Ktl-icon-tai-lieu

Lý thuyết Lợi thế so sánh và các gợi ý

Được đăng lên bởi lqlamquoc
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 1397 lần   |   Lượt tải: 1 lần
1

Phần I: Các lý thuyết kinh tế

LÝ THUYẾT LỢI THẾ SO SÁNH VÀ GỢI Ý ĐỐI VỚI
VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH PHÁT TRIỂN HIỆN NAY
PGS. TS. Nguyễn Xuân Thiên

Mở đầu
Lý thuyết thương mại quốc tế là một hệ thống lý thuyết hoàn chỉnh, phát triển từ thấp lên
cao, từ đơn giản đến phức tạp. Trong các lý thuyết kinh tế thì lý thuyết thương mại được coi là
phát triển nhất và có tính hệ thống lô gíc với nhau. Lý thuyết sau bao giờ cũng có sự kế thừa
và phát triển của lý thuyết trước và mang tính khoa học ngày càng cao, ngày càng sát với thực
tiễn. Trải qua nhiều thế kỷ, thực tiễn thường xuyên biến đổi, xã hội ngày càng hiện đại văn
minh; nhưng các tư tưởng của Chủ nghĩa Trọng thương, lý thuyết lợi thế tuyệt đối của Adam
Smith, đặc biệt là lý thuyết lợi thế so sánh của David Ricardo vẫn còn sống mãi, vẫn được
những con người của xã hội hiện đại tiếp tục nghiên cứu và vận dụng vào đời sống thực tiễn
của mỗi quốc gia. Vậy lợi thế so sánh là gì? Lý thuyết lợi thế so sánh của David Ricardo đã
được phát triển như thế nào? Tuy nhiên, trong phạm vi bài viết này không thể trình bày và
phân tích hết sự phát triển của lý thuyết lợi thế so sánh. Trong bối cảnh hiện nay, Việt Nam
vận dụng lý thuyết lợi thế so sánh như thế nào?
Bài viết này sẽ góp phần làm rõ những câu hỏi nêu ra ở trên và đưa ra một số gợi ý đối
với Việt Nam nhằm vận dụng lý thuyết lợi thế so sánh trong bối cảnh phát triển hiện nay.

1. Lý thuyết lợi thế so sánh của David Ricardo
Năm1817, Ricardo đã cho ra đời tác phẩm Nguyên lý của Kinh tế chính trị và thuế khoá,
trong đó ông đã đề cập tới lợi thế so sánh (Comparative advantage). Khái niệm này chỉ khả
năng sản xuất của một sản phẩm với chi phí thấp hơn so với sản xuất các sản phẩm khác. Lý
thuyết của Ricardo được xây dựng trên một số giả thiết, nhằm làm cho vấn đề nghiên cứu trở
nên đơn giản và trực tiếp hơn.
Các giả thiết của Ricardo
 Mọi nước có lợi về một loại tài nguyên và tất cả các tài nguyên đã được xác định.
 Các yếu tố sản xuất dịch chuyển trong phạm vi 1 quốc gia
 Các yếu tố sản xuất không được dịch chuyển ra bên ngoài
 Mô hình của Ricardo dựa trên học thuyết về giá trị lao động
 Công nghệ của hai quốc gia như nhau
 Chi phí sản xuất là cố định
 Sử dụng hết lao động (lao động được thuê mướn toàn bộ)
 Nền kinh tế cạnh tranh hoàn hảo
 Chính phủ không can thiệp vào nền kinh tế
 Chi phí vận chuyển bằng không
 Phân tích mô hình thương mại có hai quốc gia và hai hàng hoá
Quy luật lợi thế so sánh
Quy luật lợi thế so sánh mà Ricardo rút ra là: mỗi quốc gia ...
Phn I: Các lý thuyết kinh tế
1
LÝ THUYẾT LỢI THẾ SO SÁNH VÀ GỢI Ý ĐỐI VỚI
VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH PHÁT TRIỂN HIỆN NAY
PGS. TS. Nguyễn Xuân Thiên
Mở đầu
Lý thuyết thương mại quốc tế là một hệ thống lý thuyết hoàn chỉnh, phát triển từ thấp lên
cao, t
ừ đơn giản đến phức tạp. Trong các lý thuyết kinh tế thì lý thuyết thương mại được coi là
phát tri
ển nhất và tính hthống gíc với nhau. thuyết sau bao giờ cũng sự kế thừa
và phát triển của lý thuyết trước và mang tính khoa học ngày càng cao, ngày càng sát với thực
tiễn. Trải qua nhiều thế kỷ, thực tiễn thường xuyên biến đổi, xã hội ngày càng hiện đại văn
minh; nhưng các tưởng của Chủ nghĩa Trọng thương, l
ý thuyết lợi thế tuyệt đối của Adam
Smith, đặc biệt l
à thuyết lợi thế so sánh của David Ricardo vẫn còn sống mãi, vẫn được
những con người của xã hội hiện đại tiếp tục nghiên cứu và vận dụng vào đời sống thực tiễn
của mỗi quốc gia. Vậy lợi thế so sánh là gì? thuyết lợi thế so sánh của David Ricardo đã
được phát triển như thế nào? Tuy nhiên, trong phạm vi bài viết này không thtrình bày
phân tích h
ết sự phát triển của thuyết lợi thế so sánh. Trong bối cảnh hiện nay, Việt Nam
vận dụng lý thuyết lợi thế so sánh như thế nào?
Bài vi
ết này sgóp phần làm những câu hỏi nêu ra ở trên đưa ra một số gợi ý đối
với Việt Nam nhằm vận dụng lý thuyết lợi thế so sánh trong bối cảnh phát triển hiện nay.
1. Lý thuyết lợi thế so sánh của David Ricardo
Năm1817, Ricardo đã cho ra đời tác phẩm Nguyên của Kinh tế chính trị và thuế khoá,
trong đó ông đã đề cập tới lợi thế so sánh (Comparative advantage). Khái niệm này chkhả
năng sản xuất của một sản phẩm với chi phí thấp hơn so với sản xuất các sản phẩm khác.
thuyết của Ricardo được xây dựng trên một số giả thiết, nhằm làm cho vấn đề nghiên cứu trở
nên đơn giản v
à trực tiếp hơn.
Các giả thiết của Ricardo
Mọi nước có lợi về một loại tài nguyên và tất cả các tài nguyên đã được xác định.
Các yếu tố sản xuất dịch chuyển trong phạm vi 1 quốc gia
Các yếu tố sản xuất không được dịch chuyển ra bên ngoài
Mô hình của Ricardo dựa trên học thuyết về giá trị lao động
Công nghệ của hai quốc gia như nhau
Chi phí sản xuất là cố định
Sử dụng hết lao động (lao động được thuê mướn toàn bộ)
Nền kinh tế cạnh tranh hoàn hảo
Chính phủ không can thiệp vào nền kinh tế
Chi phí vận chuyển bằng không
Phân tích mô hình thương mại có hai quốc gia và hai hàng h
Quy luật lợi thế so sánh
Quy luật lợi thế so sánh mà Ricardo rút ra là: mỗi quốc gia nên chuyên môn hoá vào sản
xuất và xuất khẩu sản phẩm mà quốc gia đó lợi thế so sánh và nhập khẩu sản phẩm mà
qu
ốc gia đó không có lợi thế so sánh.
Lý thuyết Lợi thế so sánh và các gợi ý - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lý thuyết Lợi thế so sánh và các gợi ý - Người đăng: lqlamquoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Lý thuyết Lợi thế so sánh và các gợi ý 9 10 361