Ktl-icon-tai-lieu

Luật Quốc Tế

Được đăng lên bởi Misa Yến
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 3316 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Những vấn đề cơ bản của Luật quốc tế
- Nghiên cứu các vấn đề pháp lý liên quan đến qu ốc tịch và nh ững vấn đề pháp lý
khác liên quan đến dân cư trong quan hệ quốc tế như chế độ pháp lý c ủa ng ười n ước
ngoài, cư trú chính trị, bảo hộ công dân
- Nghiên cứu các vấn đề pháp lý liên quan đến lãnh th ổ qu ốc gia nh ư khái ni ệm, các
bộ phận cấu thành cũng như tính chất chủ quyền qu ốc gia đối với từng vùng lãnh
thổ, các nguyên tắc chiếm cứ và xác lập chủ quyền quốc gia
- Nghiên cứu các vấn đề pháp lý liên quan đến biên giới qu ốc gia nh ư khái ni ệm,
phân loại và các nguyên tắc xác định BGQG trong những trường hợp cụ thể
- Nghiên cứu khái niệm, cách xác định và quy ch ế pháp lý c ủa các vùng bi ển thu ộc
chủ quyền và quyền chủ quyền quốc gia
- Nghiên cứu các vấn đề pháp lý liên quan đến pháp luật quốc tế điều chỉnh quan hệ ngoại giao và lãnh sự
cũng như cơ cấu tổ chức, chức năng, hoạt động và quyền ưu đãi và miễn trừ dành cho các cơ quan đại diện
ngoại giao, cơ quan lãnh sự và các thành viên của cơ quan.
1. Luật quốc tế là một hệ thống pháp luật độc lập
Luật quốc tế hiện đại là tổng thể những nguyên tắc, những qui phạm pháp luật quốc tế do các chủ thể
tham gia vào quan hệ pháp luật quốc tế xây dựng trên cơ sở tự nguyện & bình đẳng, thông qua đấu tranh &
thương lượng nhằm điều chỉnh mối quan hệ nhiều mặt (chủ yếu là quan hệ chính trị) giữa các chủ thể luật
quốc tế với nhau (trước tiên & chủ yếu giữa các quốc gia) trong những trường hợp cần thiết pháp luật quốc
tế được bảo đảm thi hành bằng những biện pháp cưỡng chế riêng lẻ hoặc tập thể do chính các chủ thể pháp
luật quốc tế thi hành hoặc bằng sức đấu tranh của nhân dân cùng dư luận tiến bộ thế giới. Hệ thống là bao
gồm tổng thể cơ quan, bộ phận mà nó bổ sung, hổ trợ trong một chỉnh thể thống nhất.
Pháp luật quốc gia cũng được hiểu là một hệ thống, mỗi quốc gia có một hệ pháp luật riêng & theo
nghĩa nầy luật quốc tế cũng được coi là một hệ thống pháp luật bao gồm những hệ thống nguyên tắc, những
qui phạm pháp luật quốc tế nhằm điều chỉnh các mối quan hệ giữa các quốc gia với nhau
Luật quốc tế được coi là một hệ thống pháp luật độc lập bởi vì so với hệ thống pháp luật của từng
quốc gia, luật quốc tế có những đặc thù cơ bản mà các dấu hiệu của luật mỗi quốc gia không có các dấu
hiệu đặc thù đó( nói thêm về đặc điểm của luật quốc tế ở câu 2)
2. Khái niệm & đặc điểm cơ bản của luật quốc tế
Khái niệm:Luật quốc tế hiện đại hay còn gọi là công pháp quốc tế là tổng thể những nguyên tắc,
những qui phạm pháp luật quốc t...
