Ktl-icon-tai-lieu

Mô hình 3 nhân tố FAMA FRENCH

Được đăng lên bởi Bạn Vũ
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 1496 lần   |   Lượt tải: 2 lần
LÝ THUYẾT ĐA NHÂN TỐ VÀ
MỞ RỘNG SANG FAMA FRENCH
Môn : Đầu Tư Tài Chính
GVHD : TS. Lê Đạt Chí
Lớp: Cao Học TCDN Ngày 2 – K21
Nhóm : 11


1. Phan Thị Vân Hà (NT)



5. Lưu Thủy Thâm



2. Bùi Thị Thu Hoài



6. Đỗ Thị Hà Trang



3. Nguyễn Quốc Khang



7. Phạm Thị Hồng Nhung



4. Nguyễn Mai Khánh Linh



8. Nguyễn Ngọc Tiệp

CẤU TRÚC TRÌNH BÀY


Mô hình định giá tài sản vốn (CAPM)



Lý thuyết kinh doanh chênh lệch giá (APT)



Mô hình đa nhân tố FAMA FRENCH.

MÔ HÌNH CAPM

E ( R i )  rf   i ( R M  rf )


TSSL chứng khoán = TSSL phi rủi ro +
phần bù rủi ro chứng khoán.



Phần bù rủi ro chứng khoán = Thước đo rủi
ro x Phần bù rủi ro thị trường.



Phần bù rủi ro thị trường = TSSL thị trường
– TSSL phi rủi ro.

Ưu nhược điểm của mô hình CAPM


Mô hình CAPM có ưu điểm là đơn giản và có thể
ứng dụng được trên thực tế. Tuy nhiên cũng như mô
hình khác, CAPM còn tồn tại những vấn đề cần xem
xét sau:

1.

Dựa vào quá nhiều giả định trong thực tế không có
đẩy đủ giả định như thế.

2.

Các ước lượng beta từng cho thấy beta không ổn
định theo thời gian.

3.

Có các nhân tố khác ngoài lãi suất phi rủi ro và rủi
ro hệ thống được sử dụng để xác định tỷ suất sinh
lợi mong đợi của hầu hết các chứng khoán.

4.

Các nhà đầu tư không hoàn toàn bỏ qua rủi ro
không hệ thống

Lý thuyết kinh doanh chênh lệch giá


Arbitrage là một trong những khái niệm cơ bản
trong lĩnh vực tài chính, là “sự mua và bán đồng
thời cùng một loại chứng khoán hoặc các chứng
khoán rất giống nhau ở hai thị trường khác nhau
để đạt được lợi ích từ việc chênh lệch giá” (Sharpe
và Alexander 1990).



Ở mô hình APT, phân tích TSSL và phương sai
được thay bằng những giả định của quá trình hình
thành TSSL. TSSL của một tài sản được quyết
định bởi tập hợp những chỉ số (nhân tố)

Lý thuyết chênh lệch giá
(APT – Arbitrage Pricing Theory)


Lợi nhuận kỳ vọng E(Ri) của một chứng khoán
i được xem là một hàm số của nhiều yếu tố thể
hiện rủi ro hệ thống và rủi ro phi hệ thống.

Trong đó:
 Rf là lãi suất phi rủi ro
 βki là độ nhạy của chứng khoán i đối với yếu tố k,
 fk là mức đền bù rủi ro cho mỗi đơn vị của yếu tố k,
 Các hệ số beta được xác định qua hồi qui đa biến.

Lý thuyết chênh lệch giá
(APT – Arbitrage Pricing Theory)


Rủi ro phi hệ thống được triệt tiêu khi đa dang
hoá, chỉ còn rủi ro hệ thống. Những yếu tố rủi ro hệ
thống thường được nhắc đến trong lý thuyết APT
bao gồm:



Lạm phát,



Chu kỳ kinh doanh (rủi ro suy thoái),



Tăng trưởng kinh tế GNP,



Chênh lệch gi...
LÝ THUYẾT ĐA NHÂN TỐ VÀ
MỞ RỘNG SANG FAMA FRENCH
Môn : Đầu Tư Tài Chính
GVHD : TS. Đạt Chí
Lớp: Cao Học TCDN Ngày 2 K21
Nhóm : 11
1. Phan Thị Vân (NT)
2. Bùi Thị Thu Hoài
3. Nguyễn Quốc Khang
4. Nguyễn Mai Khánh Linh
5. Lưu Thủy Thâm
6. Đỗ Thị Trang
7. Phạm Thị Hồng Nhung
8. Nguyễn Ngọc Tiệp
Mô hình 3 nhân tố FAMA FRENCH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mô hình 3 nhân tố FAMA FRENCH - Người đăng: Bạn Vũ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Mô hình 3 nhân tố FAMA FRENCH 9 10 396