Ktl-icon-tai-lieu

Lấy mẫu các sản phẩm C02

Được đăng lên bởi dungbuikb-gmail-com
Số trang: 48 trang   |   Lượt xem: 2012 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lấy mẫu các sản phẩm C02
ISBT-Grade, Passivated LCO2 & Feedgas Sample Containers
Vaporizers-Pressure Regulators - Support Equipment Hardware
Phân loại theo tiêu chuẩn ISBT, thụ động dung dịch lỏng & xe bồn chứa khí đầu
vào bộ điều chỉnh sáp suất hơi – thiết bị phụ trợ - dụng cụ.
The most important aspect of any CO2 purity testing program involves
obtaining a truly representative sample from the bulk load and
preserving this sample until an analysis can be performed. This may
sound simple and straightforward, but in practice this requires careful planning,
training and the proper sampling equipment
Các khía cạnh quan trọng nhất của bất kỳ chương trình kiểm tra độ tinh khiết CO2
liên quan đến việc có được một mẫu đại diện thực sự từ bồn nạp và bảo quản mẫu
này cho đến khi phân tích có thể được thực hiện. Điều này nghe có vẻ đơn giản và
dễ hiểu, nhưng trong thực tế điều này đòi hỏi phải lập kế hoạch cẩn thận, đào tạo
và thiết bị lấy mẫu các thích hợp.
To properly obtain a “good” sample careful thought must be given to a few
variables. For example, included in the planning must be consideration of exactly
where to take the sample (e.g. storage tank, rail or tank car, transfer line, inprocess point, etc.). This design should also consider what valve type, hardware
materials, transfer lines and outlet fittings should being used. How the sample is
taken can also influence test results. For example, if valve ports and transfer lines
are not clean and thoroughly purged, dirt, foreign matter, water, or ambient air
can be captured in a sample container, causing an “artifact” error in subsequent
quality tests.
Để có được một mẫu "tốt" suy nghĩ cẩn thận phải được đưa ra cho một vài sự
chọn mẫu theo các biến tố. Ví dụ, nằm trong kế hoạch phải được xem xét chính
xác nơi lấy mẫu (ví dụ như bồn chứa, xe bồn rơ mooc, hoặc xe bồn dạng xe tải, ,
đường truyền, địa điểm đang thực hiện… vv). Thiết kế này cũng nên xem xét van
loại gì, dụng cụ vật liệu, đường truyền và các phụ kiện bên ngoài nên được sử
dụng. Mẫu được lấy như thế nào cũng có thể ảnh hưởng đến kết quả kiểm tra. Ví
dụ, nếu van xả và đường chuyền không được làm sạch , bụi bẩn, tạp chất, nước,
một cách triệt để hoặc không khí xung quanh có thể bị giữ lại trong một xe bồn
chứa mẫu, gây ra một tạp chất có trong mẫu ảnh hưởng đến việc kiểm tra chất
lượng tiếp theo.
1

Recommendations about proper sampling techniques and equipment are
presented in CGA and ISBT documents, and also by ALI. These instructions should
be revi...

 !"

#$%&'!
(')*%&!''!+,!
-.
 !"#$
%&'()*+),-./+0123
The most important aspect of  CO
2
purity testing program involves
obtaining a truly representative sample from the bulk load and
preserving this sample until an analysis can be performed.)4!5
))4+!)0!607!0+0!)080)!06+!
0!and+0+0)!4+8+4
9*"#!8!0:,;!,"<=-0>"?40!"/9@
A
8!/%BC=144DBE)EF+%&G8G4D
&5/"+#C?=1EB3H'&5C%I-G%&
J?=0E/'&5K+GL+"/L&
%&/,54D*#1+3
+0+05!!MN)!4+!064)%!67
%!0!)3O0!4++!4))0!6!5
where!")!4+P33)0!!"0!0!"!00!)602
+0))+3Q3)))!))07!%!%5+!07!0
4!0!)0!)60)!R)))3How)!4+)
!"!!)S)0))3O0!4+6%!%+0)!0!)60)
!0!!05+00604!07!00!4!0
!!+0!)!4+!0!)!M!06!N000))8
8!5))3
H?C=144DTUT)5VL+G=1=!0!4%&)E
:4D*/U3W#X40"/+G=14Y#
*-,54DP%#= !0-4ZG
=[05'!?4!EB\%%Q3/"/&5]4Y%!
>%LB=[05'%&*+"B&=1)^
3_D=1,5=/&]C?G=`/"/8G"?40!3W#
/%!G%&=[5'"a=1&4)+,=b
4*0B?Z"a"#8!C?c04
 !4D50!4+,C04DG=`/%B"?40!,
=1/+3
d
Lấy mẫu các sản phẩm C02 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lấy mẫu các sản phẩm C02 - Người đăng: dungbuikb-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
48 Vietnamese
Lấy mẫu các sản phẩm C02 9 10 678