Ktl-icon-tai-lieu

LUẬT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

Được đăng lên bởi khoi-tran1
Số trang: 58 trang   |   Lượt xem: 3121 lần   |   Lượt tải: 4 lần
LUẬT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP
SỐ 14/2008/QH12, ngày 03/6/2008

Người trình bày: Nguyễn Thị Cúc
Chủ tịch Hội tư vấn thuế VN
Nguyên Phó Tổng cục trưởng
Tổng cục thuế

Web: 
Email: mangtrithucthue2012@gmail.com
1

Văn bản hướng dẫn
- Luật thuế TNDN SỐ 14/2008/QH12,
ngày 03/6/2008,
- NĐ số 124/2008/NĐ-CP ngày 11 /12/08
 NĐ số: 122/2011/NĐ-CP, ngày 27/
12/2011
- Thông tư 130 /2008/TT-BTC ngày
26/12/08
- TT 18/2011/TT- BTC ngày 10/2/2011
2

Khái niệm, đặc điểm, vai trò của
thuế TNDN
1. Khái niệm
Thuế TNDN là một loại thuế trực thu đánh vào TNCT
của cơ sở SX, KD trong kỳ.
2. Đặc điểm thuế TNDN
- Thuế TNDN là một loại thuế trực thu. Tính chất trực
thu của loại thuế này được biểu hiện ở sự đồng nhất
giữa đối tượng nộp thuế và đối tượng chịu thuế.
- Thuế TNDN đánh vào thu nhập chịu thuế của DN,
mức động viên vào NSNN đối với loại thuế này phụ
thuộc rất lớn vào hiệu quả KD của DN.
3

Khái niệm, đặc điểm, vai trò của
thuế TNDN
3. Vai trò của thuế TNDN
1. Thuế TNDN là khoản thu quan trọng của
NSNN: thuế TNDN trong tổng số thu Ngân
sách Nhà nước do ngành thuế quản lý (trừ LN
dầu thô) năm 2006 là 13,1%; năm 2007 là
12,8 %, năm 2008 là 15,9%, năm 2009 14
%, năm 2010 là 17,1%.
2. Thuế TNDN là công cụ quan trọng của Nhà
nước trong việc điều tiết vĩ mô nền kinh tế
3. Thuế TNDN là một công cụ của Nhà nước
thực hiện chính sách công bằng xã hội


4

NỘI DUNG LUẬT
1. Người nộp thuế:
2. Thu nhập chịu thuế
3. Thu nhập miễn thuế
4. Kỳ tính thuế
5. Xác định TN tính thuế: DT, CP được trừ, không được trừ
6. Thu nhập khác
7. Thuế suất.
8. Phương pháp tính thuế
9. Nơi nộp thuế
10. Ưu đãi đầu tư
11. Giảm thuế khác
12. Chuyển lỗ
13. Quĩ phát triển Khoa học và Công nghệ
14. Giảm gia hạn nộp thuế 15. Hiệu lực thi hành
5

1. Người nộp thuế:
1. Người nộp thuế TNDN là các tổ chức có hoạt động
SX, KD hàng hóa, DV có TNCT:
1.1 DN được thành lập theo quy định của pháp luật Việt
Nam;
1.2. DN được thành lập theo quy định của PL nước
ngoài có cơ sở thường trú hoặc không có cơ sở
thường trú tại VN;
1.3. Tổ chức được thành lập theo Luật hợp tác xã;
1.4. ĐV SN được thành lập theo quy định của PL VN;
1.5. Tổ chức khác có hoạt động SX, KD có thu nhập.


6

1. Người nộp thuế
2. DN có TNCT nộp thuế TNDN:
1. DN được thành lập theo QĐ của pháp luật VN nộp
thuế đối với TNCT phát sinh tại VN và TNCT
phát sinh ngoài VN;
2. DN nước ngoài có CS thường trú tại VN nộp thuế đối
với TNCT phát sinh tại VN và TNCT phát sinh
ngoài VN liên quan đến hoạt động của CS
thường trú đó;
3. DN nước ngoài c...
1
Người trình bày:
Nguyễn Thị Cúc
Chủ tịch Hội tư vấn thuế VN
Nguyên Phó Tổng cục trưởng
Tổng cục thuế
Web: www.tanet.vn
Email: mangtrithucthue2012@gmail.com
LUẬT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP
SỐ 14/2008/QH12, ngày 03/6/2008
LUẬT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
LUẬT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP - Người đăng: khoi-tran1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
58 Vietnamese
LUẬT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP 9 10 440