Ktl-icon-tai-lieu

Lạm phát

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 3582 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CHƯƠNG 5
LẠM PHÁT

chuong 5: lam phát

1 Khái niệm và các lọai lạm phát:
1.1 Khái niệm: Lạm phát (Inflation) là hiện
tượng tiền giấy bị mất giá, làm cho giá cả của
hàng hóa được biểu hiện bằng đồng tiền mất
giá tăng lên
Biểu hiện đặc trưng của lạm phát :
+ Hiện tượng gia tăng tiền giấy vượt quá nhu cầu
cần thiết của lưu thông hàng hóa dẫn đến hệ quả
là tiền giấy bị mất giá
+ Giá cả hàng hóa tăng đồng bộ ,liên tục
+ Sự bất ổn định trong đời sống kinh tế xã hội
1.2 Các lọai lạm phát:
chuong 5: lam phát

Lạm phát thường được đo bằng chỉ số%
trên cơ sở so sánh mức tăng giá cả hàng hóa
giữa hai thời điểm (to ,t1) .Có 3 lọai chỉ số giá cả bình
quân:
- Chỉ số giá cả hàng tiêu dùng-CPI ( consumer price
index)
- Chỉ số giá cả hàng sản xuất-PPI(producer price index
)
- Chỉ số giá cả bán lẻ- RPI (retail price index )
Về mặt định lượng ,căn cứ trên sự biến động của chỉ số
giá, lạm phát được chia 3 lọai :

chuong 5: lam phát

+ Lạm phát vừa phải ở mức thấp còn gọi là
LP một con số với chỉ số giá < 10%
+ Lạm phát phi mã ở mức cao với chỉ số giá
có tỉ lệ 2 hoặc 3 con số
+ Siêu lạm phát khi tốc độ tăng giá vượt xa
lạm phát phi mã
Về mặt định tính,lạm phát có các lọai :
+ LP thuần túy
+ LP cân bằng và không cân bằng
+ LP dự đoán và LP bất thường…
chuong 5: lam phát

2 Tác động của lạm phát
3 Nguyên nhân lạm phát:
3.1 Quan điểm các trường phái kinh tế
 Quan điểm của K. marx
 Quan điểm lạm phát giá cả
 Quan điểm lạm phát cầu-kéo
 Quan điểm lạm phát chi phí-đẩy
 Quan điểm lạm phát cơ cấu
 Quan điểm lạm phát lưu thông tiền tệ
 Quan điểm lạm phát tín dụng
 Quan điểm lạm phát ngân sách…
chuong 5: lam phát

3.2 Các nguyên nhân:
Nguyên nhân chủ quan: Bắt nguồn từ chính sách
quản lý vĩ mô(chính sách tài chính, tiền tệ) không
hiệu quả .Hoặc nhà nước chủ động sử dụng LP
như một công cụ kích thích tăng trưởng kinh tế…
Nguyên nhân khách quan: thiên tai,chiến tranh,
ảnh hưởng từ thị trường thế giới…
Ngoài ra,bắt nguồn từ những nguyên nhân
.Chủ quan hay khách quan gây nên khủng hoảng
chính trị ,từ đó người dân bị mất lòng tin vào nhà
nước, họ không sử dụng hoặc đánh giá thấp tiền
do nhà nước phát hành
chuong 5: lam phát

4 Các biện pháp kiểm soát lạm phát:
Biện pháp trước mắt :
+ Thực hiện chính sách hạn chế (đóng băng tiền tệ)
+ Cải cách hệ thống thu – chi ngân sách
+ Khắc phục tình trạng phát hành tiền để bù đắp
bội chi ngân sách
+ Ổn định sức mua đối nội và sức mua đối ngọai
của đồng tiền nhằm từng bước củng cố niềm tin
của công chúng…
+.Biện pháp cải cách tiền tệ

chuon...
chuong 5: lam phát
CHƯƠNG 5
LẠM PHÁT
Lạm phát - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lạm phát - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Lạm phát 9 10 427