Ktl-icon-tai-lieu

LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TÀI CHÍNH

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 323 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ
TÀI CHÍNH
CHƯƠNG 1
TS. NGUYỄN VĨNH HÙNG
 
12/20/09

TS Nguyễn Vĩnh Hùng

1

NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
 Khái quát sự ra đời và phát triển phạm

trù tài chính
 Bản chất tài chính
 Chức năng tài chính
 Hệ thống tài chính

12/20/09

TS Nguyễn Vĩnh Hùng

2

KHÁI QUÁT
 Khái niệm tài chính
 Theo

nghĩa hẹp, tài chính được hiểu như

là:
thu - chi tiền tệ của chính phủ.
 Hoạt động tín dụng, làm ảnh hưởng cung
tiền.


quan điểm hiện đại, tài chính phản
ánh hoạt động chuyển giao tiền tệ để thỏa
mãn các nhu cầu của các chủ thể kinh tế.

 Theo

12/20/09

TS Nguyễn Vĩnh Hùng

3

KHÁI QUÁT
 Sự ra đời và phát triển phạm trù tài chính gắn

liền với sự phát triển của tiền tệ và nền kinh tế
hàng hóa.
 Tài chính gắn với các chủ thể sử dụng => hình
thành các khâu tài chính:
Tài chính công
 Tài chính doanh nghiệp
 Tài chính cá nhân và hộ gia đình


 Ngày nay tài chính trở thành ngành khoa học.
 Khoa học tài chính được hỗ trợ rất nhiều từ
12/20/09

khoa học toán ứng dụng.

TS Nguyễn Vĩnh Hùng

4

BẢN CHẤT TÀI CHÍNH
 Nguồn tài chính

Theo nghĩa hẹp: khối tiền có tính lỏng cao
 Theo nghĩa rộng: bao gồm các loại tài sản tài
chính và các loại tài sản khác có khả năng
chuyển hóa thành tiền


 Phân theo phạm vi, nguồn tài chính gồm:

Nguồn tài chính trong nước;
 Nguồn tài chính nước ngoài:
 Bù đắp sự mất cân đối cán cân thanh toán
 Bù đắp sự mất cân đối tiết kiệm - đầu tư
trong nước


12/20/09

TS Nguyễn Vĩnh Hùng

5

NHẮC LẠI
 Tài chính là gì?
 Bản chất của tài chính?
 Chức năng của tài chính?
 Hệ thống tài chính và mối quan hệ của yếu

tố trong hệ thống

12/20/09

TS Nguyễn Vĩnh Hùng

27

ĐỌC THÊM VỀ
HỆ THỐNG TÀI CHÍNH
 Hệ thống tài chính nước Mỹ

 Cải cách hệ thống tài chính Việt Nam năm 2006 c

12/20/09

TS Nguyễn Vĩnh Hùng

28

...
TS Nguy n Vĩnh Hùng
12/20/09
1
LÝ LU N C B N V Ơ
TÀI CHÍNH
CH NG 1ƯƠ
TS. NGUY N VĨNH HÙNG
LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TÀI CHÍNH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TÀI CHÍNH - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TÀI CHÍNH 9 10 161