Ktl-icon-tai-lieu

Lịch Sử Học Thuyết Kinh Tế

Được đăng lên bởi quocviet262
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 892 lần   |   Lượt tải: 0 lần
a/ Hoàn cảnh và phân tích những luận điểm kinh tế cơ bản của CN trọng thương.
b/ Đưa ra những nhận xét về lý luận kinh tế của CN trọng thương.
c/ Ý nghĩa rút ra từ việc nghiên cứu?
1. Hoàn cảnh ra đời:
CN trọng thương là hệ thống tư tưởng kinh tế đầu tiên của giai cấp tư sản, hình thành và
phát triển ở Tây Âu vào giữa thế kỷ XV và tồn tại trong khoảng 3 thế kỷ.
Trong thời kỳ này chế độ phong kiến ở Châu Âu bắt đầu tan rã và là thời kỳ tích lũy ban
đầu cho CN tư bản, quan hệ sản xuất TBCN bắt đầu xuất hiện.
Sự xuất hiện chủ nghĩa trọng thương gắn liền với những tiền đề lịch sử sau:
Kinh tế:
- Vào thời điểm này hàng hóa ở Châu Âu phát triển mạnh. Thị trường dân tộc trong
nước mở rộng xuất hiện các hoạt động giao thông quốc tế.
- Tiền tệ không chỉ được sử dụng làm phương tiện trung gian trong trao đổi hàng hóa mà
tiền tệ còn sử dụng làm tư bản để sinh lợi 1 cách phổ biến.
Chính trị - xã hội:
- Giai cấp phong kiến bắt đầu suy tàn, phân hóa rõ rệt. Trong xã hội vị thế của tầng lớp
thương nhân tăng lên và sự phân hóa giàu nghèo trở nên sâu sắc.
- Xuất hiện khối liên minh của nhà nước phong kiến trung ương và tư bản thương nhân
dựa vào nhau để tồn tại.
Văn hóa tư tưởng:
- Phát triển của khoa học đặc biệt là khoa học tự nhiên.
- Xuất hiện phong trào phục hưng (do giai cấp tư sản khởi xướng nhằm chống lại tư
tưởng đen tối của phong kiến thời trung cổ, đề cao tư tưởng tự do nhân quyền, bình
đẳng).
- Sự chuyển biến tâm lý và lối sống của người dân. Đặc biệt trong tôn giáo đã có sự cải
cách đáng kể.
Về quan điểm chính trị: Có 2 ý niệm cơ bản.
- Củng cố nền độc lập và chủ quyền của từng quốc gia.
- Xem con người là một thực thể hay một công dân của quốc gia, đề cao cá tính và vai
trò cá nhân.
Kết luận: Sự kiện trên làm thay đổi nhanh chóng bộ mặt phong kiến trung cổ, nền sản
xuất phong kiến bắt đầu nhường chỗ cho chế độ tư bản thương mại => CN trọng thương
xuất hiện.
2. Những luận điểm kinh tế cơ bản của CN trọng thương:
Luận điểm về tiền tệ: CN trọng thương đánh giá cao vai trò của tiền, tiền được coi là tiêu
chuẩn căn bản của của cải, do đó mục đích chính trong chính sách kinh tế của mỗi nước là
phải làm gia tăng khối lượng tiền tệ. Mỗi quốc gia càng có nhiều tiền (vàng) thì càng giàu
có, còn hàng hóa chỉ là phương tiện để tăng thêm khối lượng tiền tệ.

Luận điểm về ngoại thương: CN trọng thương đánh giá cao vai trò của thương mại đặc
biệt là ngoại thương. CN trọng thương xuất phát từ chỗ cho rằng tiền tệ (vàng bạc) chỉ có
thể gia tăng qua các hoạt động thương n...
a/ Hoàn cảnh và phân tích những luận điểm kinh tế cơ bản của CN trọng thương.
b/ Đưa ra những nhận xét về lý luận kinh tế của CN trọng thương.
c/ Ý nghĩa rút ra từ việc nghiên cứu?
1. Hoàn cảnh ra đời:
CN trọng thương hệ thống tưởng kinh tế đầu tiên của giai cấp sản, hình thành
phát triển ở Tây Âu vào giữa thế kỷ XV và tồn tại trong khoảng 3 thế kỷ.
Trong thời kỳ y chế đphong kiến Châu Âu bắt đầu tan thời kỳ tích lũy ban
đầu cho CN tư bản, quan hệ sản xuất TBCN bắt đầu xuất hiện.
Sự xuất hiện chủ nghĩa trọng thương gắn liền với những tiền đề lịch sử sau:
Kinh tế:
- Vào thời điểm này hàng hóa Châu Âu phát triển mạnh. Thị trường dân tộc trong
nước mở rộng xuất hiện các hoạt động giao thông quốc tế.
- Tiền tệ không chỉ được sử dụng làm phương tiện trung gian trong trao đổi hàng hóa mà
tiền tệ còn sử dụng làm tư bản để sinh lợi 1 cách phổ biến.
Chính trị - xã hội:
- Giai cấp phong kiến bắt đầu suy tàn, phân hóa rệt. Trong hội vị thế của tầng lớp
thương nhân tăng lên và sự phân hóa giàu nghèo trở nên sâu sắc.
- Xuất hiện khối liên minh của nhà nước phong kiến trung ương bản thương nhân
dựa vào nhau để tồn tại.
Văn hóa tư tưởng:
- Phát triển của khoa học đặc biệt là khoa học tự nhiên.
- Xuất hiện phong trào phục hưng (do giai cấp sản khởi xướng nhằm chống lại
tưởng đen tối của phong kiến thời trung cổ, đề cao tưởng tự do nhân quyền, bình
đẳng).
- Sự chuyển biến tâm lối sống của người dân. Đặc biệt trong tôn giáo đã sự cải
cách đáng kể.
Về quan điểm chính trị: Có 2 ý niệm cơ bản.
- Củng cố nền độc lập và chủ quyền của từng quốc gia.
- Xem con người một thực thể hay một công dân của quốc gia, đề cao tính vai
trò cá nhân.
Kết luận: Sự kiện trên làm thay đổi nhanh chóng bộ mặt phong kiến trung cổ, nền sản
xuất phong kiến bắt đầu nhường chỗ cho chế độ bản thương mại => CN trọng thương
xuất hiện.
2. Những luận điểm kinh tế cơ bản của CN trọng thương:
Luận điểm về tiền tệ: CN trọng thương đánh giá cao vai trò của tiền, tiền được coi tiêu
chuẩn căn bản của của cải, do đó mục đích chính trong chính sách kinh tế của mỗi nước là
phải làm gia tăng khối lượng tiền tệ. Mỗi quốc gia càng nhiều tiền (vàng) thì càng giàu
có, còn hàng hóa chỉ là phương tiện để tăng thêm khối lượng tiền tệ.
Lịch Sử Học Thuyết Kinh Tế - Trang 2
Lịch Sử Học Thuyết Kinh Tế - Người đăng: quocviet262
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Lịch Sử Học Thuyết Kinh Tế 9 10 886