Ktl-icon-tai-lieu

Mô hình cung cầu và cơ chế xác định tỷ giá

Được đăng lên bởi Phát Kun
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 527 lần   |   Lượt tải: 1 lần
MÔ HÌNH CUNG CẦU
NGOẠI TỆ VÀ CƠ CHẾ XÁC ĐỊNH TỶ GIÁ

NỘI DUNG

 Hình thành mô hình cung cầu ngoại tệ
 Sử dụng mô hình cung cầu ngoại tệ để phân tích các
yếu tố tác động lên tỷ giá

MÔ HÌNH CUNG CẦU NGOẠI TỆ
 Cung cầu ngoại tệ phát sinh
 Hình thành đường cầu ngoại tệ
 Hình thành đường cung ngoại tệ
 Mô hình cung cầu ngoại tệ và cơ chế xác định tỷ giá

1

CUNG CẦU NGOẠI TỆ
 Cầu một đồng tiền phát sinh từ cầu hàng hóa, tài sản và
dịch vụ thanh toán bằng đồng tiền đó;

 Cầu ngoại tệ phát sinh từ nhu cầu người trong nước mua
hàng hóa, tài sản và dịch vụ từ nước ngoài;

 Cung ngoại tệ phát sinh từ nhu cầu người nước ngoài mua
hàng hóa, tài sản và dịch vụ trong nước  Cung cầu ngoại
tệ là phái sinh, có nguồn gốc từ lưu chuyển hàng hóa, vốn
đầu tư, lao động và dịch vụ trong phạm vi quốc tế.

HÌNH THÀNH ĐƯỜNG CẦU NGOẠI TỆ

 Coi cầu hàng hóa nhập khẩu là nguồn phát sinh cầu ngoại
tệ chủ yếu

 Phân tích mối liên hệ giữa tỷ giá và cầu hàng hóa nhập
khẩu để chỉ ra mối liên hệ giữa tỷ giá và cầu ngoại tệ

HÌNH THÀNH ĐƯỜNG CẦU NGOẠI TỆ

 Các bước tiến hành:
 Xác định các đường cung cầu hàng hóa nhập khẩu
 Xác định hàm cầu hàng hóa nhập khẩu
 Xác định mối quan hệ giữa cầu hàng hóa nhập khẩu và
tỷ giá  Xác định sự thay đổi của chi tiêu nhập khẩu,
tức cầu ngoại tệ

2

HÌNH THÀNH ĐƯỜNG CẦU NGOẠI TỆ

 Các ký hiệu:
- P*m: Giá hàng hóa nhập khẩu tính bằng ngoại tệ
- Pm: Giá hàng hóa nhập khẩu tính bằng nội tệ
- Qm: Số lượng hàng hóa nhập khẩu
- Sm: Đường cung hàng hóa nhập khẩu
- Dm: Đường cầu hàng hóa nhập khẩu
- Dt: Đường cầu ngoại tệ
- Qt: Số lượng ngoại tệ trên thị trường ngoại hối
- S: Tỷ giá yết trực tiếp

HÌNH THÀNH ĐƯỜNG CẦU NGOẠI TỆ

 Các đường cung cầu hàng hóa nhập khẩu:
P*m
Sm

D

C
Dm

A

B

Qm

HÌNH THÀNH ĐƯỜNG CẦU NGOẠI TỆ

 Hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa sản xuất ở nước ngoài và
được tiêu thụ trong nước

 Người tiêu dùng trong nước quyết định mua bao nhiêu hàng
hóa nhập khẩu trên cơ sở giá nhập khẩu tính bằng nội tệ

 Hàm cầu hàng hóa nhập khẩu được xem như là hàm số của giá
nhập khẩu tính bằng nội tệ, có giá như sau:

Qm   0  1 Pm
 Trong đó:  0 ,1 là các thông số dương không đổi

3

HÌNH THÀNH ĐƯỜNG CẦU NGOẠI TỆ

 Với Pm=SP*m
 Hàm cầu hàng hóa nhập khẩu có thể viết thành:

Qm   0  1 SP * m
Nhận xét: Nếu P*m không đổi, S tăng  giá hàng hóa nhập
khẩu bằng nội tệ tăng Lượng cầu hàng hóa nhập khẩu Qm
giảm

HÌNH THÀNH ĐƯỜNG CẦU NGOẠI TỆ

 Ứng với 4 mức tỷ giá tăng dần:
S1<S2<S3<S4

 Là 4 mức cầu hàng hóa nhập khẩu giảm dần:
Q...
1
HÌNH CUNG CẦU
NGOẠI TỆ VÀ CƠ CHẾ XÁC ĐỊNH TỶ GIÁ
NỘI DUNG
Hình thành mô hình cung cầu ngoại tệ
Sử dụng mô hình cung cầu ngoại tệ để phân tích các
yếu tố tác động lên tỷ giá
HÌNH CUNG CẦU NGOẠI TỆ
Cung cầu ngoại tệ phát sinh
Hình thành đường cầu ngoại tệ
Hình thành đường cung ngoại tệ
hình cung cầu ngoại tệ và cơ chế xác định tỷ giá
Mô hình cung cầu và cơ chế xác định tỷ giá - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mô hình cung cầu và cơ chế xác định tỷ giá - Người đăng: Phát Kun
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Mô hình cung cầu và cơ chế xác định tỷ giá 9 10 131