Ktl-icon-tai-lieu

lý thuyết về danh mục đầu tư

Được đăng lên bởi Anh Tuan
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 1615 lần   |   Lượt tải: 0 lần
GVHD: TS Diệp Gia Luật

Nhóm 4 – Lý Thuyết Về Danh Mục Đầu Tư

MỤC LỤC
CHƢƠNG 1: LÝ THUYẾT VỀ DANH MỤC ĐẦU TƢ
I. Tổng quan về danh mục đầu tƣ .............................................................................. 3
1. Khái niệm ..................................................................................................... 3
2. Các loại tài sản trong danh mục đầu tƣ ...................................................... 3
II. Lợi nhuận và rủi ro của danh mục đầu tƣ ............................................................ 4
1. Lợi nhuận của danh mục đầu tƣ. ................................................................ 4
2. Rủi ro của danh mục đầu tƣ ........................................................................ 5
2.1

Khái niệm ................................................................................................... 5

2.2 Đo lƣờng rủi ro ......................................................................................... 5
2.2.1 Lợi nhuận kỳ vọng và độ lệch chuẩn: ................................................... 5
2.2.2 Hệ số biến đổi (coefficient of variation) ................................................ 7
2.2.3 Đo lƣờng rủi ro của danh mục đầu tƣ ................................................... 8
2.2.4 Một số rủi ro của danh mục đầu tƣ chứng khoán: ............................ 9
3. Đa dạng hóa danh mục để giảm thiểu rủi ro............................................... 11
CHƢƠNG 2: ĐA DẠNG HÓA VÀ CÁC MÔ HÌNH ĐẦU TƢ
I. Đa dạng hóa đầu tƣ .................................................................................................. 12
II. Các mô hình lý thuyết đầu tƣ ............................................................................... 13
1. Xác lập danh mục đầu tƣ thông qua mô hình Markowitz ......................... 13
1.1 Các bƣớc để thiết lập một danh mục đầu tƣ hiệu quả theo mô hình
Markowitz:

14

1.2 Mô hình Fama-French ............................................................................. 20
2.Mô hình 4 nhân tố của Carhart (1997): .............................................................. 23
3. Mô hình 3 nhân tố của Lu Zhang (2010) ........................................................... 25
CHƢƠNG 3 CUNG CẦU VÀ ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN TÀI CHÍNH
I. Định nghĩa vể tài sản tài chính ............................................................................. 27
II. Cung cầu và định giá tài sản tài chính ................................................................ 27
1. Cun...
Nhóm 4 – Lý Thuyết Về Danh Mục Đầu Tư GVHD: TS Diệp Gia Luật
1
MỤC LỤC
CHƢƠNG 1: LÝ THUYẾT VỀ DANH MỤC ĐẦU TƢ
I. Tổng quan về danh mục đầu tƣ .............................................................................. 3
1. Khái niệm ..................................................................................................... 3
2. Các loại tài sản trong danh mục đầu ...................................................... 3
II. Lợi nhuận và ri ro ca danh mục đầu tƣ ............................................................ 4
1. Lợi nhuận của danh mục đầu tƣ. ................................................................ 4
2. Rủi ro của danh mục đầu tƣ ........................................................................ 5
2.1 Khái niệm ................................................................................................... 5
2.2 Đo lƣờng rủi ro ......................................................................................... 5
2.2.1 Lợi nhuận kỳ vọng và độ lệch chuẩn: ................................................... 5
2.2.2 Hệ số biến đổi (coefficient of variation) ................................................ 7
2.2.3 Đo lƣờng ri ro ca danh mục đầu tƣ ................................................... 8
2.2.4 Một số rủi ro của danh mục đầu tƣ chứng khoán: ............................ 9
3. Đa dạng a danh mục để giảm thiểu ri ro............................................... 11
CHƢƠNG 2: ĐA DẠNG HÓA VÀ CÁC MÔ HÌNH ĐẦU TƢ
I. Đa dạng hóa đầu .................................................................................................. 12
II. Các mô hình lý thuyết đầu ............................................................................... 13
1. Xác lập danh mục đầu tƣ thông qua mô hình Markowitz ......................... 13
1.1 Các bƣớc để thiết lập một danh mục đầuhiệu quả theo mô hình
Markowitz: 14
1.2 Mô hình Fama-French ............................................................................. 20
2.Mô hình 4 nhân t của Carhart (1997): .............................................................. 23
3. Mô hình 3 nhân tố của Lu Zhang (2010) ........................................................... 25
CHƢƠNG 3 CUNG CẦU VÀ ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN TÀI CHÍNH
I. Định nghĩa vể tài sản tài chính ............................................................................. 27
II. Cung cầu và định giá tài sản tài chính ................................................................ 27
1. Cung cầu và định giá trái phiếu .................................................................... 27
1.1 Định nghĩa trái phiếu .................................................................................... 27
lý thuyết về danh mục đầu tư - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
lý thuyết về danh mục đầu tư - Người đăng: Anh Tuan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
lý thuyết về danh mục đầu tư 9 10 181