Ktl-icon-tai-lieu

Lịch Sử Học Thuyết Kinh Tế

Được đăng lên bởi quocviet262
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1584 lần   |   Lượt tải: 0 lần
a/ Phân tích nội dung lý thuyết của W. Rostow. Đưa ra nhận xét từ sự nghiên cứu của
lý thuyết này.
b/ Ý nghĩa rút ra từ sự nghiên cứu lý thuyết này.
a/ Phân tích nội dung lý thuyết của W Rostow. Nhận xét:
W. Rostow cho rằng sự tăng trưởng kinh tế của các nước phải trải qua các giai đoạn khác
nhau, khác với lý thuyết phân tích sự phát triển thông qua các yếu sản xuất. Lý thuyết của
ông đi từ gốc độ kinh tế lịch sử, nó nghiên cứu tiến độ, quá trình phát triển của nền kinh tế
từ thấp mà đi đến đỉnh cao nhất. W. Rostow cho rằng sự phát triển của mỗi nước nhất thiết
phải trải qua 5 giai đoạn đi từ thấp đến cao:
1. XH truyền thống: Với những đặc trưng cơ bản là không có khoa học hiện đại, phân bố
tài nguyên quá nhiều và không có hiệu quả nông nghiệp, phân bố ít trong nông nghiệp
chế tạo, cơ cấu XH cân nhắc, năng xuất lao động thấp, thu nhập đủ sống. Ứng với giai
đoạn này là các nước Châu Âu thời Trung Cổ.
2. Chuẩn bị cất cánh: Với đặc trung cơ bản là: Áp dụng những biện pháp mới trong sản
xuất nông nghiệp và công nghiệp chế tạo, xuất hiện những cơ chế tài chính như: ngân
hàng, cải thiện các phương tiện giao thông vận tải để mở rộng thương mại, đã có tầng
lớp chủ xí nghiệp đủ khả năng thực hiện đổi mới cơ cấu hạ tầng sản xuất. Bắt đầu xuất
hiện những khu vực có tác động lôi kéo nền kinh tế. Ứng với giai đoạn này là thời kỳ
công nghiệp hóa.
3. Cất cánh: Với các đặc trưng: Tốc độ tăng trưởng nhanh và tỷ lệ đầu tư cho nền kinh tế
khoảng 5-10% tổng sản phẩm quốc dân, áp dụng những biện pháp kỹ thuật và tổ chức
hiện đại vào sản xuất nông nghiệp và công nghiệp, có các ngành công nghiệp mới, lớn
ra đời. Mặt khác cơ cấu kinh tế chính tế trong giai đoạn này phải cho phép khai thác
các xung lực kinh tế trong tất cả các lĩnh vực kinh tế. Ở giai đoạn này quá trình cất
cánh được bắt đầu từ khu vực đầu đàn rồi tới khu vực địa lý, ngành kỹ thuật kinh tế, từ
đó kéo theo sự phát triển một số ngành khác (giai đoạn này khoảng 30 năm).
4. Chuyển tới sự chín mùi về kinh tế: Với những đặc trưng: Tỷ lệ đầu tư lên tới 10-20%
tổng sản phẩm quốc dân, xuất hiện nhiều cực tăng trưởng mới, tốc độ tăng GNP nhanh
hơn nhiều so với tốc độ tăng dân số, nền k...
a/ Phân tích nội dung lý thuyết của W. Rostow. Đưa ra nhận xét từ sự nghiên cứu của
lý thuyết này.
b/ Ý nghĩa rút ra từ sự nghiên cứu lý thuyết này.
