Ktl-icon-tai-lieu

Lịch Sử Học Thuyết Kinh Tế

Được đăng lên bởi quocviet262
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1781 lần   |   Lượt tải: 3 lần
1/ So sánh các quan điểm KT khác nhau của:
a/ Trọng thương, trọng nông:
Quan điểm
KT về

b/ Cổ điển, tân cổ điển:

Trọng thương

Trọng nông

Tiền tệ

Tiền (vàng, bạc)
là biểu hiện duy nhất của của cải

Khối lượng nông sản biểu
hiện cho của cải

Nguồn
gốc
của cải,
sự giàu có

Quốc gia giàu có
là quốc gia có khối lượng tiền tệ
(vàng, bạc) khổng lồ
Lưu thông là
nguồn gốc của giàu có

Quốc gia giàu có
là quốc gia có nhiều lương thực,
thực phẩm
- Đất đai là nguồn gốc của giàu
có

Nhà nước

Sùng bái NN, chỉ Ủng hộ tư tưởng
có thể tích lũy tiền tệ bằng sự can tự do KT và chống lại sự can thiệp
thiệp của NN vào nền KT
của NN vào nền KT

c/ Cổ điển với Keynes:
Cổ điển
Nền KT vĩ mô luôn ở trạng thái toàn
dụng được biểu hiện:
+ Các nguồn lực SX, LĐ được khai thác hết
+ Sản lượng thực tế đạt mức tiềm năng
+ Cầu luôn phù hợp với Cung
Cung tạo ra cầu, cung quyết định cầu
+ Tổng cầu có thể tương đương với bất kỳ
tổng cung
+ Tổng cung tăng => tổng cầu tăng
Giá cả và tiền lương có tính linh hoạt
nên:
+ Biến động của cầu không tác động đến
cung, sản lượng
+ Hiện tượng mất cân đối trên thị trường chỉ
là tạm thời
-

Cổ điển
- Ủng hộ sự can thiệp của NN vào hoạt động KT
(trọng thương)
- Trọng tâm nghiên cứu KT là lĩnh vực SX
- Nghiên cứu cung
- Cung quyết định cầu
- Phương pháp phân tích vĩ mô
- Phân tích, lý giải các vấn đề KT bằng các tư
tưởng chung chung, bất biến

d/ Adam Smith & Ricardo về lý luận: giá trị, tiền lương, lợi nhuận, địa tô:
Keynes
- Nền KT vĩ mô luôn ở trạng thái khiếm dụng được
biểu hiện:
+ Các nguồn lực SX, LĐ không được khai thác
hết
+ Sản lượng thực tế luôn dưới mức tiềm năng
+ Cầu luôn thấp hơn Cung
- Cầu tạo ra cung, cầu quyết định cung
+ Tổng cung gặp tổng cầu dưới mức toàn dụng
của nền KT
+ Tổng cầu giảm => tổng cung giảm
- Giá cả và tiền lương có tính cứng nên:
+ Biến động của cầu chỉ tác động đến cung hoặc
sản lượng
+ Hiện tượng suy thoái và thất nghiệp là thường
xuyên

Lý
luận
của
Về
giá
trị
Về
tiền
lương

Adam Smith
- Phân biệt được 2 thuộc tính của hàng hóa
- Giá trị HH = V + m
(V + m là LĐ mới)
- Tiền lương, lợi nhuận, địa tô là nguồn gốc đầu
tiên của mọi giá trị
- Ủng hộ tiền lương cao và chống lại tiền lương
thấp (lương thấp là thảm họa KT, lương cao là tốt
đẹp)

- Tiền lương là nguồn gốc hình thành giá trị
- Lợi nhuận là khoản được cộng thêm vào giá trị
hàng hóa để trả cho sự mạo hiểm của nhà Kinh
Về lợi doanh
nhuậ - Lợi nhuận là kết quả của việc bán giá cao hơn
n
giá trị
- Lợi nhuận là nguồn gốc của giá trị
Về
địa tô

