Ktl-icon-tai-lieu

Lịch Sử Học Thuyết Kinh Tế

Được đăng lên bởi quocviet262
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 924 lần   |   Lượt tải: 0 lần
a/ Phân tích những luận điểm kinh tế cơ bản của CN trọng nông.
b/ Đưa ra những nhận xét về lý luận kinh tế của CN trọng nông.
c/ Ý nghĩa rút ra từ việc nghiên cứu?
a/ Phân tích những luận điểm kinh tế cơ bản của CN trọng nông.
CN trọng nông là một trong những trường phái của kinh tế chính trị học tư sản và CN
trọng nông có những luận điểm kinh tế cơ bản như sau:
Lý thuyết sản phẩm thuần túy (sản phẩm ròng):
Lý thuyết sản phẩm thuần túy là lý thuyết trung tâm của CN trọng nông. Theo đó sản
phẩm thuần túy là số chênh lệch giữa tổng sản phẩm và chi phí sản xuất. Nó là phần dôi ra
ngoài các chi phí sản xuất nông nghiệp và chỉ có nông nghiệp mới cho sản phẩm thuần túy
mà thôi. Lý luận này đã đặt cơ sở cho việc nghiên cứu vấn đề sản phẩm thặng dư.
Giải thích nguồn gốc của sản phẩm thuần túy. CN trọng nông cho rằng: vì nông nghiệp đã
được hưởng sự trợ giúp của tự nhiên, như độ màu mỡ của đất đai, của thời tiết, khí hậu,
nước… do vậy, sản xuất nông nghiệp có sự tăng thêm về chất.
Theo F. Quesnay có hai nguyên tắc hình thành giá trị tương ứng với hai lĩnh vực công
nghiệp và nông nghiệp. Nguyên tắc chung của trao đổi là phải ngang giá. Mục đích của
trao đổi chỉ là giá trị sử dụng. Tiền tệ chỉ là phương tiện của trao đổi. Giá trị trao đổi
không phải được mang đến trong lưu thông mà được đem đến trong quá trình sản xuất.
Ông cho rằng sản xuất công nghiệp cũng tạo ra giá trị trao đổi nhưng giá trị trao đổi ấy chỉ
để nuôi sống những người lao động trong lĩnh vực này. Đó là tiền lương cho nhà tư bản và
tiền lương cho công nhân. Trong sản xuất công nghiệp giá trị trao đổi tương ứng với các
chi phí sản xuất và do các yếu tố sản xuất chi phối quyết định. Sản xuất công nghiệp trong
điều kiện bình thường không tạo ra sản phẩm thuần túy, không tạo ra lợi nhuận. Họ giải
thích nguyên nhân là do trong công nghiệp quá trình tạo ra sản phẩm mới chỉ là quá trình
kết hợp giản đơn những chất cũ mà không tăng thêm về chất nên không tạo ra sản phẩm
thuần túy.
CN trọng nông cho rằng nông nghiệp là ngành duy nhất tạo ra sản phẩm thuần túy cho xã
hội. Lý luận này biểu hiện cho sự quan sát giản đơn ở hiện tượng để đưa ra kết luận.
Lý thuyết lao động sản xuất và lao động không sản xuất:
Từ lý thuyết sản phẩm thuần túy trên, F. Quesnay đã xây dựng nên lý thuyết lao động sản
xuất và lao động không sinh lời. Nghĩa là căn cứ vào kết quả để phân biệt các dạng lao
động. Theo đó, chỉ có lao động nào mà làm ra được sản phẩm thuần túy mới được coi là
lao động sản xuất hay lao động sinh lời và ng...
a/ Phân tích những luận điểm kinh tế cơ bản của CN trọng nông.
b/ Đưa ra những nhận xét về lý luận kinh tế của CN trọng nông.
c/ Ý nghĩa rút ra từ việc nghiên cứu?
a/ Phân tích những luận điểm kinh tế cơ bản của CN trọng nông.
CN trọng nông một trong những trường phái của kinh tế chính trị học sản CN
trọng nông có những luận điểm kinh tế cơ bản như sau:
Lý thuyết sản phẩm thuần túy (sản phẩm ròng):
thuyết sản phẩm thuần túy thuyết trung tâm của CN trọng nông. Theo đó sản
phẩm thuần túy là số chênh lệch giữa tổng sản phẩm và chi phí sản xuất. Nó là phần dôi ra
ngoài các chi phí sản xuất nông nghiệp và chỉ có nông nghiệp mới cho sản phẩm thuần túy
mà thôi. Lý luận này đã đặt cơ sở cho việc nghiên cứu vấn đề sản phẩm thặng dư.
Giải thích nguồn gốc của sản phẩm thuần túy. CN trọng nông cho rằng: nông nghiệp đã
được hưởng sự trợ giúp của tự nhiên, như độ màu mỡ của đất đai, của thời tiết, khí hậu,
nước… do vậy, sản xuất nông nghiệp có sự tăng thêm về chất.
Theo F. Quesnay có hai nguyên tắc hình thành giá trị ơng ứng với hai lĩnh vực công
nghiệp nông nghiệp. Nguyên tắc chung của trao đổi phải ngang giá. Mục đích của
trao đổi chỉ giá trị sử dụng. Tiền tệ chỉ phương tiện của trao đổi. Giá trị trao đổi
không phải được mang đến trong lưu thông được đem đến trong quá trình sản xuất.
Ông cho rằng sản xuất công nghiệp cũng tạo ra giá trị trao đổi nhưng giá trị trao đổi ấy chỉ
để nuôi sống những người lao động trong lĩnh vực này. Đó là tiền lương cho nhà tư bản và
tiền lương cho công nhân. Trong sản xuất công nghiệp giá trị trao đổi ơng ứng với các
chi phí sản xuất và do các yếu tố sản xuất chi phối quyết định. Sản xuất công nghiệp trong
điều kiện nh thường không tạo ra sản phẩm thuần túy, không tạo ra lợi nhuận. Họ giải
thích nguyên nhân do trong công nghiệp qtrình tạo ra sản phẩm mới chỉ quá trình
kết hợp giản đơn những chất không tăng thêm v chất nên không tạo ra sản phẩm
thuần túy.
CN trọng nông cho rằng nông nghiệp ngành duy nhất tạo ra sản phẩm thuần túy cho xã
hội. Lý luận này biểu hiện cho sự quan sát giản đơn ở hiện tượng để đưa ra kết luận.
Lý thuyết lao động sản xuất và lao động không sản xuất:
Từ thuyết sản phẩm thuần túy trên, F. Quesnay đãy dựng nên thuyết lao động sản
xuất lao động không sinh lời. Nghĩa là căn cứ vào kết quả để phân biệt các dạng lao
động. Theo đó, chỉ lao động nào làm ra được sản phẩm thuần túy mới được coi là
lao động sản xuất hay lao động sinh lời ngược lại những lao động nào không tạo ra sản
phẩm thuần túy thì không được coi lao động sản xuất hay còn được gọi lao động
không sinh lời.
Lý thuyết giai cấp:
Theo F. Quesnay, căn cứ vào thuyết sản phẩm thuần túy thì chỉ lao động trong khu
vực nông nghiệp mới được coi là sản xuất, còn các lao động trong lĩnh vực khác đề không
được coi là lao động sản xuất. F. Quesnay chia xã hội thành những giai cấp sau:
Lịch Sử Học Thuyết Kinh Tế - Trang 2
Lịch Sử Học Thuyết Kinh Tế - Người đăng: quocviet262
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Lịch Sử Học Thuyết Kinh Tế 9 10 468