Nh ng v n c b n c a Lu t qu c t đề ơ ế
- Nghiên c u các v n pháp liên quan n qu c t ch nh ng v n pháp đề đế đề
khác liên quan n dân c trong quan h qu c t nh ch pháp lý c a ng i n cđế ư ế ư ế độ ườ ướ
ngoài, c trú chính tr , b o h công dânư
- Nghiên c u các v n pháp lý liên quan n lãnh th qu c gia nh khái ni m, các đề đế ư
b ph n c u thành c ng nh tính ch t ch quy n qu c gia i v i t ng vùng lãnh ũ ư đố
th , các nguyên t c chi m c và xác l p ch quy n qu c gia ế
- Nghiên c u các v n pháp liên quan n biên gi i qu c gia nh khái ni m, đề đế ư
phân lo i và các nguyên t c xác nh BGQG trong nh ng tr ng h p c th đị ườ
- Nghiên c u khái ni m, cách xác nh và quy ch pháp c a các vùng bi n thu c đị ế
ch quy n và quy n ch quy n qu c gia
- Nghiên cứu các vấn đề pháp lý liên quan đến pháp luật quốc tế điều chỉnh quan hệ ngoại giao và lãnh sự
cũng như cơ cấu tổ chức, chức ng, hoạt động và quyền ưu đãi và miễn trdành cho các cơ quan đại diện
ngoại giao, cơ quan lãnh sự và các thành viên của cơ quan.
1. Luật quốc tế là một hệ thống pháp luật độc lập
Luật quốc tế hiện đại là tổng thể những nguyên tắc, những qui phạm pháp luật quốc tế do các chủ th
tham gia vào quan hệ pháp luật quốc tế xây dựng trên cơ sở tự nguyện & bình đẳng, thông qua đấu tranh &
thương lượng nhằm điều chỉnh mối quan hệ nhiều mặt (chủ yếu là quan hệ chính trị) giữa các chủ thể lut
quốc tế với nhau (trước tiên & chủ yếu giữa các quốc gia) trong những trường hợp cần thiết pháp luật quốc
tế được bảo đảm thi hành bằng những biện pháp cưỡng chế riêng lẻ hoặc tập thể do chính các chủ thể pháp
luật quốc tế thi hành hoặc bằng sức đấu tranh của nhân dân cùng dư luận tiến bộ thế giới. Hệ thống là bao
gồm tổng thể cơ quan, bộ phận mà nó bổ sung, hổ trợ trong một chỉnh thể thống nhất.
Pháp luật quốc gia cũng được hiểu là một hệ thống, mỗi quốc gia có một hệ pháp luật riêng & theo
nghĩa nầy luật quốc tế cũng được coi là một hệ thống pháp luật bao gồm những hệ thống nguyên tắc, những
qui phạm pháp luật quốc tế nhằm điều chỉnh các mối quan hệ giữa các quốc gia với nhau
Luật quốc tế được coi là một hệ thống pháp luật độc lập bởi vì so với hệ thống pháp luật của từng
quốc gia, luật quốc tế có những đặc thù cơ bản mà các dấu hiệu của luật mỗi quốc gia không có các dấu
hiệu đặc thù đó( nói thêm về đặc điểm của luật quốc tế ở câu 2)
2. Khái niệm & đặc điểm cơ bản của luật quốc tế
Khái niệm:Luật quốc tế hiện đại hay còn gọi là công pháp quốc tế là tổng thể những nguyên tắc,
những qui phạm pháp luật quốc tế do các chủ thể tham gia vào quan hệ pháp lí quốc tế xây dựng trên cơ sở
tự nguyện & bình đẳng, thông qua đấu tranh & thương lượng nhằm điều chỉnh mối quan hệ nhiều mặt (chủ
yếu là quan hệ chính trị) giữa các chủ thể luật quốc tế với nhau (trước tiên & chủ yếu giữa các quốc gia)
trong những trường hợp cần thiết luật quốc tế được bảo đảm thi hành bằng những biện pháp cưỡng chế
Luật Quốc Tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luật Quốc Tế - Người đăng: Misa Yến
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Luật Quốc Tế 9 10 819