- Dựa vào học thuyết t...
1/ So sánh các quan điểm KT khác nhau của:
a/ Trọng thương, trọng nông: b/ Cổ điển, tân cổ điển:
Quan điểm
KT về
Trọng thương Trọng nông
Tiền tệ
- Tiền (vàng, bạc)
là biểu hiện duy nhất của của cải
Khối lượng nông sản biểu
hiện cho của cải
Nguồn
gốc
của cải,
sự giàu có
- Quốc gia giàu có
là quốc gia có khối lượng tiền tệ
(vàng, bạc) khổng lồ
- Lưu thông là
nguồn gốc của giàu có
- Quốc gia giàu có
là quốc gia có nhiều lương thực,
thực phẩm
- Đất đai là nguồn gốc của giàu
Nhà nước
- Sùng bái NN, chỉ
có thể tích lũy tiền tệ bằng sự can
thiệp của NN vào nền KT
- Ủng hộ tư tưởng
tự do KT và chống lại sự can thiệp
của NN vào nền KT
c/ Cổ điển với Keynes: d/ Adam Smith & Ricardo về lý luận: giá trị, tiền lương, lợi nhuận, địa tô:
Cổ điển Keynes
- Nền KT vĩ mô luôn ở trạng thái toàn
dụng được biểu hiện:
+ Các nguồn lực SX, LĐ được khai thác hết
+ Sản lượng thực tế đạt mức tiềm năng
+ Cầu luôn phù hợp với Cung
- Cung tạo ra cầu, cung quyết định cầu
+ Tổng cầu có thể tương đương với bất kỳ
tổng cung
+ Tổng cung tăng => tổng cầu tăng
- Giá cả và tiền lương có tính linh hoạt
nên:
+ Biến động của cầu không tác động đến
cung, sản lượng
+ Hiện tượng mất cân đối trên thị trường chỉ
là tạm thời
- Nền KT vĩ mô luôn ở trạng thái khiếm dụng được
biểu hiện:
+ Các nguồn lực SX, LĐ không được khai thác
hết
+ Sản lượng thực tế luôn dưới mức tiềm năng
+ Cầu luôn thấp hơn Cung
- Cầu tạo ra cung, cầu quyết định cung
+ Tổng cung gặp tổng cầu dưới mức toàn dụng
của nền KT
+ Tổng cầu giảm => tổng cung giảm
- Giá cả và tiền lương có tính cứng nên:
+ Biến động của cầu chỉ tác động đến cung hoặc
sản lượng
+ Hiện tượng suy thoái và thất nghiệp là thường
xuyên
Câu 9: Quan điểm về lãi suất và cân bằng thu chi ngân sách của trường phái cổ điển và trường phái Keynes ?
Cổ điển Keynes
* Lãi
suất:
- cái giá phải trả cho việc sử
dụng tiền vay trong một thời gian
nhất định.
- một bộ phận của lợi nhuận
biến động cùng chiều với lợi
nhuận.
- phần thưởng của sở thích thanh khoản
(sở thích cho vay).
- Lãi suất tăng lương tiền mặt dự trữ trong
dân giảm, đầu tư giảm và ngược lại.
- Lãi suất phụ thuộc vào 2 yếu tố: số lượng
tiền tệ đưa vào lưu thông sở thích giữ tiền
mặt.
* Cân - Ủng hộ chính sách tài chính - Ủng hộ bội chi ngân sách nhằm kích cầu,
Cổ điển Tân cổ điển
- Ủng hộ sự can thiệp của NN vào hoạt động KT
(trọng thương)
- Trọng tâm nghiên cứu KT là lĩnh vực SX
- Nghiên cứu cung
- Cung quyết định cầu
- Phương pháp phân tích vĩ mô
- Phân tích, lý giải các vấn đề KT bằng các tư
tưởng chung chung, bất biến
- Chống lại sự can thiệp của NN vào hoạt
động KT
- Trọng tâm nghiên cứu KT là lĩnh vực trao
đổi, lưu thông, nhu cầu, tiêu dùng
- Nghiên cứu cầu
- Cầu quyết định cung
- Phương pháp phân tích vi mô
- Phân tích, lý giải các vấn đề KT bằng các
yếu tố mới như: không gian, thời gian, tâm lý
chủ quan của con người
luận
của
Adam Smith Ricardo
Về
giá
trị
- Phân biệt được 2 thuộc tính của hàng hóa
- Giá trị HH = V + m
(V + m là LĐ mới)
- Tiền lương, lợi nhuận, địa tô là nguồn gốc đầu
tiên của mọi giá trị
- Chưa phân biệt được 2 thuộc tính của hàng hóa
- Giá trị HH = C + m
(C là LĐ cũ)
- LĐ là nguồn gốc của giá trị
Về
tiền
lương
- Ủng hộ tiền lương cao và chống lại tiền lương
thấp (lương thấp là thảm họa KT, lương cao là tốt
đẹp)
- Tiền lương là nguồn gốc hình thành giá trị
- ng hộ tiền lương thấp và chống lại tiền lương
cao (lương cao là thảm họa KT, lương thấp là tự
nhiên)
- Tiền lương là giá cả thị trường của LĐ
Về lợi
nhuậ
n
- Lợi nhuận là khoản được cộng thêm vào giá trị
hàng hóa để trả cho sự mạo hiểm của nhà Kinh
doanh
- Lợi nhuận là kết quả của việc bán giá cao hơn
giá trị
- Lợi nhuận là nguồn gốc của giá trị
- Biến động lợi nhuận là kết quả của biến động
tiền lương
- Lợi nhuận là kết quả của việc trả công thấp hơn
giá trị
- Lợi nhuận là vĩnh viễn
Về
địa tô
- Dựa vào học thuyết trọng nông, trọng thương
để phủ nhận sự bóc lột
- Địa tô là tự nhiên, là kết quả của 1 thứ giá độc
quyền
- Địa tô là yếu tố cấu thành giá trị hàng hóa
- Dựa vào lý luận giá trị để phủ nhận sự bóc lột
- Địa tô có xu hướng tăng và địa tô là biểu hiện
của sự bần cùng
- Địa tô tuyệt đối là bất lợi, trái quy luật giá trị
Lịch Sử Học Thuyết Kinh Tế - Trang 2
Lịch Sử Học Thuyết Kinh Tế - Người đăng: quocviet262
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Lịch Sử Học Thuyết Kinh Tế 9 10 916