Ktl-icon-tai-lieu

Mô hình KTGD một cửa tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Hiệp Hòa Bắc Giang

Được đăng lên bởi Vũ TháiSalem
Số trang: 79 trang   |   Lượt xem: 3823 lần   |   Lượt tải: 9 lần
Chuyên đề tốt nghiệp
Lê Thanh Sơn – K34H
--------------------------------------------------------------------------------------MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU

5

VÀ MÔ HÌNH KẾ TOÁN GIAO DỊCH TẠI NHTM

6

1.1. Mô hình kế toán giao dịch tại NHTM

6

1.1.1. Khái quát chung về NHTM

6

1.1.1.1. Khái niệm của NHTM

6

1.1.1.2. Chức năng của NHTM

6

1.1.1.3. Vai trò của NHTM

8

1.1.2. Kế toán giao dịch và vai trò cuả kế toán giao dịch tại NHTM

8

1.1.3. Mô hình kế toán giao dịch tại NHTM

9

1.1.3.1. Mô hình kế toán giao dịch nhiều cửa

9

1.1.3.2. Mô hình kế toán giao dịch một cửa:

11

1.1.3.3.Những rủi ro tiềm ẩn khi triển khai mô hình kế toán giao dịch
một cửa

20

1.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động của mô hình kế toán giao
dịch một cửa:

22

1.2.1. Thời gian giao dịch

22

1.2.2. Khối lượng giao dịch

23

1.2.3. Năng suất lao động của GDV

23

1.2.4. Chi phí giao dịch/1 GDV

23

1.2.5. Mức tăng trưởng của vốn huy động

23

1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả mô hình kế toán giao dịch
một cửa tại NHTM:
1.3.1. Nhân tố khách quan

24
24

Chuyên đề tốt nghiệp
Lê Thanh Sơn – K34H
--------------------------------------------------------------------------------------1.3.1.1. Môi trường pháp lý

24

1.3.1.2. Môi trường cạnh tranh

25

1.3.1.3. Môi trường công nghệ

26

1.3.1.4. Nhu cầu của khách hàng ngày càng tăng.

26

1.3.1.5. Văn hoá xã hội

27

1.3.2. Nhân tố chủ quan

27

1.3.2.1. Tiềm lực tài chính

27

1.3.2.2. Con người và văn hoá kinh doanh

28

1.3.2.3. Đầu tư công nghệ

29

1.3.2.4. Chiến lược kinh doanh

29

1.3.2.5. Công tác marketing

30

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ MÔ HÌNH KẾ TOÁN GIAO
DỊCH MỘT CỬA TẠI NHNo & PTNT HUYỆN HIỆP HOÀ – BẮC
GIANG

33

2.1. Khái quát về tình hình hoạt động của NHNo & PTNT huyện Hiệp
Hoà – Bắc Giang

33

2.1.1. Tổng quan về bộ máy tổ chức của NHNo & PTNT Huyện Hiệp
Hoà.

33

2.2. Thực trạng hiệu quả mô hình kế toán giao dịch tại Ngân hàng
Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Hiệp Hoà:

36

2.2.1 Khái quát mô hình kế toán giao dịch một cửa của NHNo &
PTNT huyện Hiệp Hoà.

36

2.2.2 Quy trình nghiệp vụ kế toán trong mô hình giao dịch 1 cửa tại
NHNo & PTNT huyện Hiệp Hoà – Bắc Giang.

40

2.2.2.1 Tiếp quỹ đầu ngày, phân phối giao dịch trong ngày và kiểm kê
cuối ngày

40

2.2.2.2 Quy trình các nghiệp vụ trong mô hình giao dịch một cửa

42

Chuyên đề tốt nghiệp
Lê Thanh Sơn – K34H
--------------------------------------------------------------------------------------2.2.3. Thực trạng hiệu quả của mô hình kế toán g...
Chuyên đề tốt nghiệp Lê Thanh Sơn – K34H
---------------------------------------------------------------------------------------
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU 5
VÀ MÔ HÌNH KẾ TOÁN GIAO DỊCH TẠI NHTM 6
1.1. Mô hình kế toán giao dịch tại NHTM 6
1.1.1. Khái quát chung về NHTM 6
1.1.1.1. Khái niệm của NHTM 6
1.1.1.2. Chức năng của NHTM 6
1.1.1.3. Vai trò của NHTM 8
1.1.2. Kế toán giao dịch và vai trò cuả kế toán giao dịch tại NHTM 8
1.1.3. Mô hình kế toán giao dịch tại NHTM 9
1.1.3.1. Mô hình kế toán giao dịch nhiều cửa 9
1.1.3.2. Mô hình kế toán giao dịch một cửa: 11
1.1.3.3.Những rủi ro tiềm ẩn khi triển khai mô hình kế toán giao dịch
một cửa 20
1.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động của mô hình kế toán giao
dịch một cửa: 22
1.2.1. Thời gian giao dịch 22
1.2.2. Khối lượng giao dịch 23
1.2.3. Năng suất lao động của GDV 23
1.2.4. Chi phí giao dịch/1 GDV 23
1.2.5. Mức tăng trưởng của vốn huy động 23
1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả mô hình kế toán giao dịch
một cửa tại NHTM: 24
1.3.1. Nhân tố khách quan 24
Mô hình KTGD một cửa tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Hiệp Hòa Bắc Giang - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mô hình KTGD một cửa tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Hiệp Hòa Bắc Giang - Người đăng: Vũ TháiSalem
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
79 Vietnamese
Mô hình KTGD một cửa tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Hiệp Hòa Bắc Giang 9 10 612