Ktl-icon-tai-lieu

Lí thuyết thông tin bất cân xứng

Được đăng lên bởi vietnam-nguyenminhtri
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1254 lần   |   Lượt tải: 1 lần
THÔNG TIN BẤT CÂN XỨNG
I. Thông tin là gì?
 Thông tin là những tin tức và dữ liệu người tiếp nhận hiểu biết hơn về vấn
đề quan tâm
 Trog nền kinh tế thị trường, thông tin được hiểu là tin tức và dữ liệu có giá
trị đối với người tiếp nhận. Giá trị của thong tin được định nghĩa
 Sự chênh lệch giữa lợi ích khi chưa có thong tin và lợi ích khi sử dụng nó
 Phụ thuộc vào tính nóng, tính mật, mật độ khó thu thu thập và truyền tải
 Khai thác tốt thông tin, sẽ đem lại hiệu quả kinh tế và xã hội ( giá trị sử
dụng)
 Thông tin được thu thập từ hai nguồn chính: Nội bộ ( báo cáo, tài liệu,
văn bản, hồ sơ….lưu trữ trong công ty), Bên ngoài (báo chí, internet, mua
thông tin thị trường….)
II. Thông tin bất cân xứng
1. Khái niệm:
 Thông tin bất cân xứng là mức độ thông tin không chính xác, không đầy
đủ, không phản ánh kịp thời hay bị che giấu về thị trường và diễn biến
trong thị trường làm cho một người hay nhiều người tham gia thị trường
không có những thông tin họ cần để ra quyết định.
 Thông tin bất cân xứng xảy ra khi một bên giao dịch có nhiều thông tin
hơn một bên khác. Điển hình là người bán biết nhiều về sản phẩm hơn
đối với người mua hoặc ngược lại ( Trang từ điểm Wikipedia)
 “Thông tin bất cân xứng xảy ra khi một bên đối tác năm giữ thông tin còn
bên khác thì không biết đích thực mức độ thông tin ở mức nào đó”
(Nguyễn Trọng Hoài, 2006)
 Thông tin bất cân xứng là việc các bên tham gia giao dịch cố tình che đậy
thông tin. Khi đó, giá cả không phải là giá cân bằng của thị trường mà có
thể quá thấp hoặc quá cao.
2. Ví dụ
 Doanh nghiệp che giấu các thông tin bất lợi, thổi phồng thông tin có
lợi…
 Doanh nghiệp cung cấp thông tin không công bằng đối với các nhà đầu
tư: ưu tiên cung cấp thông tin cho các nhà đầu tư chiến lược, các nhà đầu
tư tổ chức mà không công bố rộng rãi
 Có sự rò rỉ thông tin nội gián hoặc chưa đuộc phép công khai
 Một số nhà đầu tư tạo cung cầu ảo trên thị trường dẫn đến phản ánh sai
lệch giá trị của doanh nghiệp

 Một số kẻ xáu tung tin đồn thất thiệt cho doanh nghiệp
3. Tác hại
Thông tin bất cân xứng là một thất bại của thị trường vì nó gây ra: sự lựa
chon bất lợi và tâm lý ỷ lại
a. Sự lựa chọn bất lợi (sự lựa chọn ngược)
 Khái niệm:
Là hệ quả của thông tin bất cân xứng Trước khi giao dịch xảy ra
Là kết quả của thông tin bị che đậy
 Biểu hiện
Bảo hiểm
Bên cung cấp dịch vụ bảo hiểm chấp nhận trả mức bảo hiểm cao cho
khách hàng ít nguy cơ. Song họ lại có ít thông tin về thứ họ được đề
nghị bảo hiểm so với người mua bảo hiểm
Nếu ngư...
THÔNG TIN BẤT CÂN XỨNG
I. Thông tin là gì?
Thông tin là những tin tức và dữ liệu người tiếp nhận hiểu biết hơn về vấn
đề quan tâm
Trog nền kinh tế thị trường, thông tin được hiểu là tin tức và dữ liệu có giá
trị đối với người tiếp nhận. Giá trị của thong tin được định nghĩa
Sự chênh lệch giữa lợi ích khi chưa có thong tin và lợi ích khi sử dụng nó
Phụ thuộc vào tính nóng, tính mật, mật độ khó thu thu thập và truyền tải
Khai thác tốt thông tin, sẽ đem lại hiệu quả kinh tế và xã hội ( giá trị sử
dụng)
Thông tin được thu thập từ hai nguồn chính: Nội bộ ( báo cáo, tài liệu,
văn bản, hồ sơ….lưu trữ trong công ty), Bên ngoài (báo chí, internet, mua
thông tin thị trường….)
II. Thông tin bất cân xứng
1. Khái niệm:
Thông tin bất cân xứng là mức độ thông tin không chính xác, không đầy
đủ, không phản ánh kịp thời hay bị che giấu về thị trường và diễn biến
trong thị trường làm cho một người hay nhiều người tham gia thị trường
không có những thông tin họ cần để ra quyết định.
Thông tin bất cân xứng xảy ra khi một bên giao dịch có nhiều thông tin
hơn một bên khác. Điển hình là người bán biết nhiều về sản phẩm hơn
đối với người mua hoặc ngược lại ( Trang từ điểm Wikipedia)
“Thông tin bất cân xứng xảy ra khi một bên đối tác năm giữ thông tin còn
bên khác thì không biết đích thực mức độ thông tin ở mức nào đó”
(Nguyễn Trọng Hoài, 2006)
Thông tin bất cân xứng là việc các bên tham gia giao dịch cố tình che đậy
thông tin. Khi đó, giá cả không phải là giá cân bằng của thị trường mà có
thể quá thấp hoặc quá cao.
2. Ví dụ
Doanh nghiệp che giấu các thông tin bất lợi, thổi phồng thông tin có
lợi…
Doanh nghiệp cung cấp thông tin không công bằng đối với các nhà đầu
tư: ưu tiên cung cấp thông tin cho các nhà đầu tư chiến lược, các nhà đầu
tư tổ chức mà không công bố rộng rãi
Có sự rò rỉ thông tin nội gián hoặc chưa đuộc phép công khai
Một số nhà đầu tư tạo cung cầu ảo trên thị trường dẫn đến phản ánh sai
lệch giá trị của doanh nghiệp
Lí thuyết thông tin bất cân xứng - Trang 2
Lí thuyết thông tin bất cân xứng - Người đăng: vietnam-nguyenminhtri
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Lí thuyết thông tin bất cân xứng 9 10 340