Ktl-icon-tai-lieu

Luận án: Giải pháp phát triển dịch vụ thẻ tại các Ngân hàng Thương mại Nhà nước Việt Nam

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 337 lần   |   Lượt tải: 1 lần
i
Lêi cam ®oan
T«i xin cam ®oan Toµn néi dung luËn ¸n nµy c«ng tr×nh nghiªn
cøu cña riªng t«i. C¸c liÖu, t− liÖu ®−îc dông trong luËn ¸n nguån
gèc ng, trung thùc. Cho ®Õn thêi ®iÓm nµy toµn bé néi dung luËn ¸n ch−a
®−îc c«ng bè trong bÊt cø c«ng tr×nh nghiªn cøu t−¬ng tù nµo kh¸c.
T¸c gi¶ LuËn ¸n
Hoµng TuÊn Linh
Luận án: Giải pháp phát triển dịch vụ thẻ tại các Ngân hàng Thương mại Nhà nước Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luận án: Giải pháp phát triển dịch vụ thẻ tại các Ngân hàng Thương mại Nhà nước Việt Nam - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Luận án: Giải pháp phát triển dịch vụ thẻ tại các Ngân hàng Thương mại Nhà nước Việt Nam 9 10 379