Ktl-icon-tai-lieu

mô hình ngân hàng trung ương

Được đăng lên bởi Ngô Quang Hải
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 1099 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lời mở đầu
1.TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG
Khái niệm Ngân hàng trung ương
Quá trình ra đời Ngân hàng trung ương
Các thời kì
Bản chất
2.CHỨC NĂNG NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG
Chức năng ngân hàng của quốc gia
Ngân hàng phát hành tiền
Ngân hàng của các ngân hàng
Ngân hàng của Chính phủ
Chức năng quản lý vĩ mô về tiền tệ tín dụng và hoạt động ngân hàng
Xây dựng và thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia
Thanh tra, giám sát hoạt động của hệ thống ngân hàng
3.MÔ HÌNH TỔ CHỨC NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG

TỔNG QUAN VỀ NHTW
A. Khái niệm NHTW:

Ngân hàng trung ương là ngân hàng phát hành tiền của 1 quốc gia, là cơ quan quản lý và
kiểm soát lĩnh vực tiền tệ ngân hàng trong phạm vi toàn quốc. NHTW là bộ máy tài chính
tổng hợp thực hiện chức năng quản lí nhà nước về tiền tệ và ngân hàng, đồng thời là ngân
hàng của các ngân hàng và tổ chức tín dụng khác trong các nền kinh tế.
B. Quá trình ra đời NHTW
Các thời kì:
Thời kì thứ nhất: Thời kì sơ khai hình thành nghề ngân hàng.
Thời kì thứ hai: Hoạt động ngân hàng trong thời kỳ từ thế kỷ V đến XV sau Công nguyên
đã có những bước phát triển mới tiến bộ so với giai đoạn sơ khai.
Thời kỳ thứ ba: Đây là thời kỳ phát triển sôi động nhất của hệ thống NH diễn ra từ thế kỷ
XVI đến thế kỷ XX.




Giai đoạn 1: Giai đoạn phát triển từ loại NHTM trở thành loại ngân hàng phát hành.
Giai đoạn 2: Giai đoạn phát triển từ ngân hàng phát hành trở thành các ngân hàng
phát hành độc quyền.
Giai đoạn 3: Giai đoạn phát triển từ ngân hàng phát hành độc quyền thành ngân
hàng trung ương.
C. Bản chất

 NHTW là NH phát hành độc quyền của nhà nước.
 NHTW là thể chế bậc cao của NHTM và là nơi cho vay cuối cùng của các NHTM.
 NHTW là 1 bộ máy của Nhà nước thực hiện việc quản lí Nhà nước trong lĩnh vực

tiền tệ - ngân hàng.
 NHTW là cơ quan quản lí kinh tế tài chính tổng hợp, là trung tâm tiền tệ, trung tâm
tín dụng và trung tâm thanh toán của toàn bộ nền kinh tế.

CHỨC NĂNG NHTW
Chức năng ngân hàng của quốc gia
1. Ngân hàng phát hành tiền và điều tiết lưu thông tiền tệ:

Nguyên tắc phát hành
Nguyên tắc trữ kim

Nguyên tắc hàng hóa

ỉ khi có một lượng quý kim nhập kho thì việc phát hành tiền giấy mới được thực hiện.
Phát hành tiền:
biến thiên của số lượng tiền giấy phụ thuộc vào số lượng quý kim dự trữKhông
của ngân
dựahàng.
trên cơ sở dự trữ vàng.
Căn cứ vào nhu cầu lưu thông hàng hóa và trên cơ sở có tài sản hàng hóa tương đương đảm bảo.

Kênh phát hành

Kênh Chính phủ

Kênh ngân hàng trung gian

Thị trường mở

Thị trường vàng và ngoại tệ.
2. Ngân hàng của c...
Lời mở đầu
1.TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG
Khái niệm Ngân hàng trung ương
Quá trình ra đời Ngân hàng trung ương
Các thời kì
Bản chất
2.CHỨC NĂNG NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG
Chức năng ngân hàng của quốc gia
Ngân hàng phát hành tiền
Ngân hàng của các ngân hàng
Ngân hàng của Chính phủ
Chức năng quản lý vĩ mô về tiền tệ tín dụng và hoạt động ngân hàng
Xây dựng và thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia
Thanh tra, giám sát hoạt động của hệ thống ngân hàng
3.MÔ HÌNH TỔ CHỨC NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG
mô hình ngân hàng trung ương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
mô hình ngân hàng trung ương - Người đăng: Ngô Quang Hải
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
mô hình ngân hàng trung ương 9 10 348