Ktl-icon-tai-lieu

Lý luận tài chính

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 202 trang   |   Lượt xem: 2815 lần   |   Lượt tải: 2 lần
CHÖÔNG 1

LYÙ LUAÄN CÔ BAÛN

TAØI
CHÍNH
VEÀ

1

1 Tieàn ñeà ra ñôøi vaø phaùt trieån taøi chính(TC)
- Nguyeân nhaân cô baûn: neàn kinh teá H- T
- Nguyeân nhaân tröïc tieáp :söï ra ñôøi cuûa nhaø nöôùc
2 Baûn chaát cuûa TC
2.1 Nguoàn taøi chính
- Caên cöù veà hình thöùc toàn taïi nguoàn TC bieåu hieän
qua 2 daïng:
+ Tieàn teä (chuû yeáu) Nguoàn TC naøy vaân ñoäng ñoäc
laäp trong quaù trình phaân phoái (PP) ñeå hình thaønh vaø
söû duïng caùc quyõ tieàn teä (cuaû caùc chuû theå: nhaø nöôùc,
doanh nghieäp, caù nhaân) nhaèm ñaùp öùng cho nhöõng muïc
tieâu KT vó moâ vaø vi moâ
+ Hieän vaäät: Nguoàn TC naøy coù khaû naêng tieàn teä
hoùa döôùi taùc ñoäng cuûa ngoaïi löïc
- Caên cöù veà phaïm vi vaän ñoäng nguoàn TC bao goàm:
+ Nguoàn TC töø noäi löïc
+ Nguoàn TC töø ngoaïi löïc
2

- Caên cöù vaøo phöông thöùc huy ñoäng
Huy ñoäng theo phöông thöùc cöôõng cheá (thu ế,..)
Huy ñoäng theo phöông thöùc töï nguyeän (BHXH,…)
Huy ñoäng theo phöông thöùc vay (traùi phieáu)
2.2 Baûn chaáât TC :
TC phaûn aùnh heä thoáng caùc moái quan heä KT giöõa caùc
chuû theå vôùi nhau trong quaù trình phaân phoái
nhöõng nguoàn löïc TC
- Quan heä KTeá giöõa nhaø nöôùc vaø doanh nghieäp
- Quan heä KTeá giöõa nhaø nöôùc vaø daân cö
- Quan heä KTeá giöõa nhaø nöôùc vaø caùc cô quan
quaûn lyù nhaø nöôùc, caùc ñôn vò söï nghieäp…
- Quan heä KTeá giöõa caùc doanh nghieäp vôùi
thò tröôøng
- Quan heä KTeá trong noâò boä doanh nghieäp
3

3-Chöùc naêng TC
3.1 Huy ñoäng nguoàn löïc TC
Laø moät quaù trình toå chöùc tìm kieám, huy ñoäng
caùc nguoàn löïc TC döôùi nhieàu hình thöùc, cô cheá,
phöông phaùp ñeå thöïc hieän muïc tieâu ñaõ xaùc ñònh
. Nguoàn löïc TC:
- caên cöù vaøo hình thöùc huy ñoäng
- caên cöù vaøo phaïm vi huy ñoäng
- caên cöù vaøo phöông thöùc huy ñoäng…
. Qui moâ huy ñoäng phuï thuoäc vaøo nhieàu yeáu toá:
nhu caàu voán, khaû naêng khai thaùc nguoàn TC
treân thò tröôøng, möùc thu nhaäp, yù thöùc tieát
kieäm-ñaàu tö cuûa coâng chuùng, möùc ñoä phaùt
trieån cuûa TTTC…
4

+ Caùc chuû theå nhaø nöôùc, doanh nghieäp, caù
nhaân khi huy ñoäïng voán seõ vaän duïng nhieàu
caùch thöùc ña daïng thích hôïp
+ Quaù trình huy ñoäng voán caàn ñaûm baûo moái
quan heä veà lôïi ích kinh teá giöõa caùc chuû theå
tham gia
+Huy ñoäng nguoàn löïc TC taïo neân moái quan
heä ñieàu tieát voán giöõa caùc khaâu trong heä
thoáng TC

5

3.2-Phaân boå nguoàn löïc TC
Laø quaù trình söû duïng phaân chia nguoàn löïc TC
ñaõ huy ñoäng theo moät cô caáu hôïp lyù ñeå mang laïi
söï hoaït ñoäng hieäu quaû
+Quaù trình ph...
1
CHÖÔNG 1
LYÙ LUAÄN CÔ BAÛN
 TAØI
CHÍNH
Lý luận tài chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lý luận tài chính - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
202 Vietnamese
Lý luận tài chính 9 10 974