a/ Phân tích nội dung lý thuyết của W Rostow. Nhận xét:
W. Rostow cho rằng sự tăng trưởng kinh tế của các nước phải trải qua các giai đoạn khác
nhau, khác với lý thuyết phân tích sự phát triển thông qua các yếu sản xuất. Lthuyết của
ông đi từ gốc độ kinh tế lịch sử, nó nghiên cứu tiến độ, quá trình phát triển của nền kinh tế
từ thấp mà đi đến đỉnh cao nhất. W. Rostow cho rằng sự phát triển của mỗi nước nhất thiết
phải trải qua 5 giai đoạn đi từ thấp đến cao:
1. XH truyền thống: Với những đặc trưng bản lkhông có khoa học hiện đại, phân bố
tài nguyên quá nhiều và không có hiệu quả nông nghiệp, phân bố ít trong nông nghiệp
chế tạo, cấu XH cân nhắc, năng xuất lao động thấp, thu nhập đủ sống. Ứng với giai
đoạn này là các nước Châu Âu thời Trung Cổ.
2. Chuẩn bị cất cánh: Với đặc trung bản là: Áp dụng những biện pháp mới trong sản
xuất nông nghiệp và công nghiệp chế tạo, xuất hiện những chế tài chính như: ngân
hàng, cải thiện các phương tiện giao thông vận tải để mở rộng thương mại, đã có tầng
lớp chủ xí nghiệp đủ khả năng thực hiện đổi mới cơ cấu hạ tầng sản xuất. Bắt đầu xuất
hiện những khu vực có tác động lôi kéo nền kinh tế. Ứng với giai đoạn này là thời kỳ
công nghiệp hóa.
3. Cất cánh: Với các đặc trưng: Tốc độ tăng trưởng nhanh và tỷ lệ đầu cho nền kinh tế
khoảng 5-10% tổng sản phẩm quốc dân, áp dụng những biện pháp kỹ thuật và tổ chức
hiện đại vào sản xuất nông nghiệp và công nghiệp, có các ngành công nghiệp mới,́n
ra đời. Mặt khác cấu kinh tế chính tế trong giai đoạn này phải cho phép khai thác
các xung lực kinh tế trong ́t cả các lĩnh vực kinh tế. Ở giai đoạn này quá trình cất
cánh được bắt đầu từ khu vực đầu đàn rồi tới khu vực địa lý, ngành kỹ thuật kinh tế, từ
đó kéo theo sự phát triển một số ngành khác (giai đoạn này khoảng 30 năm).
4. Chuyển tới sự chín mùi về kinh tế:́i những đặc trưng: Tỷ lệ đầu lên tới 10-20%
tổng sản phẩm quốc dân, xuất hiện nhiều cực tăng trưởnǵi, tốc độ tăng GNP nhanh
hơn nhiều so với tốc độ tăng dân số, nền kinh tế đóng vai trò quan trọng trong ngoại
thương thế giới (giai đoạn này khoảng 40 năm).
5. Trưởng thành xã hội tiêu dùng cao, hàng loạt: với những đặc trưng t lệ cao các
nguồn tài nguyên được dùng cho sản xuất hàng tiêu dùng và dịch vụ, công nhân lành
nghề, lao động trí tuệ tăng nhanh,̣t bộ phận lớn tài nguyên được dùng cho phúc̣i
và an ninh. Quốc gia thịnh vượng, xhội hóa sản xuất cao nhưng dần dần có dấu hiệu
giảm sút tăng trưởng.
Nhận xét:
Lý thuyết của Rostow có căn cứ thực tế không thể chối cãi nhưng có những hạn chế sau:
- Tăng trưởng là ̣t quá trình liên tục chứ không phải đứt đoạn nên không thể phân
chia thành những giai đoạn chính xác như vậy. Mặt khác, sự tăng trưởng và phát triển ở
một số nước không nhất thiết phải giống phân chia 5 giai đoạn như trên, câu hỏi đặt ra
là “Tại sao cất cánh lại xảy ra ở nước này mà không xảy ra ở nước khác?” L thuyết
chưa giải thích được điều đó.
Lịch Sử Học Thuyết Kinh Tế - Trang 2
Lịch Sử Học Thuyết Kinh Tế - Người đăng: quocviet262
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Lịch Sử Học Thuyết Kinh Tế 9 10 825