Ktl-icon-tai-lieu

MÔ HÌNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM.

Được đăng lên bởi zuxivinh1993-gmail-com
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 1354 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Sau hơn 12 năm đi vào hoạt động, thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam đã đạt được
những thành tựu quan trọng, góp phần giải quyết nhu cầu về vốn của nền kinh tế, thúc
đẩy quá trình cổ phần hóa (CPH) các doanh nghiệp nhà nước (DNNN), thu hút đầu tư
nước ngoài và từng bước xã hội hóa hoạt động đầu tư của công chúng. Tuy nhiên, là một
thị trường mới hình thành, lại chịu ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính, suy thoái
kinh tế toàn cầu từ năm 2008 và những khó khăn của nền kinh tế trong nước, TTCK Việt
Nam đã và đang bộc lộ nhiều khiếm khuyết và cần có những giải pháp để nhằm hoàn
thiện nó hơn. Để hiểu rõ về vấn đề này hơn nhóm 5 chúng em xin bàn luận về đề tài số 5
“ Thực trạng của thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay. Một số giải pháp để phát
triển thị trương chứng khoán”
I. MÔ HÌNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM.
1. Về cơ quan quản lý thị trường chứng khoán.
Đối với Việt Nam, Uỷ ban chứng khoán Nhà nước đã được thành lập để quản lý và giá
sát thúcđẩy cho thị trường phát triển theo định hướng XHCN và bảo vệ quyền lợi cho
các nhà đầu tư. Đây là bước đi đúng phù hợp với điều kiện của Việt Nam và xu hướng
quốc tế.
2. Về trung tâm giao dịch chứng khoán.
Trung tâm giao dịch chứng khoán tại thành phố Hồ Chí Minh đã được thành lập. Còn
trung tâm giao dịch chứng khoán tại Hà Nội đang được xem xét thành lập. Hệ
thống giao dịch của trung tâm tự động hoá với trạm làm việc có công suất nhỏ.
3. Về sở giao dịch chứng khoán.
a. Hình thức sở hữu.
Đối với Việt Nam, Sở giao dịch chứng khoán sẽ do Nhà nước sử hữu, để đảm bảo an
toàn, công bằng theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
Việc thành lập, đình chỉ hoạt động hoặc giải thể Sở giao dịch chứng khoán do Thủ
tướng chính phủ quyết định theo đề nghị của Uỷ ban chứng khoán Nhà nước Sở giao
dịch chứng khoán Việt Nam là một tổ chức hạt động không vì lợi nhuận đặt dưới sự quả
n lý trực tiếp của Uỷ ban chứng khoán Nhà nước.
b. Số lượng Sở giao dịch chứng khoán.
Để tránh những bất lợi của việc tồn tại nhiều Sở giao dịch chứng khoán mà các nước
đang gặp phải, chúng ta cũng chỉ nên xây dựng một Sở giao dịch chứng khoán
thống nhất với các sàn giao dịch tại một, hai thành phố được nối mạng với nhau.
c. Địa điểm thiết lập Sở giao dịch chứng khoán.
Sở giao dịch chứng khoán được đặt ở thành phố Hồ Chí Minh vì hiện nay thành phố Hồ
Chí Minh là trung tâm thương mại tài chính lớn nhất trong nước và để cho Sở giao dịch
phát triển. Với hệ thống giao dịch điện tử, các công ty môi giới tại HàNội vẫn có thể dễ
dàng sẽ được tiếp cận thị trườn...
Sau hơn 12 năm đi vào hoạt động, thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam đã đạt được
những thành tựu quan trọng, góp phần giải quyết nhu cầu về vốn của nền kinh tế, thúc
đẩy quá trình cổ phần hóa (CPH) các doanh nghiệp nhà nước (DNNN), thu hút đầu
nước ngoài và từng bước xã hội a hoạt động đầu tư của ng chúng. Tuy nhiên, là một
thị trường mới hình thành, lại chịu ảnh ởng của cuộc khủng hoảng tài chính, suy thoái
kinh tế toàn cầu từ năm 2008 và những khó khăn của nền kinh tế trongc, TTCK Việt
Nam đã đang bộc l nhiều khiếm khuyết cần những giải pháp để nhằm hoàn
thiện nó hơn. Để hiểu rõ về vấn đề này n nhóm 5 chúng em xin bàn luận v đề tài s 5
Thực trạng của thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay. Một s giải pháp để phát
triển thị trương chứng khoán”
I. MÔ HÌNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM.
1. Về cơ quan quản lý thị trường chứng khoán.
Đối với Việt Nam, Uỷ ban chứng khoán Nhà nước đã được thành lập để quản lý và giá
sát thúcđẩy cho thị trường phát triển theo định hướng XHCN và bảo vệ quyền lợi cho
các nhà đầu tư. Đây là bước đi đúng phù hợp với điều kiện của Việt Nam xu hướng
quốc tế.
2. Về trung tâm giao dịch chứng khoán.
Trung tâm giao dịch chứng khoán tại thành phố Hồ Chí Minh đã đưc thành lập. Còn
trung tâm giao dịch chứng khoán tại Nội đang được xem xét thành lập. Hệ
thống giao dịch của trung tâm tự động hoá với trạm làm việc có công suất nhỏ.
3. Về sở giao dịch chứng khoán.
a. Hình thức sở hữu.
Đối với Việt Nam, Sở giao dịch chứng khoán sẽ do Nhà nước sử hữu, để đảm bảo an
toàn, công bằng theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
Việc thành lập, đình chỉ hoạt động hoặc giải thể Sở giao dịch chứng khoán do Thủ
tướng chính phủ quyết định theo đề nghị của Uỷ ban chứng khoán Nhà nước Sở giao
dịch chứng khoán Việt Nam là một tổ chức hạt động không vì li nhuận đặt dưới sự quả
n lý trực tiếp của Uỷ ban chứng khoán Nhà nước.
b. Số lượng Sở giao dịch chứng khoán.
Để tránh những bất li của việc tồn tại nhiều Sở giao dịch chứng khoán mà các nước
đang gặp phải, chúng ta cũng chỉ n xây dựng một Sở giao dịch chứng khoán
thống nhất với các sàn giao dịch tại một, hai thành phố được nối mạng với nhau.
c. Địa điểm thiết lập Sở giao dịch chứng khoán.
Sở giao dịch chứng khoán được đặt thành phố Hồ Chí Minh vì hiện nay thành phố Hồ
Chí Minh là trung tâm thương mại tài chính lớn nhất trong nước và để cho Sở giao dịch
phát triển. Với hệ thống giao dịch điện tử, các công ty môi giới tại HàNội vẫn có thể dễ
dàng sẽ được tiếp cận thị trường.
d. Giao dịch ngoài Sở.
Đối với Việt Nam, để công khai hoá tất cả các hoạt động giao dịch, Nhà nước đang xem
xét thành lập Sở giao dịch chứng khoán tập trung cho tất cả các chứng khoán (kể cả
công ty và và nhỏ) có đủ điều kiện niêm yết, hay không đủ điều kiện niêm yết
được mua bán tại Sở giao dịch chứng khoán.
MÔ HÌNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM. - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
MÔ HÌNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM. - Người đăng: zuxivinh1993-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
MÔ HÌNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM. 9 10 727