milton Friedman các n kinh tế
khác, vốn bi quan về khả ng chính phủ
thể điều chỉnh chu kỳ kinh tế bằng
chính sách tài khoá. Tuy nhiên, s kiện
khủng hoảng tài chính toàn cầu năm
2007 đã gây ra s hồi sinh của tư tưởng
Keynes.
Keynes được coi cha đẻ của
kinh tế học hiện đại. Năm 1999,
Tạp chí Times đã đưa Ông vào trong
danh sách 100 người quan trọng có
ảnh hưởng nhất thế kỷ 20 bình luận
rằng: “tư tưởng bản của Ông chính
phủ phải tiêu tiền mà họ không có để cứu
chủ nghĩa tư bản”.
Lạm phát giải pháp theo thuyết
Keynes
Lạm phát nh trạng mức gbằng tiền
của hầu hết các ng hoá dịch vụ
4
Lạm phát và giải pháp từ lý thuyết Keynes - Trang 2
Lạm phát và giải pháp từ lý thuyết Keynes - Người đăng: Tuyết Nhi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Lạm phát và giải pháp từ lý thuyết Keynes 9 10 33