Ktl-icon-tai-lieu

Marketing ngân hàng

Được đăng lên bởi trucgiang93-tcnh11a
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 405 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hệ thống Marketing ­ mix (4P)
Chiến lược sản phẩm (P1)
Sản phẩm của ngân hàng thực chất là các dịch vụ mà các ngân hàng cung ứng cho khách hàng,
các khách hàng mua sản phẩm của ngân hàng thực chất là mua khả năng thoả mãn một nhu cầu
nào đó của mình. Các dịch vụ của ngân hàng được phân loại theo sơ đồ sau:

Dịch vụ tiền gửi tiền gửi là nguồn quan trọng nhất trong vốn tiền tệ của ngân hàng, chính vì vậy mà
ngân hàng tập trung những cố gắng chủ yếu về tiếp thịvào nguồn vốn này, nguồn vốn bằng tiền của
ngân hàng gồm có các dạng sau.

Dịch vụ tín dụng
Cho vay vốn là hoạt động quan trọng nhất của ngân hàng và dịch vụ chủ yếu tạo ra nguồn thu nhập
cho ngân hàng trên cơ sở chênh lệch lãi suất cho vay và lão suất huy động vốn của ngân hàng. Có
rất nhiều cách phân loại dịch vụ cho vay theo các tiêu chí sau

Các dịch vụ đầu tư
Ngoài các dịch vụ cho vay, để sử dụng số vốn nhàn rỗi một cách có hiệu quả thị ngân hàng còn tiến
hành các nghiệp vụ đầu tư vào các giấy tờ có giá, các loại giấy tờ có giá nhất mà ngân hàng đầu tư
được chia thành 2 nhóm lớn


Các dự trữ thứ nhất



Các dự trữ thứ hai

Các giấy tờ có giá thuộc loại dự trữ thứ nhất nhằm mục đích thu lợi nhuận cho ngân hàng và
thường là các giâý tờ có giá có thời hạn dài và đưa lại thu nhập cao, chẳng hạn như công trái do
chính phủ phát hành. Các giấy tờ có giá thuộc loại dự trữ thứ hai đạt mục đích nâng cao khả năng
thanh toán hơn là thu nhập.

Các dịch vụ khác
Ngân hàng tiến hành các dịch vụ này nhằm mục đích đảm bảo cho ngân hàng 1 khoản thu nhập bổ
sung và cho phép hạn chế rủi ro. Chúng bao gồm hàng loạt các dịch vụ trong đó có cả các dịch vụ
không thuộc lĩnh vực ngân hàng, bao gồm: tổ chức thanh toán tiền mặt, dịch vụ ngoại tệ, dịch vụ tín
khác, dịch vụ bảo quản vật có giá, dịch vụ tư vấn, dịch vụ thông tin, dịch vụ kiểm toán, dịch vụ thẩm
định kinh tế kỹ thuật, các dịch vụ bảo lãnh, bảo hiểm và các dịch vụ khác.

Chiến lược giá cả
Giá cả trong hoạt động ngân hàng chính là chi phí mà khách hàng phải trả cho ngân hàng để được
sử dụng các dịch vụ do ngân hàng cung cấp. Nó được thể hiện rõ nhất ở lãi suất của ngân hàng.
Đây là nhân tố thứ hai của Marketing và là nhân tố chủ yếu xác định thu nhập của ngân hàng trên
cơ sở đánh giá các chi phí mà ngân hàng bỏ ra.
Thông thường rất khó có thể xác định cơ cấu chi phí trong hoạt động ngân hàng do nó còn tuỳ
thuộc vào sự quan tâm của các ngân hàng đối với việc cung ứng các dịch vụ tổng hợp cho thấy
khách hàng của mình( được gọi là các dịch vụ liên kết)
Tính chất tổ...
H th ng Marketing - mix (4P)
Chi n l c s n ph m (P1)ế ượ
Sản phẩm của ngân hàng thực chất các dịch vụ các ngân hàng cung ứng cho khách hàng,
các khách hàng mua sản phẩm của ngân hàng thc chất mua khả năng thoả mãn một nhu cầu
nào đó của mình. Các dịch vụ của ngân hàng được phân loại theo sơ đồ sau:
Dịch vụ tiền gửi tiền gửi là nguồn quan trọng nhất trong vốn tiền tệ của ngân hàng, chínhvậy mà
ngân hàng tập trung những cố gắng chủ yếu về tiếp thịvào nguồn vốn này, nguồn vốn bằng tiền của
ngân hàng gồm có các dạng sau.
D ch v tín d ng
Cho vay vốn là hoạt đng quan trọng nhất của ngân hàng và dịch vụ chủ yếu tạo ra nguồn thu nhập
cho ngân hàng trên cơ sở chênh lch lãi suất cho vay và lão suất huy đng vốn của ngân hàng.
rất nhiều cách phân loại dịch vụ cho vay theo các tiêu chí sau
Marketing ngân hàng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Marketing ngân hàng - Người đăng: trucgiang93-tcnh11a
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Marketing ngân hàng 9 10 170