Ktl-icon-tai-lieu

Lịch Sử Học Thuyết Kinh Tế

Được đăng lên bởi quocviet262
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 783 lần   |   Lượt tải: 0 lần
a/ Phân tích nội dung lý thuyết của Harrod Domar.
b/ Đưa ra nhận xét và ý nghĩa từ việc nghiên cứu của lý thuyết này.
a/ Nội dung lý thuyết của Harrod Domar:
Vào những năm 40 các nhà kinh tế R. Harrod và E. Dornar đã đề xuất quan điểm về mối
tăng trưởng kinh tế và các nhu cầu về vốn tư bản.
R. Harrod coi phạm trù kinh tế động là tình trạng của nền kinh tế khi tổng đầu tư của sản
phẩm có thay đổi, tăng lên hoặc giảm đi. Ông cho rằng nghiên cứu một nền kinh tế đang
mở rộng thì cần xem xét mối tương quan giữa 3 nhân tố: sức lao động, quy mô tư bản hiện
có và sản lượng sản phẩm được sản xuất ra. Việc xác định khối lượng tư bản cần thiết đủ
để làm cho 2 yếu tố kia phát sinh tác dụng là điều quan trọng nhất. Ông nêu ra các phương
trình tăng trưởng kinh tế động như:
Phương trình tăng trưởng thực tế của sản xuất:
GxC= Sản xuất
C= (C2-C1)/ Giá trị
Trong đó: G là mức tăng tổng đầu ra trong thời kỳ xem xét
C là tư bản tăng lên trong thời kỳ đó so với mức tăng của sản phẩm cùng kỳ.
Sản xuất là tiết kiệm
C1 là tư bản lúc đầu kỳ nghiên cứu
C2 là tư bản vào cuối kỳ
Nhưng tiết kiệm là đại lượng khó xác định chính xác trước được, như vậy vấn đề là làm
sao xác định được tốc độ tăng trưởng giá trị, trong đó tiết kiệm thực sản xuất cần phải
bằng đầu tư cần thiết. Ông ra khái niệm tăng trưởng có bảo đảm theo phương trình sau:
GW x Cr= Sản xuất
Trong đó:
- GW là tốc độ tăng trưởng có bảo đảm, đáp ứng được lợi ích của người sản xuất, nghĩa
là tốc độ tăng trưởng theo sản phẩm đầu ra tạo được điều kiện cho quá trình tiếp tục
diễn ra.
- Cr là hệ số cơ bản cần thiết.
Trong lý thuyết tăng trưởng của mình Harrod – R. Harrod chủ yếu nghiên cứu và đề xuất
quan điểm về mối quan hệ tăng trưởng và các nhu cầu về vốn cơ bản. Tư tưởng cơ bản của
thuyết cho rằng mức tăng trưởng của bất kỳ đơn vị kinh tế nào, hay toàn bộ nền kinh tế
quốc dân, phụ thuộc chặt chẽ vào tổng số tư bản đầu tư cho đơn vị kinh tế đó. Trong điều
kiện kinh tế thị trường, về cơ bản thu nhập được chia làm thành 2 phần: Phần dành cho
tiêu dùng trực tiếp và phần dành cho tái đầu tư gián tiếp hoặc trực tiếp. Với giả định toàn
bộ tiết kiệm được dành cho đầu tư thì tổng đầu tư bằng tổng tiết ki...
a/ Phân tích nội dung lý thuyết của Harrod Domar.
b/ Đưa ra nhận xét và ý nghĩa từ việc nghiên cứu của lý thuyết này.
a/ Nội dung lý thuyết của Harrod Domar:
Vào những năm 40 các nhà kinh tế R. Harrod và E. Dornar đã đề xuất quan điểm về mối
tăng trưởng kinh tế và các nhu cầu về vốn tư bản.
R. Harrod coi phạm trù kinh tế động là tình trạng của nền kinh tế khi tổng đầu của sản
phẩm có thay đổi, tăng lên hoặc giảm đi. Ông cho rằng nghiên cứu một nền kinh tế đang
mở rộng thì cần xem xét mối tương quan giữa 3 nhân tố: sức lao động, quy mô tư bản hiện
có và sản lượng sản phẩm được sản xuất ra. Việc xác định khối lượng bản cần thiết đủ
để làm cho 2 yếu tố kia phát sinh tác dụng là điều quan trọng nhất. Ông nêu ra các phương
trình tăng trưởng kinh tế động như:
Phương trình tăng trưởng thực tế của sản xuất:
GxC= Sản xuất
C= (C2-C1)/ Giá trị
Trong đó: G là mức tăng tổng đầu ra trong thời kỳ xem xét
C là tư bản tăng lên trong thời kỳ đó so với mức tăng của sản phẩm cùng kỳ.
Sản xuất là tiết kiệm
C1 là tư bản lúc đầu kỳ nghiên cứu
C2 là tư bản vào cuối kỳ
Nhưng tiết kiệm là đại lượng khó xác định chính xác trước được, như vậy vấn đề là làm
sao xác định được ́c độ tăng trưởng giá trị, trong đó tiết kiệm thực sản xuất ̀n phải
bằng đầu tư cần thiết. Ông ra khái niệm tăng trưởng có bảo đảm theo phương trình sau:
GW x Cr= Sản xuất
Trong đó:
- GW là tốc độ tăng trưởng có bảo đảm, đáp ứng được lợi ích của người sản xuất, nghĩa
là tốc độ tăng trưởng theo sản phẩm đầu ra tạo được điều kiện cho quá trình tiếp tục
diễn ra.
- Cr là hệ số cơ bản cần thiết.
Trong lý thuyết tăng trưởng của mình Harrod R. Harrod chủ yếu nghiên cứu và đề xuất
quan điểm về mối quan hệ tăng trưởng và các nhu cầu về vốn cơ bản. Tư tưởng cơ bản của
thuyết cho rằng mức tăng trưởng của bất kỳ đơn vị kinh tế nào, hay toàn ̣ nền kinh tế
quốc dân, phụ thuộc chặt chẽ vào tổng số bản đầu cho đơn vị kinh tế đó. Trong điều
kiện kinh tế thị trường, về bản thu nhập được chia làm thành 2 phần: Phần dành cho
tiêu dùng trực tiếp và phần dành cho tái đầu gián tiếp hoặc trực tiếp. Với giả định toàn
bộ tiết kiệm được dành cho đầu tư thì tổng đầu tư bằng tổng tiết kiệm. Như vậy, mối quan
hệ tăng trưởng và đầuđược biểu hiện thành mối quan hệ giữa mức tăng trưởng và mức
tiết kiệm. Nói cách khác tốc độ của sản xuất tỷ lệ thuận với tỷ lệ tiết kiệm trên ̉ng sản
phẩm kinh tế quốc dân.
Lịch Sử Học Thuyết Kinh Tế - Trang 2
Lịch Sử Học Thuyết Kinh Tế - Người đăng: quocviet262
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Lịch Sử Học Thuyết Kinh Tế 9 10 170