Ktl-icon-tai-lieu

LUẬN VĂN: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG LÀ DOANH NGHIỆP TẠI CHI NHÁNH NGHỆ AN – NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM VIETINBANK

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 443 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Báo cáo thực tập tốt nghiệp

1

BỘ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
------------------

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP CHUYÊN
NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG
ĐỀ TÀI:
“GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN ĐỐI VỚI
KHÁCH HÀNG LÀ DOANH NGHIỆP TẠI CHI NHÁNH NGHỆ AN – NGÂN HÀNG
THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM VIETINBANK”

Giáo viên hướng dẫn

: Gv. Nguyễn Thị Bích Thủy

Sinh viên thực hiện

: Nguyễn Anh Tuấn

MSSV

: 0854027452

Lớp

: 49B2 - TCNH

SV: Nguyễn Anh Tuấn

MSSV: 0854027452

Báo cáo thực tập tốt nghiệp

2

MỤC LỤC
MỞ ĐẦU........................................................................................................ 3
PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ CHI NHÁNH VIETINBANK – CHI
NHÁNH NGHỆ AN...................................................................................... 6
1.1. Quá trình hình thành và phát triển của chi nhánh VietinBank – Chi
nhánh Nghệ An............................................................................................... 6
1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy chi nhánh VietinBank Nghệ An......................... 7
1.3. Nội dung hoạt động chính của chi nhánh nghệ An.................................. 12
1.4. Kết quả hoạt động của Chi Nhánh Nghệ An trong những năm qua........ 13
PHẦN 2: THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI CHI NHÁNH
NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG – CHI NHÁNH NGHỆ AN.... 20
2.1. Thực trạng huy động vốn tại chi nhánh Ngân Hàng TMCP Công
Thương – Chi nhánh Nghệ An........................................................................ 20
2.1.1. Các sản phẩm huy động vốn khách hàng là Doanh nghiệp của Chi
nhánh VietinBank – Chi nhánh Nghệ An....................................................... 20
2.1.1.1. Tiền gửi đầu tư đa năng..................................................................... 20
2.1.1.2. Tiền gửi đầu tư lãi suất bậc thang..................................................... 20
2.1.1.3. Tiền gửi đầu tư lãi suất thả nổi.......................................................... 21
2.1.2. Phân tích hoạt động huy động vốn khách hàng là Doanh Nghiệp của
Chi nhánh VietinBank – Chi nhánh Nghệ An trong 3 năm gần đây............... 21
2.1.3. Đánh giá hoạt động huy động vốn từ khách hàng là Doanh nghiệp
của chi nhánh VietinBank – Chi nhánh Nghệ An........................................... 28

SV: Nguyễn Anh Tuấn

MSSV: 0854027452

Báo cáo thực tập tốt nghiệp

3

2.1.4. Những nguyên nhân và hạn chế trong công tác huy động vốn của chi
nhánh VietinBank – Chi nhánh Nghệ An..................................
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
SV: Nguyn Anh Tuấn MSSV: 0854027452
1
BGIÁO DỤC ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
------------------
BÁO CÁO THC TP TT NGHIP CHUYÊN
NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG
ĐỀ TÀI:
“GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN ĐỐI VỚI
KHÁCH HÀNG LÀ DOANH NGHIỆP TẠI CHI NHÁNH NGHỆ AN – NGÂN HÀNG
THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM VIETINBANK
Giáo viên hướng dẫn
Sinh viên thực hiện
MSSV
Lớp
:
:
:
:
Gv. Nguyễn Thị Bích Thủy
Nguyễn Anh Tuấn
0854027452
49B2 - TCNH
LUẬN VĂN: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG LÀ DOANH NGHIỆP TẠI CHI NHÁNH NGHỆ AN – NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM VIETINBANK - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
LUẬN VĂN: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG LÀ DOANH NGHIỆP TẠI CHI NHÁNH NGHỆ AN – NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM VIETINBANK - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
LUẬN VĂN: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG LÀ DOANH NGHIỆP TẠI CHI NHÁNH NGHỆ AN – NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM VIETINBANK 9 10 544