Ktl-icon-tai-lieu

LUẬN VĂN: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CHI NHÁNH NGHỆ AN

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 378 lần   |   Lượt tải: 1 lần
SV: Nguyễn Thị Huyền Trang

MSSV: 0854027440

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP
KHOA
TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG
Sinh viên : Nguyễn Thị Huyền Trang
MSSV : 0854027440
Tên đề tài : NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ
ÁN TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ
PHÁT TRIỂN CHI NHÁNH NGHỆ AN

GVHD: Nguyễn Thị Bích Thủy

1

SV: Nguyễn Thị Huyền Trang

MSSV: 0854027440

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU

Trang

PHẦN 1: Tổng quan về ngân hàng đầu tư và phát triển chi nhánh Nghệ An ............ 3
1.1. Qúa trình hình thành và phát triển..................................................................... 3
1.2. Cơ cấu tổ chức, chức năng và nhiệm vụ............................................................ 5
1.3. Tình hình hoạt động kinh doanh của chi nhánh trong 3 năm gần đây ................ 7
PHẦN 2: Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định tài
chính dự án trong hoạt động cho vay của đơn vị ........................................ 13
1. Quy trình thẩm định dự án tại BIDV.................................................................... 13
2. Kết quả thẩm định tại chi nhánh trong 3 năm gần đây.......................................... 15
2.1. Nội dung thẩm định tại chi nhánh ..................................................................... 15
2.2. Tình hình hoạt động thẩm định dự án của chi nhánh ......................................... 19
3. Minh họa dự án cụ thể ......................................................................................... 20
3.1. Mô tả dự án ...................................................................................................... 20
3.2. Kết quả thẩm định dự án tại BIDV.................................................................... 21
3.3. Nhận xét và hiệu chỉnh ..................................................................................... 30
4. Đánh giá công tác thẩm định................................................................................ 34
4.1. Ưu điểm............................................................................................................ 34
GVHD: Nguyễn Thị Bích Thủy

2

SV: Nguyễn Thị Huyền Trang

MSSV: 0854027440

4.2. Nhược điểm...................................................................................................... 35
4.3. Nguyên nhân .................................................................................................... 35
5. Giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng thẩm định TCDA
trong hoạt động cho vay của ngân hàng BIDV.................
SV: Nguyễn Thị Huyền Trang MSSV: 0854027440
GVHD: Nguyễn Thị Bích Thủy
1
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP
KHOA
TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG
Sinh viên : Nguyn Thị Huyền Trang
MSSV : 0854027440
Tên đề tài : NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH D
ÁN TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ
PHÁT TRIỂN CHI NHÁNH NGHỆ AN
LUẬN VĂN: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CHI NHÁNH NGHỆ AN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
LUẬN VĂN: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CHI NHÁNH NGHỆ AN - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
LUẬN VĂN: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CHI NHÁNH NGHỆ AN 9 10 376