Ktl-icon-tai-lieu

Luật Ngân Sách

Được đăng lên bởi Đoàn Quang Sơn
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 1088 lần   |   Lượt tải: 3 lần
v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam
LAWDATA
LuËt
cña Quèc h éi n íc céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
sè 01/2002/QH11 n gµy 16 th¸ng 12 n¨m 2002
vÒ ng©n s¸ch n hµ n íc
§Ó qu¶n thèng nhÊt nÒn tµi chÝnh quèc gia, n©ng cao tÝnh chñ ®éng tr¸ch
nhiÖm cña c¸c c¬ quan, tæ chøc, c¸ nh©n trong viÖc qu¶n lý vµ sö dông ng©n s¸ch nhµ
níc, cñng cè kû luËt tµi chÝnh, sö dông tiÕt kiÖm, cã hiÖu qu¶ ng©n s¸ch vµ tµi s¶n cña
Nhµ níc, t¨ng tÝch lòy nh»m thùc hiÖn c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc theo
®Þnh híng x· héi chñ nghÜa, ®¸p øng yªu cÇu ph¸t triÓn kinh - héi, n©ng cao ®êi
sèng nh©n d©n, b¶o ®¶m quèc phßng, an ninh, ®èi ngo¹i;
C¨n vµo HiÕn ph¸p níc Céng hoµ héi chñ nghÜa ViÖt Nam n¨m 1992 ®·
®îc söa ®æi, sung theo NghÞ quyÕt 51/2001/QH10 ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2001
cña Quèc héi kho¸ X, kú häp thø 10;
LuËt nµy quy ®Þnh vÒ lËp, chÊp hµnh, kiÓm tra, thanh tra, kiÓm to¸n, quyÕt to¸n
ng©n s¸ch nhµ níc vÒ nhiÖm vô, quyÒn h¹n cña quan nhµ níc c cÊp trong
lÜnh vùc ng©n s¸ch nhµ níc.
Ch¬ng I
NH÷NG QUY ®ÞNH CHUNG
§iÒu 1
Ng©n s¸ch nhµ níc toµn c¸c kho¶n thu, chi cña Nhµ níc ®· ®îc quan
nhµ níc cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh ®îc thùc hiÖn trong mét n¨m ®Ó b¶o ®¶m thùc
hiÖn c¸c chøc n¨ng, nhiÖm vô cña Nhµ níc.
§iÒu 2
1. Thu ng©n ch nhµ níc bao m c kho¶n thu th, phÝ, phÝ; c kho¶n
thu ho¹t ®éng kinh tÕ cña Nhµ níc; c¸c kho¶n ®ãng gãp cña c tæ chøc c¸ nh©n;
c kho¶n vn trî; c¸c kho¶n thu kc theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.
2. Chi ng©n s¸ch nhµ níc bao gåm c¸c kho¶n chi ph¸t triÓn kinh- x· héi, b¶o
®¶m qc phßng, an ninh, b¶o ®¶m ho¹t ®éng cña béy nhµ níc; chi tr¶ nî cña Nhµ n-
íc; chi vn trî vµ c¸c kho¶n chi kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p lt.
§iÒu 3
Ng©n s¸ch nhµ níc ®îc qu¶n thèng nhÊt theo nguyªn t¾c p trung d©n chñ,
c«ng khai, minh b¹ch, ph©n c«ng, ph©n cÊp qu¶n lý, g¾n quyÒn n víi tr¸ch
nhiÖm.
Luật Ngân Sách - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luật Ngân Sách - Người đăng: Đoàn Quang Sơn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Luật Ngân Sách 9 10 531