Ktl-icon-tai-lieu

Lịch Sử Học Thuyết Kinh Tế

Được đăng lên bởi quocviet262
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 606 lần   |   Lượt tải: 0 lần
a/ Trình bày nội dung cơ bản lý thuyết về nền ktế hỗn hợp của trường phái chính hiện
đại.
b/ Cơ chế kinh tế của nước ta hiện nay có phải là cơ chế kinh tế hỗn hợp không? Vì
sao?
c/ Ý nghĩa rút ra từ sự nghiên cứu lý thuyết này trong quá trình chuyển đổi cơ chế kinh
tế nước ta.
a/ Nội dung cơ bản lý thuyết về nền kinh tế hỗn hợp của trường phái chính hiện đại:
Về cơ cấu thị trường:
Nói đến thị trường là nói đến sự cạnh tranh giữa các chủ thể kinh tế để xác định giá cả
hàng hóa. Không có sự cạnh tranh này thì không có thị trường. Thị trường đồng nghĩa với
tự do kinh tế, tự do trao đổi, tự do xác định giá cả. Thị trường có vai trò tự động điều
chỉnh hành vi của mỗi cá nhân, gia đình và doanh nghiệp. Lời ích kinh tế là động lực của
cá nhân hay doanh nghiệp, cơ chế thị trường là hình thức tổ chức kinh tế. Trong đó cá
nhân người ta tiêu dùng và các nhà kinh doanh tác động lẫn nhau qua thị trường để xác
định 3 vấn đề trung tâm của tổ chức kinh tế là gì? Cho ai? Như thế nào? Cơ chế thị trường
không phải là hỗn hợp mà là một trật tự kinh tế. Sự biến động giá cả làm cho trạng thái
cân bằng cung-cầu thường xuyên biến đổi và ngược lại.
Lợi nhuận là động lực chi phối mọi hoạt động sản xuất kinh doanh. Vì vậy hệ thống thị
trường luôn phải dùng lỗ và lãi để quyết định 3 vấn đề trung tâm của hoạt động kinh tế.
Theo trường phái chính hiện đại thì nền kinh tế chính trị thường có những nét đặc trưng cơ
bản sau:
- Nó thông qua sự tác động qua lại của người tiêu dùng và người sản xuất mà tuổi hoạt
động tùy theo lợi ích từng phía, để thỏa mãn người tiêu dùng và lợi nhuận của người
sản xuất được tối đa hóa.
- Những tác động này nằm trong một thị trường tự do mà giá cả độc lập như một người
trung gian. Ở đây người tiêu dùng và xí nghiệp được tự do lựa chọn, nhà nước không
can thiệp vào. Sự tối đa hóa lợi ích người tiêu dùng và doanh thu hoặc lợi nhuận của
doanh nghiệp không bị biến dạng. Vì vậy, người tiêu dùng phải cẩn thận, định giá đúng
kẻo bị thiệt thòi.
- Cạnh tranh là động lực cơ bản có tính hiệu quả trong sản xuất. Tín hiệu giá cả với
người sản xuất là nhu cầu của người tiêu dùng. Cạnh tranh là để bảo đảm rằng c...
a/ Trình bày nội dung bản lý thuyết về nền ktế hỗn hợp của trường phái chính hiện
đại.
b/ chế kinh tế của nước ta hiện nay có phải là chế kinh tế hỗn hợp không? V
sao?
c/ Ý nghĩa rút ra từ sự nghiên cứu lý thuyết này trong quá trình chuyển đổi cơ chế kinh
tế nước ta.
a/ Nội dung cơ bản lý thuyết về nền kinh tế hỗn hợp của trường phái chính hiện đại:
Về cơ cấu thị trường:
Nói đến thị trường là nói đến sự cạnh tranh giữa các chủ thể kinh tế để xác định giá cả
hàng hóa. Không có sự cạnh tranh này thì không có thị trường. Thị trường đồng nghĩa với
tự do kinh tế, tự do trao đổi, tự do xác định giá cả. Thị trường có vai trò tự động điều
chỉnh hành vi của mỗi cá nhân, gia đình và doanh nghiệp. Lời ích kinh tế lđộng lực của
cá nhân hay doanh nghiệp, chế thị trường là hình thức tổ chức kinh tế. Trong đó cá
nhân người ta tiêu dùng và các nhà kinh doanh tc động lẫn nhau qua thị trường để xác
định 3 vấn đề trung tâm của tổ chức kinh tế là gì? Cho ai? Như thế nào? Cơ chế thị trường
không phải là hỗn ̣p mà là một trật tự kinh tế. Sự biến động giá cả làm cho trạng thái
cân bằng cung-cầu thường xuyên biến đổi và ngược lại.
Lợi nhuận là động lực chi phối mọi hoạt động sản xuất kinh doanh. V vậy hệ thống thị
trường luôn phải dùng lỗ và lãi để quyết định 3 vấn đề trung tâm của hoạt động kinh tế.
Theo trường phái chính hiện đại thì nền kinh tế chính trị thường có những nét đặc trưng cơ
bản sau:
- Nó thông qua sự tác động qua lại của người tiêu dùng và người sản xuất mà tuổi hoạt
động tùy theo lợi ích từng phía, để thỏa mãn người tiêu dùng và lợi nhuận của người
sản xuất được tối đa hóa.
- Những tác động này nằm trong̣t thị trường tự do mà giá cả độc lập như một người
trung gian. Ở đây người tiêu dùng và xí nghiệp được tự do lựa chọn, nh nước không
can thiệp vào. Sự tối đa hóa lợi ích người tiêu dùng và doanh thu hoặc lợi nhuận của
doanh nghiệp kng bị biến dạng. Vì vậy, người tiêu dùng phải cẩn thận, định giá đúng
kẻo bị thiệt thòi.
- Cạnh tranh là động lực bản có tính hiệu quả trong sản xuất. Tín hiệu giá cả với
người sản xuất là nhu cầu của người tiêu dùng. Cạnh tranh là để bảo đảm rằng cái mà
người tiêu dùng muốn có được sản xuất ra một cách hiệu quả nhất.
- Lợi nhuận là động lực cá nhân hay doanh nghiệp.
- Giá cả của bất cứ sản phẩm nào cũng đều phụ thuộc vào cung cầu của sản phẩm đó
trên thị trường. V vậy, nó có thể thực hiện mục tiêu của người tiêu dùng và người sản
xuất.
Kinh tế thị trường chịu điều khiển của hai ông vua:
- Người tiêu dùng thống trị thị trường vì họ bỏ tiền ra mua hàng do doanh nghiệp sản
xuất ra. Kỹ thuật: hạn chế người tiêu dùng, nhu cầu phải chịu theo cung ứng của người
kinh doanh.
- L thuyết cung ̀u là lý thuyết trung tâm của trường phái chính hiện đại. Quy luật
cung – cầu là mối liên hệ tác động qua lại lẫn nhau giữa cung và cầu và việc hình thành
Lịch Sử Học Thuyết Kinh Tế - Trang 2
Lịch Sử Học Thuyết Kinh Tế - Người đăng: quocviet262
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Lịch Sử Học Thuyết Kinh Tế 9 10 626