Ktl-icon-tai-lieu

LÝ THUYẾT SÓNG ELLIOTT (ELLIOTT WAVE THEORY)

Được đăng lên bởi tuelinhpy
Số trang: 43 trang   |   Lượt xem: 4529 lần   |   Lượt tải: 16 lần
LÝ THUYẾT SÓNG ELLIOTT (ELLIOTT WAVE THEORY)
Lời mở đầu: Lý thuyết sóng Elliott là một phân nhánh rất phức tạp và cũng rất lý thú
trong phân tích kỹ thuật. Để am hiểu nó thì cần phải có phương pháp nghiên cứu khoa
học.
Nội dung chương lý thuyết sóng Elliott bao gồm các phần sau:
(1) Giới thiệu chung về lý thuyết sóng Elliott
(2) Lý thuyết cơ bản
(3) Phân tích chi tiết các mô hình sóng Elliott
(4) Phương pháp vẽ kênh giá và kết hợp tỷ lệ Fibonacci trong lý thuyết sóng Elliott
PHẦN 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ LÝ THUYẾT SÓNG ELLIOTT
BÀI 01: Giới thiệu chung về lý thuyết sóng Elliott
Nguyên lý sóng Elliott được Ralph Nelson Elliott khám phá vào thập niên 1930. Thời đó
ông Elliott đã nhận thấy rằng các thị trường chứng khoán không hành xử trong một kiểu
hỗn loạn nào cả mà dao động trong một trật tự nhất định theo những chu kỳ có tính lặp
lại, phản ánh những hành động và cảm xúc của con người được gây ra bởi những ảnh
hưởng bên ngoài hoặc tâm lý đám đông.

Elliott giải thích rằng sự dao động lên hay xuống của tâm lý đám đông luôn luôn cho thấy
những mô hình lặp đi lặp lại giống nhau theo các phân đoạn khác nhau cái mà sau đó, khi
phân chia các phân đoạn đó ông đã đặt cho nó cái tên là “các bước sóng” nhờ đó Elliott
đã khám phá bản chất phân đoạn của hành động thị trường. Ông đã có thể phân tích các
thị trường một cách chuyên sâu hơn, nhận diện những đặc trưng riêng biệt của những mô
hình sóng đồng thời đưa ra những dự báo thị trường chi tiết dựa vào những mô hình sóng
mà ông nhận diện.
Sự phân đoạn là những cấu trúc toán học trên một phạm vi thậm chí nhỏ song hoàn toàn
tự lặp lại. Những mô hình mà Elliott khám phá được xây dựng theo cùng phương pháp.
Chẳng hạn mô hình sóng chủ (impulsive wave) thường đi theo xu hướng chính luôn thể
hiện 5 bước sóng trong mô hình của nó. Trong một phạm vi nhỏ hơn thì mỗi một bước
sóng chủ trong mô hình sóng chủ đó lại chứa 5 bước sóng nhỏ. Trong mô hình sóng nhỏ
này thì nó cũng tự lặp lại kiểu các bước sóng. Đó là hiện tượng sóng trong sóng.

Chỉ khá lâu sau thì sự phân đoạn mới được các nhà khoa học thừa nhận. Vào thập niên
1980, nhà khoa học Mandelbrot đã chứng minh sự tồn tại của sự phân đoạn trong cuốn
sách “Hình học phân đoạn của tự nhiên” của ông. Mandelbrot đã thừa nhận cấu trúc phân
đoạn trong nhiều đối tượng và hình thái sự sống, một hiện tượng mà Elliott đã hiểu vào
thập niên 1930.
Vào thập niên 1970, Nguyên lý sóng Elliott đã giành được sự phổ biến nhờ công trình
nghiên cứu của Frost và Prechter. Họ đã xuất bản một cuốn s...
LÝ THUYẾT SÓNG ELLIOTT (ELLIOTT WAVE THEORY)
Lời mở đầu: Lý thuyết sóng Elliott là một phân nhánh rất phức tạp và cũng rất lý thú
trong phân tích kthuật. Để am hiểu nó thì cần phải có phương pháp nghiên cứu khoa
học.
Nội dung chương lý thuyết sóng Elliott bao gồm các phần sau:
(1) Giới thiệu chung vlý thuyết sóng Elliott
(2) Lý thuyết cơ bản
(3) Phân tích chi tiết các mô hình sóng Elliott
(4) Phương pháp vẽ kênh gvà kết hợp tỷ lệ Fibonacci trong lý thuyết sóng Elliott
PHẦN 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ LÝ THUYẾT SÓNG ELLIOTT
BÀI 01: Giới thiệu chung về lý thuyết sóng Elliott
Nguyên lý sóng Elliott được Ralph Nelson Elliott khám phá vào thập niên 1930. Thời đó
ông Elliott đã nhận thấy rằng các thị trường chứng khoán không hành xử trong một kiểu
hỗn loạn nào cả mà dao động trong một trật tự nhất định theo những chu kỳ có tính lặp
lại, phản ánh những hành động và cảm xúc của con người được gây ra bởi những ảnh
hưởng bên ngoài hoặc tâm lý đám đông.
LÝ THUYẾT SÓNG ELLIOTT (ELLIOTT WAVE THEORY) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
LÝ THUYẾT SÓNG ELLIOTT (ELLIOTT WAVE THEORY) - Người đăng: tuelinhpy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
43 Vietnamese
LÝ THUYẾT SÓNG ELLIOTT (ELLIOTT WAVE THEORY) 9 10 467