Ktl-icon-tai-lieu

Lý thuyết nghiệp vụ ngân hàng

Được đăng lên bởi lanchinguyen92
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 944 lần   |   Lượt tải: 2 lần
NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG 2

Câu 1: Hồ sơ vay vốn bao gồm những loại hồ sơ nào? Mục đích của Ngân Hàng khi
yêu cầu phải có đủ các loại hồ sơ này?
Ngân Hàng tiến hành tiếp nhận, kiểm tra, đông thời lập danh mục hồ sơ các loại sau:
1. Giấy đề nghị vay vốn
2. Hồ sơ pháp lý : các giấy tờ chứng minh năng lực pháp lý của khách hàng

+ Doanh nghiệp: giấy phép thành lập, đăng ký kinh doanh, qd bổ nhiệm GĐ….
+ Cá nhân: giấy CMND, sổ hộ khẩu, giấy phép kinh doanh…
3. Hồ sơ tài chính: các tài liệu chứng minh khả năng tài chính của khách hàng nản
vay: như báo cáo tài chính, biên bản góp vốn…
4. Hồ sơ khoản vay: các tài liệu chứng minh cách KH sử dụng vốn vay như phương

án sản xuất kinh doanh.
5. Hồ sơ đảm bảo tiền vay: bảng kê khai tài sản bảo đảm tiền vay, giấy tờ pháp lý…
6. Các giấy tờ khác liên quan đến việc vay vốn.
Mục Đích:


Tìm kiếm những tình huống có thể xảy ra dẫn đến rủi ro Ngân Hàng, dự đoán
khả năng khắc phục rủi ro đó, dự kiến những biện pháp giảm thiểu rủi ro và



hạn chế tổn thất của Ngân Hàng
Phân tích tính chân thật của những thông tin đã thu nhập từ phía KH làm cơ sở
cho việc ra quyết định cho vay.

Câu 4:Hệ thống xếp hạng tín dụng nộ bộ là gì? Mục đích của nó?
Khái niệm:
Là hệ thống xếp hạng khách hàng của một hệ thống NHTM. Hệ thống là một công cụ đo
lường rủi ro tín dụng thông qua phương pháp đánh gía khách hàng bằng thang điểm
thống nhất dựa vào các thông tin tài chính và phi tài chính của khách hàng có quan hệ tín
dụng với Ngân Hàng.
Mục đích:


Phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro tín dụng

 HTXHTDNB là công cụ để các NHTM thực hiện phân loại nợ (TSTD)

theo thông lệ quốc tế.
 HTXHTDNB là căn cứ để phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro.
 HTXHTDNB cũng trợ giúp cho NHTM tính toán trích lập dự phòng rủi ro,


phục vục cho việc lập BCTC theo chuẩn mực BCTC quốc tế.
Phục vụ quản lý tín dụng toàn hệ thống một Ngân Hàng
 Hệ thống sẽ trợ giúp NHTM đánh gía chất lượng của toàn bộ danh mục tín
dụng ,xác định một cách hợp lý ,chính xác tổn thất tín dụng theo từng dòng
sản phẩm hoặc lĩnh vực hay ngành kinh tế, phân tích được rủi ro và lợi
nhuận của dòng sản phẩm.
 Mục đích: phát triển chiến lược marketing nhằm hướng tới KH có ít rủi ro
hơn để có thể xây dựng danh mục tín dụng có chất lượng cao.
 Các mức xếp hạng là cơ sở để NHTM xây dựng các quy trình tín dụng và
chính sách khách hàng ( xác định lãi suất, thủ tục tín dụng….)trên toàn hệ



thống NHTM một cách đồng bộ, rõ ràng, hiệu quả và nhất quán.
Phục vụ quản lý tín dụng tại các chi...
NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG 2
Câu 1: Hồ vay vốn bao gồm những loại hồ nào? Mục đích của Ngân Hàng khi
yêu cầu phải có đủ các loại hồ sơ này?
Ngân Hàng tiến hành tiếp nhận, kiểm tra, đông thời lập danh mục hồ sơ các loại sau:
1. Giấy đề nghị vay vốn
2. Hồ sơ pháp lý : các giấy tờ chứng minh năng lực pháp lý của khách hàng
+ Doanh nghiệp: giấy phép thành lập, đăng ký kinh doanh, qd bổ nhiệm GĐ….
+ Cá nhân: giấy CMND, sổ hộ khẩu, giấy phép kinh doanh…
3. Hồ tài chính: các tài liệu chứng minh khả năng tài chính của khách hàng nản
vay: như báo cáo tài chính, biên bản góp vốn…
4. Hồ sơ khoản vay:c tài liệu chứng minh cách KH sử dụng vốn vay như phương
án sản xuất kinh doanh.
5. Hồ sơ đảm bảo tiền vay: bảng kê khai tài sản bảo đảm tiền vay, giấy tờ pháp lý…
6. Các giấy tờ khác liên quan đến việc vay vốn.
Mục Đích:
Tìm kiếm những tình huống thể xảy ra dẫn đến rủi ro Ngân Hàng, dự đoán
khả năng khắc phục rủi ro đó, dự kiến những biện pháp giảm thiểu rủi ro
hạn chế tổn thất của Ngân Hàng
Phân tích tính chân thật của những thông tin đã thu nhập từ phía KH làm cơ sở
cho việc ra quyết định cho vay.
Câu 4:Hệ thống xếp hạng tín dụng nộ bộ là gì? Mục đích của nó?
Khái niệm:
hệ thống xếp hạng khách hàng của một hệ thống NHTM. Hệ thống một công cụ đo
lường rủi ro tín dụng thông qua phương pháp đánh gía khách hàng bằng thang điểm
thống nhất dựa vào các thông tin tài chính và phi tài chính của khách hàng có quan hệ tín
dụng với Ngân Hàng.
Mục đích:
Phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro tín dụng
Lý thuyết nghiệp vụ ngân hàng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lý thuyết nghiệp vụ ngân hàng - Người đăng: lanchinguyen92
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Lý thuyết nghiệp vụ ngân hàng 9 10 809