Ktl-icon-tai-lieu

Marketing căn bản

Được đăng lên bởi Việt Oanh Phạm
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 475 lần   |   Lượt tải: 1 lần
HVNH – PV PHÚ YÊN
KHOA TÀI CHÍNH

ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
MÔN: MARKETING CĂN BẢN – ĐỀ SỐ 5

Áp dụng cho hệ THCQ
Người ra đề:

Thời gian làm bài: 90 phút
Người duyệt đề:

Câu 1 (2 điểm): Trình bày chức năng tiêu thụ của Marketing? Để việc tiêu thụ đạt hiệu

quả cao thì bộ phận Marketing phải làm gì?
Chức năng tiêu thụ: là chức năng giá trị của hàng hóa. Đó là toàn bộ hoạt động của Marketing
nhằm thúc đẩy quá trình tiêu thụ hàng hóa với hiệu quả cao nhất. (1.0 đ)
Để việc tiêu thụ đạt hiệu quả cao bộ phận Marketing cần: (1,0 đ)
 Theo dõi sự thay đổi giá cả các sản phẩm cùng loại có khả năng thay thế, bổ sung để lựa
chọn giá bán hợp lý.
 Phải đa dạng hóa phương thức bán, thanh toán để đáp ứng cho tất cả đối tượng khách
hàng
 Phải lựa chọn phương pháp xác định giá bán phù hợp với từng đối tượng doanh nghiệp.
 Phải có nghệ thuật bán hàng
 Phải có nghệ thuật trang trí sắp xếp hàng trong quầy, nghệ thuật ứng xử của nhân viên,
đây là một nghệ thuật rất quan trọng thúc đẩy việc tiêu thụ.
Câu 2 (2 điểm): Môi trường vi mô là gì ? Trong môi trường vi mô cần nghiên cứu ảnh hưởng
của những yếu tố nào ? Trình bày cụ thể ảnh hưởng của yếu tố môi trường khách hàng và yếu tố
nhà cung ứng ?
- Môi trường vi mô bao gồm những yếu tố ở phạm vi gần và ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng
cung ứng sản phẩm dịch vụ hàng hóa của doanh nghiệp, cũng như ảnh hưởng đến hoạt động và
hiệu quả của Marketing
Các yếu tố thuộc về nội lực của doanh nghiệp
Những nhà cung ứng
Khách hàng
Đối thủ cạnh tranh
Các đơn vị hỗ trợ cho hoạt động của doanh nghiệp
(0.5đ)
Khách hàng (0.75đ)
- Khách hàng là yếu tố có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của doanh
nghiệp. Việc nghiên cứu khách hàng của bộ phận Marketing thường tập trung vào việc nghiên
cứu nhu cầu của khách hàng và các yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu của khách hàng. Khi nghiên
cứu nhu cầu của khách hàng, bộ phận nghiên cứu Marketing thường tập trung vào 5 nội dung sau:
(5W)
- Who
- What
- Why
- When
- Where
Những nhà cung ứng (0.75đ)
- Những nhà cung ứng là những công ty kinh doanh và những cá nhân cung cấp cho công ty và
các đối thủ cạnh tranh các nguồn vật tư cần thiết để sản xuất ra những mặt hàng cụ thể.

Yếu tố “ nhà cung ứng” có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của công ty.
Chẳng hạn như việc tăng giá các mặt hàng cung ứng sẽ khiến cho giá thành sản phẩm của doanh
nghiệp tăng theo, ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Việc thiếu nguồn cung
ứng sẽ gây khó khăn hoặc làm gián đoạn việc sản xu...
HVNH – PV PHÚ YÊN
KHOA TÀI CHÍNH ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
MÔN: MARKETING CĂN BẢN – ĐỀ SỐ 5
Áp dụng cho hệ THCQ Thời gian làm bài: 90 phút
Người ra đề: Người duyệt đề:
Câu 1 (2 điểm): Trình bày chức năng tiêu thụ của Marketing? Để việc tiêu thụ đạt hiệu
quả cao thì bộ phận Marketing phải làm gì?
Chức năng tiêu thụ: là chức năng giá trị của hàng hóa. Đó là toàn bộ hoạt động của Marketing
nhằm thúc đẩy quá trình tiêu thụ hàng hóa với hiệu quả cao nhất. (1.0 đ)
Để việc tiêu thụ đạt hiệu quả cao bộ phận Marketing cần: (1,0 đ)
Theo dõi sự thay đổi giá cả các sản phẩm cùng loại khả năng thay thế, bổ sung để lựa
chọn giá bán hợp lý.
Phải đa dạng hóa phương thức bán, thanh toán để đáp ứng cho tất cả đối tượng khách
hàng
Phải lựa chọn phương pháp xác định giá bán phù hợp với từng đối tượng doanh nghiệp.
Phải có nghệ thuật bán hàng
Phải nghệ thuật trang trí sắp xếp hàng trong quầy, nghệ thuật ứng xử của nhân viên,
đây là một nghệ thuật rất quan trọng thúc đẩy việc tiêu thụ.
Câu 2 (2 điểm): Môi trường vi gì ? Trong môi trường vi cần nghiên cứu ảnh hưởng
của những yếu tố nào ? Trình bày cụ thể ảnh hưởng của yếu t môi trường khách hàng và yếu tố
nhà cung ứng ?
- Môi trường vi bao gồm những yếu t phạm vi gần ảnh hưởng trực tiếp đến kh năng
cung ứng sản phẩm dịch vụ hàng a của doanh nghiệp, cũng như ảnh hưởng đến hoạt động
hiệu quả của Marketing
Các yếu tố thuộc về nội lực của doanh nghiệp
Những nhà cung ứng
Khách hàng
Đối thủ cạnh tranh
Các đơn vị hỗ trợ cho hoạt động của doanh nghiệp (0.5đ)
Khách hàng (0.75đ)
- Khách hàng yếu tố ý nghĩa rất quan trọng đối với sự tồn tại và phát trin của doanh
nghiệp. Việc nghiên cứu khách hàng của bộ phận Marketing thường tập trung vào việc nghiên
cứu nhu cầu của khách hàng các yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu của khách hàng. Khi nghiên
cứu nhu cầu của khách hàng, bộ phận nghiên cứu Marketing thường tập trung vào 5 nội dung sau:
(5W)
- Who
- What
- Why
- When
- Where
Những nhà cung ứng (0.75đ)
- Những nhà cung ứng những công ty kinh doanh và những cá nhân cung cấp cho công ty
các đối thủ cạnh tranh các nguồn vật tư cần thiết để sản xuất ra những mặt hàng cụ thể.
Marketing căn bản - Trang 2
Marketing căn bản - Người đăng: Việt Oanh Phạm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Marketing căn bản 9 10 359