Ktl-icon-tai-lieu

Mô hình CAPM

Được đăng lên bởi kimyen507b
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 611 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MÔ HÌNH ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN VỐN (CAPM)
10.1. Cô Sharp cho rằng phân phối của suất sinh lời cổ phiếu Q-mart như sau:
Trạng thái nền kinh tế
Khủng hoảng
Suy thoái
Bình thường
Phát triển

Xác suất trạng thái xảy ra
0.10
0.20
0.50
0.20

Suất sinh lời Q-mart (%)
 4.5
4.4
12.0
20.7

a. Suất sinh lời kỳ vọng của cổ phiếu Q-mart là bao nhiêu?
b. Độ lệch chuẩn suất sinh lời của Q-mart là bao nhiêu?
10.2. Giả sử bạn đầu tư vào hai cổ phiếu A và B. Bạn nghĩ rằng suất sinh lời của 2 cổ phiếu này tùy
thuộc và trạng thái của nền kinh tế, với xác suất xảy ra từng trạng thái bằng nhau.
Trạng thái nền kinh tế
Suy thoái
Bình thường
Phát triển

Suất sinh lời cổ phiếu A
(%)
6.3
10.5
15.6

Suất sinh lời cổ phiếu B
(%)
 3.7
6.4
25.3

a. Tính suất sinh lời kỳ vọng của từng cổ phiếu.
b. Tính độ lệch chuẩn suất sinh lời của từng cổ phiếu.
c. Tính hiệp phương sai và hệ số tương quan giữa hai cổ phiếu A và B.
10.3. Ông Henry có thể đầu tư vào cổ phiếu Highbull hay Slowbear. Ông dự tính suất sinh lời của hai
cổ phiếu này như sau:
Trạng thái nền kinh
tế
Suy thoái
Bình thường
Phát triển

Xác suất xảy ra
trạng thái kinh tế
0.25
0.60
0.15

Suất sinh lời cổ
phiếu Highbull (%)
 2.0
9.2
15.4

Suất sinh lời cổ
phiếu Slowbear (%)
5.0
6.2
7.4

a. Tính suất sinh lời kỳ vọng của từng cổ phiếu.
b. Tính độ lệch chuẩn suất sinh lời của từng cổ phiếu.
c. Tính hiệp phương sai và hệ số tương quan giữa hai cổ phiếu A và B.
10.4. Một danh mục gồm 120 cổ phiếu Atlas với giá mỗi cổ phiếu là $50 và 150 cổ phiếu Babcock
với giá $20/CP. Tính tỷ trọng của 2 cổ phiếu này trong danh mục.
10.5. Cổ phiếu F có suất sinh lời 12% và độ lệch chuẩn 9% mỗi năm. Cổ phiếu G có suất sinh lời 18%
và độ lệch chuẩn 25% mỗi năm.
1

a. Nếu một danh mục chứa 30% cổ phiếu F và 70% cổ phiếu G, tính suất sinh lời kỳ vọng của
danh mục.
b. Nếu hệ số tương quan suất sinh lời giữa 2 cổ phiếu F và G là 0.2, tính độ lệch chuẩn của danh
mục.
10.6. Giả sử suất sinh lời kỳ vọng và độ lệch chuẩn của cổ phiếu A và B lần lượt là R A  0.15 ,

R B  0.25 , và A  0.1 , B  0.2 .
a. Tính suất sinh lời kỳ vọng và độ lệch chuẩn của danh mục bao gồm 40% cổ phiếu A và 60% cổ
phiếu B khi hệ số tương quan giữa 2 cổ phiếu là 0.5.
b. Tính độ lệch chuẩn của danh mục bao gồm 40% cổ phiếu A và 60% cổ phiếu B khi hệ số tương
quan giữa 2 cổ phiếu là  0.5.
c. Hệ số tương quan giữa 2 cổ phiếu ảnh hưởng thế nào đến độ lệch chuẩn của danh mục?
10.7. Cô Janet Smith sở hữu 100 cổ phiếu Macrosoft và 300 cổ phiếu Intelligence. Cổ phiếu
Macrosoft được bán với gi...
1
MÔ HÌNH ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN VỐN (CAPM)
10.1. Cô Sharp cho rằng phân phối của suất sinh lời cổ phiếu Q-mart như sau:
Trạng thái nền kinh tế Xác suất trạng thái xảy ra Suất sinh lời Q-mart (%)
Khủng hoảng 0.10
4.5
Suy thoái 0.20 4.4
Bình thường 0.50 12.0
Phát triển 0.20 20.7
a. Suất sinh lời kỳ vọng của cổ phiếu Q-mart là bao nhiêu?
b. Độ lệch chuẩn suất sinh lời của Q-mart là bao nhiêu?
10.2. Giả sử bạn đầu vào hai cổ phiếu A B. Bạn nghĩ rằng suất sinh lời của 2 cổ phiếu này tùy
thuộc và trạng thái của nền kinh tế, với xác suất xảy ra từng trạng thái bằng nhau.
Trạng thái nền kinh tế Suất sinh lời cổ phiếu A
(%)
Suất sinh lời cổ phiếu B
(%)
Suy thoái 6.3
3.7
Bình thường 10.5 6.4
Phát triển 15.6 25.3
a. Tính suất sinh lời kỳ vọng của từng cổ phiếu.
b. Tính độ lệch chuẩn suất sinh lời của từng cổ phiếu.
c. Tính hiệp phương sai và hệ số tương quan giữa hai cổ phiếu A và B.
10.3. Ông Henry có thể đầu vào cổ phiếu Highbull hay Slowbear. Ông dự tính suất sinh lời của hai
cổ phiếu này như sau:
Trạng thái nền kinh
tế
Xác suất xảy ra
trạng thái kinh tế
Suất sinh lời cổ
phiếu Highbull (%)
Suất sinh lời cổ
phiếu Slowbear (%)
Suy thoái 0.25
2.0 5.0
Bình thường 0.60 9.2 6.2
Phát triển 0.15 15.4 7.4
a. Tính suất sinh lời kỳ vọng của từng cổ phiếu.
b. Tính độ lệch chuẩn suất sinh lời của từng cổ phiếu.
c. Tính hiệp phương sai và hệ số tương quan giữa hai cổ phiếu A và B.
10.4. Một danh mục gồm 120 cổ phiếu Atlas với giá mỗi cổ phiếu $50 150 cổ phiếu Babcock
với giá $20/CP. Tính tỷ trọng của 2 cổ phiếu này trong danh mục.
10.5. Cổ phiếu F có suất sinh lời 12% và độ lệch chuẩn 9% mỗi năm. Cổ phiếu G có suất sinh lời 18%
và độ lệch chuẩn 25% mỗi năm.
Mô hình CAPM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mô hình CAPM - Người đăng: kimyen507b
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Mô hình CAPM 9 10 527