Ktl-icon-tai-lieu

Lý thuyết kiểm toán

Được đăng lên bởi ruacon123
Số trang: 179 trang   |   Lượt xem: 9211 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lý thuyết kiểm toán
Người trình bày: TS Lê Văn Luyện
CN khoa Kế toán - Kiểm toán

1

Kết cấu chương trình
Chương 1: Tổng quan về kiểm toán
Chương 2: Hệ thống kiểm soát nội bộ
Chương 3: Các khái niệm cơ bản trong kiểm
toán
Chương 4: Phương pháp kiểm toán và kỹ
thuật chọn mẫu trong kiểm toán
Chương 5: Quy trình kiểm toán và báo cáo
kiểm toán
2

Chương 1
Tổng quan về kiểm toán
-

-

-

Vai trò của kiểm toán và lịch sử hình thành và phát triển
của kiểm toán
Bản chất của kiểm toán
Đối tượng, chức năng của kiểm toán và mối quan hệ
giữa kế toán với kiểm toán
Các loại hình tổ chức kiểm toán
Kiểm toán viên
Tổ chức và hoạt động của công ty kiểm toán độc lập
Chuẩn mực kiểm toán
Kiểm toán trong môi trường ứng dụng công nghệ thông
tin
3

I- Vai trò của kiểm toán, lịch sử ra
đời và phát triển của kiểm toán
1- Vai trò của Kiểm toán
2- Lịch sử ra đời và phát triển của kiểm toán

4

1- Vai trò của kiểm toán
Nhu cầu về thông tin tin cậy
Làm thế nào để biết thông tin có tin cậy
hay không?
Căn cứ để xác định độ tin cậy của thông
tin
Vai trò của kiểm toán

5

2- Lịch sử hình thành và phát triển
Kiểm toán - “Audit” gốc từ tiếng la tinh
“Audire”, nghĩa là “Nghe”, là hoạt động đã
có từ rất lâu.
Kiểm tóan thời kỳ cổ đại
Kiểm toán thời kỳ trung đại và cận hiện đại
Kiểm toán thời kỳ cách mạng công nghiệp
Kiểm toán đầu thế kỷ XX đến nay
6

Quá trình hình thành
=> Sự hình thành của kiểm toán do có sự tách
rời giữa quyền sở hữu và chức năng quản
lý; sự ra đời của công ty cổ phần, thị trường
chứng khoán phát triển => nhu cầu giải
quyết các mâu thuẫn giữa người cung cấp
và người sử dụng thông tin => KTĐL đã ra
đời &PT.

7

Quá trình hình thành…
Hình thành từ chức năng tự kiểm tra kế
toán
Sự ra đời của kiểm toán nhà nước và kiểm
toán nội bộ.

8

⇒ Sự hình thành và phát triển
của kiểm toán
- Phát triển từ chức năng tự kiểm tra của kế toán > chức năng kiểm tra độc lập
- Từ kiểm toán chi tiết -> Kiểm toán tổng quát
- Nhu cầu trở thành một lĩnh vực kinh doanh dịch
vụ và xuất khẩu
- Nhu cầu quản lý nhà nước và của nhà quản lý
=> Hình thành các tổ chức kiểm toán độc lập,
kiểm toán nhà nước và kiểm toán nội bộ

9

II- Bản chất của kiểm toán
1- Bản chất của kiểm toán
Kiểm toán là 1 quá trình tích luỹ (thu thập) và đánh giá
bằng chứng về những thông tin có thể định lượng
được của 1 thực thể kinh tế để xác định và báo cáo về
mức độ phù hợp giữa những thông tin đó với các tiêu
chuẩn đã được thiết lập. Kiểm toán cần được thực

hiện bởi một người độc lập và thành thạo.

10

Bản chất của kiểm...
1
Lý thuy
Lý thuy
ế
ế
t ki
t ki
m to
m to
á
á
n
n
Ngư
Ngư
i tr
i tr
ì
ì
nh b
nh b
à
à
y:
y:
TS Lê Văn Luy
TS Lê Văn Luy
n
n
CN khoa K
CN khoa K
ế
ế
to
to
á
á
n
n
-
-
Ki
Ki
m to
m to
á
á
n
n
Lý thuyết kiểm toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lý thuyết kiểm toán - Người đăng: ruacon123
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
179 Vietnamese
Lý thuyết kiểm toán 9 10 173