Ktl-icon-tai-lieu

Lịch Sử Học Thuyết Kinh Tế

Được đăng lên bởi quocviet262
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 753 lần   |   Lượt tải: 0 lần
a/ Phân tích lý thuyết của trường phái Trọng Tiền hiện đại ở Mỹ. Đưa ra nhận xét về lý
thuyết này.
b/ So sánh luận điểm xác định số lượng tiền cần thiết trong lưu thông của William
Petty với thuyết “số lượng tiền tệ”. Nhận xét về những luận điểm này.
a/ Các quan điểm kinh tế của trường phái trọng tiền hiện đại ở Mỹ:
Trường phái trọng tiền hiện đại ở Mỹ chủ trương tự do hóa nền kinh tế đồng thời nhấn
mạnh vai trò tự điều tiết của thị trường.
Trường phái trọng tiền hiện đại ở Mỹ đối lập và phê phán gay gắt những quan điểm chủ
yếu của Keynes:
- Về tình trạng nền kinh tế: Cho rằng giá cả và tiền lương trong điều kiện mới là tương
đối linh hoạt mềm dẻo.
- Thị trường vẫn có khả năng tự động điều tiết.
- Do thị trường có khả năng tự điều chỉnh nên nền kinh tế có khả năng phát huy tiềm
năng của mình. GNP thực tế gần sát GNP tiềm năng. Do đó đường tổng mức cung
không phải là một khoảng nằm ngang mà là một đường dốc đứng gần với GNP (GNP:
tổng thu nhập quốc dân)
- Tổng cầu: Khi đường tổng cung là một đường dốc đứng, tổng cầu thay đổi thì nó
không thay đổi hình dáng kể GNP thực tế mà chỉ làm thay đổi giá cả.
- Các nhân tố ảnh hưởng đến tổng cầu: Trường phái này cho rằng chính sách tài chính
không làm ảnh hưởng nhiều đến tổng cầu mà nhân tố quan trọng quyết định chính là
khối lượng tiền tệ (ký hiệu: M) nói đúng hơn là tổng mức cung về tiền tệ.
Theo quan điểm trọng tiền hiện đại ở Mỹ: Tổng cung tiền tệ là một nhân tố chủ quan. Vì
vậy, nó thường không ổn định và nó thường đặc biệt dễ bị chi phối bởi nhân tố chính trị
như là chu kỳ kinh doanh chính trị (chu kỳ bầu cử tổng thống, nghị sĩ quốc hội...). Trong
khi đó tổng mức cầu về tiền tệ là một đại lượng khách quan, tương đối ổn định vì nó phụ
thuộc vào GNP tiềm năng.
Trường phái trọng tiền hiện đại Mỹ quan tâm đến căn bệnh chủ yếu của nền kinh tế:
không phải là suy thoái và thất nghiệp mà căn bệnh nguy hiểm nhất là lạm phát. Họ đề ra
biện pháp để chống lạm phát như sau: Thực hiện một chính sách tiền tệ, cụ thể, chủ động
làm tăng tổng mức cung tiền tệ từ 3-4%/ năm (phù hợp với tốc độ tăng của tổng mức cầu
tiền tệ là xấp xỉ mức phát triển của GNP tiềm năng. Một điê...
a/ Phân tích lý thuyết của trường phái Trọng Tiền hiện đại ở Mỹ. Đưa ra nhận xét về lý
thuyết này.
b/ So sánh luận điểm xác định số lượng tiền cần thiết trong lưu thông của William
Petty với thuyết “số lượng tiền tệ”. Nhận xét về những luận điểm này.
a/ Các quan điểm kinh tế của trường phái trọng tiền hiện đại ở Mỹ:
Trường phái trọng tiền hiện đại ở Mỹ chủ trương tự do hóa nền kinh tế đồng thời nhấn
mạnh vai trò tự điều tiết của thị trường.
Trường phái trọng tiền hiện đại ở M đối lập v phê phán gay gắt những quan điểm chủ
yếu của Keynes:
- Về tình trạng nền kinh tế: Cho ̀ng giá cả và tiền lương trong điều kiện mới là tương
đối linh hoạt mềm dẻo.
- Thị trường vẫn có khả năng tự động điều tiết.
- Do thị trường có khả năng tự điều chỉnh nên nền kinh tế có khả năng phát huy tiềm
năng của mình. GNP thực tế gần sát GNP tiềm năng. Do đó đường tổng mức cung
không phải là một khoảng nằm ngang mà lạ̀t đường dốc đứng gần với GNP (GNP:
tổng thu nhập quốc dân)
- Tổng cầu: Khi đường tổng cung là một đường dốc đứng, tổng cầu thay đổi thì nó
không thay đổi hình dáng kể GNP thực tế mà chỉ làm thay đổi giá cả.
- Các nhân tố ảnh hưởng đến tổng cầu: Trường phái này chòng chính sách tài chính
không làm ảnh hưởng nhiều đến tổng cầu mà nhân tố quan trọng quyết định chính là
khối lượng tiền tệ (ký hiệu: M) nói đúng hơn là tổng mức cung về tiền tệ.
Theo quan điểm trọng tiền hiện đại ở Mỹ: Tổng cung tiền tệ l một nhân tố chủ quan. Vì
vậy, nó thường không ổn định v nó thường đặc biệt dễ bị chi phối bởi nhân tố chính trị
như là chu kỳ kinh doanh chính trị (chu k bầu cử tổng thống, nghị sĩ quốc hội...). Trong
khi đó tổng mức cầu về tiền tệ là một đại lượng khách quan, tương đối ổn định vì nphụ
thuộc vào GNP tiềm năng.
Trường phái trọng tiền hiện đại Mỹ quan tâm đến căn bệnh chủ yếu của nền kinh tế:
không phải là suy thoái và thất nghiệp mà căn bệnh nguy hiểm nhất là lạm phát. Họ đề ra
biện pháp để chống lạm phát như sau: Thực hiện một chính sách tiền tệ, cụ thể, chủ động
làm tăng ̉ng mức cung tiền tệ từ 3-4%/ năm (phù hợp với tốc độ tăng của tổng mức cầu
tiền tệ là xấp xỉ mức phát triển của GNP tiềm năng. Một điểm cần chú ở đây là lạm phát
giảm sẽ dẫn đến tình trạng thất nghiệp tăng.
Nhận xét:
- Đã đề ra một giải pháp ̃u hiệu để tránh lạm phát nhưng cũng cần phải lưu tâm đến
suy thoái và thất nghiệp, là căn bệnh trầm kha của chủ nghĩa tư bản.
b/ So sánh luận điểm xác định số lượng tiền cần thiết trong lưu thông của William
Petty với thuyết “số lượng tiền tệ”. Nêu nhận xét.
Số lượng tiền cần thiết trong lưu thông của W.Petty:
Ông là người đầu tiên xác định số tiền trong lưu thông trên cơ sở số lượng hàng hóa và tốc
độ chu chuyển của tiền, là người tiên phong trong việc nghiên cứu ảnh hưởng của thời hạn
thanh toán đối với lưu thông tiền tệ, thời hạn thanh toán càng dài thì số tiền cần thiết cho
lưu thông càng nhiều.
Lịch Sử Học Thuyết Kinh Tế - Trang 2
Lịch Sử Học Thuyết Kinh Tế - Người đăng: quocviet262
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Lịch Sử Học Thuyết Kinh Tế 9 10 821