Ktl-icon-tai-lieu

Lịch Sử Học Thuyết Kinh Tế

Được đăng lên bởi quocviet262
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1141 lần   |   Lượt tải: 1 lần
a/ Trình bày nội dung cơ bản lý thuyết kinh tế của John Mayvard Keynes và điều chỉnh
kinh tế theo lý thuyết Keynes.
b/ Nhận xét về lý thuyết này.
c/ Ý nghĩa rút ra từ sự nghiên cứu lý thuyết của John Mayvard Keynes.
a/ Những nội dung cơ bản lý thuyết kinh tế Keynes:
Vai trò kinh tế của nhà nước:
Keynes đã bác bỏ quan điểm giá cả và tiền lương sinh hoạt, để tự cân đối cung – cầu của
trường phái kinh tế cổ điển và tân cổ điển. Ông cho rằng một nền kinh tế không có khả
năng tự động điều chỉnh một cách hoàn hảo. Theo ông trong điều kiện một nền kinh tế
mới thì giá cả và tiền lương là cân nhắc. Vì thế thị trường không còn khả năng tự điều
chỉnh. Các tổ chức độc quyền và nhà nước đã can thiệp vào giá cả mặt hàng và sự đấu
tranh của công đoàn dẫn đến các thỏa ước lao động, chính nó ràng buộc mức tiền lương.
Vì vậy, vai trò kinh tế của nhà nước là hết sức quan trọng, để chống lại tình trạng khủng
hoảng, suy thoái và thất nghiệp. Vai trò của nhà nước sẽ làm tăng mức sản lượng của nền
kinh tế gần với mức sản lượng tiềm năng.
Thất nghiệp, suy thoái:
Theo ông tình trạng thất nghiệp kéo dài do thiếu hụt một số an hữu hiệu, mức cầu bảo đảm
lợi nhuận cho các nhà đầu tư, sỡ dĩ có tình trạng này là do:
- Khuynh hướng tiết kiệm ngày càng gia tăng, nó mang tính chất tâm lý, biểu hiện trong
từng cá nhân, tổ chức XH và ngay cả trong các doanh nghiệp. Khuynh hướng tiết kiệm
được biểu hiện như sau: Khi sản xuất tăng lên thì thu nhập tăng lên, thu nhập chia làm
hai bộ phận là tiêu dùng và tiết kiệm (để dự phòng cho tương lai). Khi thu nhập tăng thì
bộ phận tiêu dùng có thể tăng tuyệt đối và giảm tương đối. Khuynh hướng tiết kiệm
trong tiêu dùng cá nhân làm cho cầu tiêu dùng cá nhân tăng chậm hơn là cung. Cầu đầu
tư cũng có khả năng tăng chậm hơn do cầu tiêu dùng chậm, lãi suất ngân hàng thường
cố định ở mức tương đối cao trong khi tỷ suất lợi nhuận có xu hướng giảm sút. Vì thế
tổng cầu giảm sút do với tổng cung.
o Giải pháp chống suy thoái và thất nghiệp: theo ông đó là hai căn bệnh chủ yếu của nền
kinh tế, vì thế tất cả mọi nỗ lực của XH là làm sao giảm suy thoái và thất nghiệp. Ông
đề ra giải pháp là tăng mức cầu, vì theo ông tổng cầu tăng ảnh hư...
a/ Trình bày nội dung cơ bản lý thuyết kinh tế của John Mayvard Keynes và điều chỉnh
kinh tế theo lý thuyết Keynes.
b/ Nhận xét về lý thuyết này.
c/ Ý nghĩa rút ra từ sự nghiên cứu lý thuyết của John Mayvard Keynes.
a/ Những nội dung cơ bản lý thuyết kinh tế Keynes:
Vai trò kinh tế của nhà nước:
Keynes đã bác bỏ quan điểm giá cả và tiền lương sinh hoạt, để tự cân đối cung ̀u của
trường phái kinh tế cổ điển v tân ̉ điển. Ông cho rằng một nền kinh tế không có khả
năng tự động điều chỉnh một cách hoàn hảo. Theo ông trong điều kiện một nền kinh tế
mới thì giá cả v tiền lương là cân nhắc. Vì thế thị trường không còn khả năng tự điều
chỉnh. Các tổ chức độc quyền và nhà nước đã can thiệp vào giá cả mặt hàng và sự đấu
tranh của công đoàn dẫn đến các thỏa ước lao động, chính nó ràng buộc mức tiền lương.
V vậy, vai trò kinh tế của nhà nước là hết sức quan trọng, để chống lại tình trạng khủng
hoảng, suy thoái và thất nghiệp. Vai trò của nhà nước sẽ làm tăng mức sản lượng của nền
kinh tế gần với mức sản lượng tiềm năng.
Thất nghiệp, suy thoái:
Theo ông tình trạng thất nghiệp kéo dài do thiếu hụt một số an hữu hiệu, mức cầu bảo đảm
lợi nhuận cho các nhà đầu tư, sỡ dĩ có tình trạng này là do:
- Khuynh hướng tiết kiệm ngày càng gia tăng, nó mang tính chất tâm lý, biểu hiện trong
từng cá nhân, tổ chức XH và ngay cả trong các doanh nghiệp. Khuynh hướng tiết kiệm
được biểu hiện như sau: Khi sản xuất tăng lên thì thu nhập tăng lên, thu nhập chia làm
hai bộ phận là tiêu dùng và tiết kiệm (để dự phòng cho tương lai). Khi thu nhập tăng thì
bộ phận tiêu dùng có thể tăng tuyệt đối v giảm tương đối. Khuynh hướng tiết kiệm
trong tiêu dùng cá nhân làm cho cầu tiêu dùng cá nhân tăng chậm hơn là cung. Cầu đầu
cũng có khả năng tăng chậm hơn do cầu tiêu dùng chậm, lãi suất ngân hàng thường
cố định ở mức tương đối cao trong khi tỷ suất lợi nhuận có xu hướng giảm sút. V thế
tổng cầu giảm sút do với tổng cung.
o Giải pháp chống suy thoái và thất nghiệp: theo ông đó là hai căn bệnh chủ yếu của nền
kinh tế, vì thế́t cả mọi nỗ lực của XH là làm sao giảm suy thoái và thất nghiệp. Ông
đề ra giải pháp là tăng mức cầu, vì theo ông tổng cầu tăng ảnh hưởng đến tổng cung sẽ
làm giảm suy thoái và thất nghiệp. Cách làm tăng mức cầu D cần có sự can thiệp của
nhà nước: Sự can thiệp của nhà nước sử dụng công cụ chính là chủ yếu (thu thuế, chi
ngân sách). Theo ông phần chi của chính phủ là công cụ chính yếu bởi vì khi chi tiêu
chính phủ tăng làm kích thích mang tính đẩy chuyển để làm tăng tổng cầu nói chung.
Sự tăng tổng cầu tác động đến tổng cung cũng theo một tác động dây chuyền.
Lý thuyết mô hình số nhân:
Số nhân hệ số bằng số phản ánh mức độ gia tăng của sản lượng do kết quả của việc gia
tăng, đầu hay con số ta phải nhận sự thay đổi đầu với nó, để xác định sự thay
đổi trong tổng sản lượng.
Y=L/MPS x
L hay
Y= I/(I-MPC) x
I
Với Y: số giá của sản lượng
Lịch Sử Học Thuyết Kinh Tế - Trang 2
Lịch Sử Học Thuyết Kinh Tế - Người đăng: quocviet262
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Lịch Sử Học Thuyết Kinh Tế 9 10 799