Ktl-icon-tai-lieu

Lý luận chung về phân tích tài chính – Phương pháp phân tích tài chính – tình hình tài chính và Hiệu quả tài chính qua phân tích tài chính

Được đăng lên bởi Tảng Băng
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 1338 lần   |   Lượt tải: 1 lần
lý luận chung về phân tích tài chính – Phương pháp phân tích tài
chính – tình hình tài chính và Hiệu quả tài chính qua phân tích tài
chính
I- CƠ sở lý luận chung về phân tích tài chính.

1. Khái niệm, đối tượng phân tích tài chính.
1.1. Khái niệm.
Phân tích tài chính là một tập hợp các khái niệm, phương pháp,
công cụ theo một hệ thống nhất định cho phép thu thập và xử lý các thông tin kế
toán cũng như các thông tin khác trong quản lý doanh nghiệp nhằm đưa ra
những đánh giá chính xác, đúng đắn về tình hình tài chính, khả năng và tiềm lực
của doanh nghiệp, giúp nhà quản lý kiểm soát tình hình kinh doanh của doanh
nghiệp, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cũng như dự đoán trước những rủi ro có
thể xảy ra trong tương lai để đưa các quyết định xử lý phù hợp tuỳ theo mục tiêu
theo đuổi.
1.2. Đối tượng của phân tích tài chính.
Để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp cần có các
hoạt động trao đổi điều kiện và kết quả sản xuất thông qua những công cụ tài
chính và vật chất. Chính vì vậy, bất kỳ doanh nghiệp nào cũng phải tham gia vào
các mối quan hệ tài chính đa dạng và phức tạp. Các quan hệ tài chính đó có thể
chia thành các nhóm chủ yếu sau:
Thứ nhất: Quan hệ tài chính giữa doanh nghiệp với Nhà nước. Quan hệ
này biểu hiện trong quá trình phân phối lại tổng sản phẩm xã hội và thu nhập
quốc dân giữa ngân sách Nhà nước với các doanh nghiệp thông qua các hình
thức:
- Doanh nghiệp nép các loại thuế vào ngân sách theo luật định.
- Nhà nước cấp vốn kinh doanh cho các doanh nghiệp (DNNN) hoặc
tham gia với tư cách người góp vốn (Trong các doanh nghiệp sở hữu hỗn hợp).

Thứ hai: Quan hệ tài chính giữa doanh nghiệp với thị trường tài chính
và các tổ chức tài chính. Thể hiện cụ thể trong việc huy động các nguồn vốn dài
hạn và ngắn hạn cho nhu cầu kinh doanh:
- Trên thị trường tiền tệ đề cập đến việc doanh nghiệp quan hệ với các
ngân hàng, vay các khoản ngắn hạn, trả lãi và gốc khi đến hạn.
- Trên thị trường tài chính, doanh nghiệp huy động các nguồn vốn dài
hạn bằng cách phát hành các loại chứng khoán (Cổ phiếu, trái phiếu) cũng như
việc trả các khoản lãi, hoặc doanh nghiệp gửi các khoản vốn nhàn rỗi vào ngân
hàng hay mua chứng khoán của các doanh nghiệp khác.
Thứ ba: Quan hệ tài chính giữa doanh nghiệp với các thị trường khác
huy động các yếu tố đầu vào (Thị trường hàng hoá, dịch vụ lao động...) và các
quan hệ để thực hiện tiêu thụ sản phẩm ở thị trường đầu ra (Với các đại lý, các
cơ quan xuất nhập khẩu, thương mại...)
Thứ tư: Quan hệ tài chính phát sinh trong ...
lý luận chung về phân tích tài chính – Phương pháp phân tích tài
chính – tình hình tài chính và Hiệu quả tài chính qua phân tích tài
chính
I- CƠ sở lý luận chung về phân tích tài chính.
1. Khái niệm, đối tượng phân tích tài chính.
1.1. Khái niệm.
Phân tích tài chính một tập hợp các khái niệm, phương pháp,
công cụ theo một hệ thống nhất định cho phép thu thập và xử lý các thông tin kế
toán cũng như các thông tin khác trong quản doanh nghiệp nhằm đưa ra
những đánh giá chính xác, đúng đắn về tình hình tài chính, khả năng và tiềm lực
của doanh nghiệp, giúp nhà quản kiểm soát tình hình kinh doanh của doanh
nghiệp, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cũng như dự đoán trước những rủi ro
thể xảy ra trong tương lai để đưa các quyết định xử lý phù hợp tuỳ theo mục tiêu
theo đuổi.
1.2. Đối tượng của phân tích tài chính.
Để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp cần c
hoạt động trao đổi điều kiện kết quả sản xuất thông qua những công cụ tài
chính và vật chất. Chính vì vậy, bất kỳ doanh nghiệp nào cũng phải tham gia vào
các mối quan hệ tài chính đa dạng phức tạp. Các quan hệ tài chính đó thể
chia thành các nhóm chủ yếu sau:
Thứ nhất: Quan hệ tài chính giữa doanh nghiệp với Nhà nước. Quan hệ
này biểu hiện trong quá trình phân phối lại tổng sản phẩm hội thu nhập
quốc dân giữa ngân sách Nhà nước với các doanh nghiệp thông qua các hình
thức:
- Doanh nghiệp nép các loại thuế vào ngân sách theo luật định.
- Nhà nước cấp vốn kinh doanh cho các doanh nghiệp (DNNN) hoặc
tham gia với tư cách người góp vốn (Trong các doanh nghiệp sở hữu hỗn hợp).
Lý luận chung về phân tích tài chính – Phương pháp phân tích tài chính – tình hình tài chính và Hiệu quả tài chính qua phân tích tài chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lý luận chung về phân tích tài chính – Phương pháp phân tích tài chính – tình hình tài chính và Hiệu quả tài chính qua phân tích tài chính - Người đăng: Tảng Băng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
Lý luận chung về phân tích tài chính – Phương pháp phân tích tài chính – tình hình tài chính và Hiệu quả tài chính qua phân tích tài chính 9 10 974