Ktl-icon-tai-lieu

Luận văn: Tăng cường huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Huyện Lộc Hà – Tĩnh Hà Tĩnh

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 769 lần   |   Lượt tải: 4 lần
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP
NGÀNH
TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG
Đề tài: Tăng cường huy động vốn tại Ngân hàng Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn Huyện Lộc Hà – Tĩnh
Hà Tĩnh

MỤC LỤC
Danh mục các chữ viết tắt
Danh mục bảng, biểu, sơ đồ.
Lời mở đầu
Nội dung
Phần 1: Tổng quan về NHNo PTNT Huyện Lộc Hà
1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của NHNo & PTNT VN và
NHNo & PTNT huyện Lộc Hà
1.2 Cơ cấu tổ chức và chức năng các phòng ban
1.3 Tình hình kinh tế xã hội địa phương ảnh hưởng đến hoạt động
kinh doanh ngân hàng
1.4 Tình hình hoạt động kinh doanh của ngân hàng
1.4.1 Các sản phẩm dịch vụ của ngân hàng
1.4.2 Tình hình hoạt động kinh doanh
Phần 2: Thực trạng và giải pháp tăng cường huy động vốn tại
NHNo & PTNT Huyện Lộc Hà
Chương 1:Thực trạng huy động vốn tại NHNo&PTNT huyện
Lộc Hà
1.1 Thực trạng huy động vốn
1.1.1 Huy động vốn theo thời gian
1.1.2 Huy động vốn theo đối tượng
1.1.3 Huy động vốn theo loại tiền
1.1.4 Huy động vốn theo hình thức
1.2 Đánh giá thực trạng huy động vốn tại NHNo&PTNT Huyện
Lộc Hà
1.2.1 Những thành công
1.2.2 Những hạn chế và nguyên nhân
Chương 2: Giải pháp tăng cường huy động vốn tại NHNo & PTNT
Huyện Lộc Hà
2.1 Định hướng chiến lược kinh doanh của NHNo & PTNT Huyện
Lộc Hà trong thời gian tới
2.1.1. Định hướng phát triển của NHNo&PTNT Việt Nam
2.1.2. Định hướng chiến lược kinh doanh của NHNo&PTNT
Huyện Lộc Hà
2.2 Giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả huy động vốn

2.2.1 Tăng cường hoạt động nghiên cứu thị trường,
marketing ngân hàng
2.2.2 Thực hiện chính sách lãi suất linh hoạt hấp dẫn
2.2.3 Đa dạng hóa hình thức huy động vốn
2.2.4 Mở rộng mạng lưới các chi nhánh, phòng giao dịch
trên địa bàn
2.2.5 Thực hiện chính sách khách hàng hợp lý
2.2.6 Đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ công nhân viên
2.2.7 Đầu tư nâng cao cơ sở vật chất của chi nhánh
2.3 Kiến nghị
2.3.1. Đối với NHNN
2.3.2. Đối với NHNo&PTNT Việt Nam
2.3.3. Đối với NHNo&PTNT Huyện Lộc Hà
Kết luận
Tài liệu tham khảo
Nhật kí thực tập
Nhận xét của đơn vị thực tập

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

NHNo&PTNT

: Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông

HĐQT

: Hội đồng quản trị

NHNN

: Ngân hàng nhà nước

NHTM

: Ngân hàng thương mại

CBCNV

: Cán bộ công nhân viên

HĐV

: Huy động vốn

TCTD

: Tổ chức tín dụng

TC

: Tổ chức

DN

: Doanh nghiệp

CNH-HĐH

: Công nghiệp hóa- Hiện đại hóa

KH

: Kì hạn

thôn

DANH MỤC BẢNG, BIỂU, SƠ ĐỒ
1. Sơ đồ 1:Mô hình tổ chức của Chi nhánh NHNo&PTNT Huyện Lộc
Hà
2. Bảng 1.1: Bảng tổng kết tài sản
(Nguồn:Báo cáo tổng kết hoạt động của NHNo & PTNT Huyện
Lộc Hà
3. Bảng...
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP
NGÀNH
TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG
Đề tài: Tăng cường huy động vốn tại Ngân hàng Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn Huyện Lộc Hà – Tĩnh
Hà Tĩnh
Luận văn: Tăng cường huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Huyện Lộc Hà – Tĩnh Hà Tĩnh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luận văn: Tăng cường huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Huyện Lộc Hà – Tĩnh Hà Tĩnh - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Luận văn: Tăng cường huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Huyện Lộc Hà – Tĩnh Hà Tĩnh 9 10 598