Ktl-icon-tai-lieu

Maritimebank

Được đăng lên bởi Lan Hương Phan
Số trang: 50 trang   |   Lượt xem: 525 lần   |   Lượt tải: 1 lần
1

LỜI NÓI ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế và sự phát triển của nền kinh tế thị trường
như hiện nay, nguồn vốn là điều quan trọng mà bất kỳ một tổ chức sản xuất kinh
doanh nào cũng cần phải có để đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh, khẳng định chỗ
đứng và nâng cao vị thế của mình nhằm chiếm lĩnh thị trường.
Để thực hiện được mục tiêu này thì vốn là một trong những yếu tố rất quan
trọng, vốn là tiền đề cho sự tăng trưởng kinh tế, mức tăng trưởng kinh tế phụ thuộc
vào quy mô và hiệu quả vốn đầu tư. Vì vậy, để đáp ứng nhu cầu phát triển và cạnh
tranh các doanh nghiệp Việt Nam cũng đòi hỏi phải được mở rộng, phát triển với quy
mô ngày càng lớn, đổi mới dây truyền công nghệ, nâng cao chất lượng hàng hoá, dịch
vụ, vươn lên cạnh tranh với hàng hoá, dịch vụ của các nước khác trong khu vực và trên
thế giới. Bởi vậy, nhu cầu vốn đầu tư cho nền kinh tế ngày càng tăng. Một địa chỉ quen
thuộc và tiện ích nhất mà người cần vốn nghĩ đến đó là các Ngân hàng thương mại.
Vốn cho đầu tư phát triển có thể được tạo thành từ nhiều nguồn, tuy nhiên trong
điều kiện thị trường tài chính nước ta đang trong giai đoạn bước đầu hình thành và
phát triển thì huy động vốn qua kênh Ngân hàng vẫn là phổ biến và hiệu quả nhất.
Ngân hàng thương mại là một doanh nghiệp đặc biệt chuyên kinh doanh tiền tệ, hoạt
động kinh doanh của ngân hàng thương mại vừa với danh nghĩa là một tổ chức hạch
toán kinh tế - kinh doanh, vừa với vai trò trung gian tài chính. Với vai trò trung gian
tài chính, Ngân hàng thương mại tập trung mọi nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi trong nền
kinh tế và phân phối chúng cho các nhu cầu đầu tư, sản xuất kinh doanh và các nhu
cầu khác của các doanh nghiệp và cá nhân, tổ chức trong nền kinh tế theo các nguyên
tắc tín dụng.
Nhu cầu vốn đầu tư ngày càng tăng của nền kinh tế cũng tương đương với việc
huy động vốn của các Ngân hàng thương mại phải được tăng cường, mở rộng cho phù
hợp. Mặt khác việc tăng cường huy động và sử dụng vốn hợp lý cũng giúp cho hoạt
động kinh doanh của Ngân hàng được an toàn, hiệu quả hơn.
2. Mục đích nghiên cứu
Cùng với sự phát triển chung của nền kinh tế, nhu cầu về vốn ngày càng tăng và
đòi hỏi phải được đáp ứng nhanh chóng kịp thời. Do vậy, trong thời gian tới để phát
huy hơn nữa vai trò của mình và đáp ứng cho sự phát triển của nền kinh tế cũng như

1

2
cho chính bản thân hệ thống ngân hàng, việc huy động vốn cho kinh doanh trong
tương lai chắc chắn sẽ được đặt lên hàng đầu đối với các ngân hàng thương mại và
ngân h...
LỜI NÓI ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế và sự phát triển của nền kinh tế thị trường
như hiện nay, nguồn vốn điều quan trọng bất kỳ một tổ chức sản xuất kinh
doanh nào cũng cần phải để đầu , mở rộng sản xuất kinh doanh, khẳng định ch
đứng và nâng cao vị thế của mình nhằm chiếm lĩnh thị trường.
Đ thực hiện được mục tiêu này thì vốn một trong những yếu tố rt quan
trọng, vốn tiền đề cho sự tăng trưởng kinh tế, mức tăng trưởng kinh tế phụ thuộc
vào quy hiệu quả vốn đầu tư. vậy, để đáp ứng nhu cầu phát triển cạnh
tranhc doanh nghiệp Việt Nam cũng đòi hỏi phải được mở rộng, phát triển với quy
ngày càng lớn, đổi mới dây truyền công nghệ, nâng cao chất lượng hàng hoá, dịch
vụ, vươn lên cạnh tranh với hàng hoá, dịch vụ của các nước khác trong khu vực và trên
thế giới. Bởi vậy, nhu cầu vốn đầu tư cho nền kinh tế ngày càng tăng. Một địa chỉ quen
thuộc và tiện ích nhất mà người cần vốn nghĩ đến đó là các Ngân hàng thương mại.
Vốn cho đầu tư phát triểnthể được tạo thành từ nhiều nguồn, tuy nhiên trong
điều kiện thị trường tài chính nước ta đang trong giai đoạn bước đầu hình thành
phát triển t huy động vốn qua kênh Ngân hàng vẫn phổ biến và hiệu quả nhất.
Ngân ng thương mại một doanh nghiệp đặc biệt chuyên kinh doanh tiền tệ, hoạt
động kinh doanh của ngân ng tơng mi vừa với danh nghĩa một tổ chức hạch
toán kinh tế - kinh doanh, vừa với vai trò trung gian tài chính. Với vai trò trung gian
tài chính, Ngân hàng thương mại tập trung mọi nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi trong nền
kinh tế phân phối chúng cho các nhu cầu đầu tư, sản xuất kinh doanh các nhu
cầu khác của các doanh nghiệp nhân, tổ chức trong nền kinh tế theoc nguyên
tắc tín dụng.
Nhu cầu vốn đầu ngày càng tăng của nền kinh tế cũng tương đương với việc
huy động vốn của các Ngân hàng thương mại phải đượcng cường, mở rộng cho phù
hợp. Mặt khác việcng cường huy động và sử dụng vốn hợp cũng gp cho hoạt
động kinh doanh của Ngân hàng được an toàn, hiệu quả hơn.
2. Mục đích nghiên cứu
Cùng với sự phát triển chung của nền kinh tế, nhu cầu về vốn ngày càng tăng và
đòi hỏi phải được đáp ng nhanh chóng kịp thời. Do vậy, trong thời gian tới để phát
huy hơn nữa vai trò của mình đáp ứng cho sự phát triển của nền kinh tế cũng như
1
1
Maritimebank - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Maritimebank - Người đăng: Lan Hương Phan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
50 Vietnamese
Maritimebank 9 10 440