Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu lệnh chuyển tiền

Được đăng lên bởi autumn-heart0209
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 469 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---o0o---

LỆNH CHUYỂN TIỀN
Kính gởi: NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG
Với trách nhiệm thuộc về chúng tôi, Quý ngân hàng được phép ghi nợ tài khoản của
chúng tôi số:_______________ để thực hiện bằng điện chuyển tiền theo nội dung sau:
Tên và địa chỉ người ra lệnh:

Số và loại ngoại tệ:
Bằng chữ:
Tên và địa chỉ người thụ hưởng:
Tài khoản số:
Ngân hàng người thụ hưởng:

SWIFT code:
Nội dung thanh toán:

Chi phí trong nước tính vào tài khoản của:

 Chúng tôi

 Người thụ hưởng

Chí phí ngoài nước tính vào tài khoản của:

 Chúng tôi

 Người thụ hưởng

 Chúng tôi chịu tòan bộ chi phí phát sinh để người thụ hưởng nhận đầy đủ số tiền trên lệnh
chuyển tiền.
Chúng tôi cam kết Lệnh Chuyển Tiền này tuân thủ đúng mọi quy định hiện hành về quản
lý ngoại thương, ngoại hối của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
Trường hợp chuyển tiền trước khi nhận hàng, chúng tôi cam kết sẽ bổ sung một bản sao
Vận đơn, Hoá đơn thương mại và xuất trình bản chính Tờ khai Hải Quan của lô hàng đã
được thanh toán theo Lệnh Chuyển Tiền nói trên
Ngày…tháng….năm…….
KẾ TOÁN TRƯỞNG (nếu có)
CHỦ TÀI KHOẢN
(Ký, ghi rõ họ tên)

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

...
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập Tự do – Hạnh phúc
---o0o---
LỆNH CHUYỂN TIỀN
Kính gởi: NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG
Với trách nhiệm thuộc về chúng tôi, Quý ngân hàng được phép ghi nợ tài khoản của
chúng tôi số:_______________ để thực hiện bằng điện chuyển tiền theo nội dung sau:
Tên và địa chỉ người ra lệnh:
Số và loại ngoại tệ:
Bằng chữ:
Tên và địa chỉ người thụ hưởng:
Tài khoản số:
Ngân hàng người thụ hưởng:
SWIFT code:
Nội dung thanh toán:
Chi phí trong nước tính vào tài khoản của: Chúng tôi Người thụ hưởng
Chí phí ngoài nước tính vào tài khoản của: Chúng tôi Người thụ hưởng
Chúng tôi chịu tòan bộ chi phí phát sinh để người thhưởng nhận đầy đủ số tiền trên lệnh
chuyển tiền.
Chúng tôi cam kết Lệnh Chuyển Tiền y tuân thủ đúng mọi quy định hiện hành về quản
lý ngoại thương, ngoại hối của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
Trường hợp chuyển tiền trước khi nhận hàng, chúng tôi cam kết sẽ bổ sung một bản sao
Vận đơn, Hoá đơn thương mại xuất trình bản chính Tờ khai Hải Quan của hàng đã
được thanh toán theo Lệnh Chuyển Tiền nói trên
Ngày…tháng….năm…….
KẾ TOÁN TRƯỞNG (nếu có) CHỦ TÀI KHOẢN
(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
Mẫu lệnh chuyển tiền - Người đăng: autumn-heart0209
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Mẫu lệnh chuyển tiền 9 10 11